Nieuws

Subsidieregeling korte scholingstrajecten en wijziging zij-instroomregeling

donderdag 14 september 2017 | Onderwijsarbeidsmarkt

Per 1 september 2017 is er een nieuwe subsidieregeling voor korte scholingstrajecten.  De Regeling biedt subsidie aan (toekomstige) vo-leraren om korte scholingstrajecten te volgen. Het gaat daarbij voornamelijk om leraren die al lesgeven in het vo en daar nog niet de juiste bevoegdheid voor hebben, maar ook om personen van buiten het vo die voornemens zijn een bevoegdheid te halen, bijvoorbeeld via een educatieve module. Met de inwerkingtreding van de regeling wordt ook de zij-instroomregeling gewijzigd.

De volgende scholingstrajecten komen voor deze subsidie in aanmerking: 

  1. Kort scholingstraject voor pabo-gediplomeerden om les te mogen geven in onderbouw vmbo bb/bk. Dit kan ook zonder dat je al een baan hebt in het vmbo. Het is wel verplicht om stage te lopen in die periode.
  2. Korte scholingstrajecten voor de vmbo-profielen.
  3. Educatieve module voor personen die al in het bezit zijn van relevante universitaire bachelor of master. De opleidingskosten worden volledig vergoed, ook als je nog geen baan hebt in vo.

Bij alle korte scholingstrajecten vragen de studerenden zelf binnen 8 weken na start van de opleiding de subsidie aan op basis van de factuur van de hogeschool. Alle aanvragen lopen via DUO.

In 2017 en 2018 worden de scholingskosten volledig vergoed. Dit vanwege het feit dat er al veel inschrijvingen zijn op grond van het beleidskader korte opleidingstrajecten vmbo-leraren, waarin wel het volledige bedrag voor een aantal trajecten dat nu onder deze regeling valt, werd vergoed. Vanaf 2019 wordt de grens van een vergoeding van tachtig procent gehanteerd. Indien een school betrokken is bij de professionalisering, kan deze mogelijk een rol spelen bij de financiering van het overige deel van het traject. De regeling vervalt na 2019.

Wijzigingen Regeling subsidie zij-instroom 2017
De zij-instroomregeling wordt nu opengesteld voor iedereen die niet de juiste bevoegdheid heeft voor de sector of het vak dat ze (gaan) geven. Daarmee wordt het bijvoorbeeld mogelijk om een overstap te maken van het vo naar het po, van het po naar een vo tweedegraadsopleiding en van mbo naar vo of po.

Daarnaast is het mogelijk om ook binnen de vo-sector een andere bevoegdheid te halen. Het gaat daarbij om een nieuwe bevoegdheid voor  een ander vak of graad (dus van tweedegraads naar eerstegraads). Dit geldt voor alle vakken, dus zowel voor tekortvakken als niet-tekortvakken.

Als voorwaarde geldt wel dat je een baan hebt in het onderwijs. De leraar mag in de twee jaar voor het zij-instroomtraject, ingeschreven hebben gestaan op een lerarenopleiding. Voorwaarde is dan dat je het  diploma moet hebben gehaald. De zij-instroomregeling geldt niet voor mensen die na twee jaar studie op de lerarenopleiding, de laatste twee jaar via zij-instroom willen afmaken.

De regeling maakt de mogelijkheden om een zij-instroomsubsidie aan te vragen flexibeler, waardoor meer personen zich binnen het onderwijs kunnen blijven ontwikkelen. 

Vorige tijdelijke subsidieregelingen vervallen
Subsidie voor een deel van de scholingstrajecten was tot op heden geregeld in het ‘Besluit vaststelling beleidskader subsidies korte opleidingstrajecten vmbo-leraren 2017’. Deze regeling is nu komen te vervallen.

Meer informatie: