Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Subsidieregeling korte scholingstrajecten vmbo-leraren verlengd

woensdag 19 april 2017 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering

Vanaf januari van dit jaar kunnen schoolbesturen subsidie aanvragen voor een aantal korte opleidingstrajecten voor vmbo-docenten. Eerst kon dit alleen voor trajecten die dit schooljaar plaatsvinden, maar de subsidieregeling is nu verlengd. Ook voor trajecten die in 2017-2018 worden afgerond, kan nu subsidie worden aangevraagd.

Daarnaast is het maximum subsidiebedrag per bestuur komen te vervallen, en hoeven besturen niet langer in één keer subsidie aan te vragen voor de trajecten (ze kunnen nu per afzonderlijk traject een aanvraag doen). De VO-raad had bezwaar geuit tegen onder andere deze bepalingen van de subsidieregeling. 

Hier vindt u meer informatie over het gewijzigde beleidskader 'subsidies korte opleidingstrajecten vmbo-leraren 2017'. De gewijzigde regeling geldt tijdelijk; een structurele regeling is in voorbereiding en wordt naar verwachting deze zomer gepubliceerd. Met deze tijdelijke regeling hebben scholen - vooruitlopend op de structurele regeling - de zekerheid dat de afspraken die zij maken over de deelname aan scholing in het komende schooljaar, voor subsidie in aanmerking komen.

Scholingstrajecten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd:
  • het assessment dat nodig is om een bekwaamheidserkenning te kunnen aanvragen voor het geven van het profielvak Media, Vormgeving en ICT;
  • de minor Dienstverlening & Producten die gevolgd moet zijn om het profielvak Dienstverlening & Producten te mogen geven;
  • de bijscholing voor pabo-afgestudeerden gericht op het lesgeven in de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen van de onderbouw van het vmbo;
  • een maatwerktraject voor pabo-afgestudeerden naar een bevoegdheid voor het lesgeven in het vo/bve.

Subsidie aanvragen
Scholen kunnen subsidie aanvragen via het digitale aanvraagformulier van DUO. Aanvragen voor het schooljaar 2017-2018 moeten voor 1 oktober 2017 zijn ingediend. Reeds ingediende aanvragen kunnen desgewenst worden gewijzigd.