Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Tips voor creëren van banen voor werknemers met een arbeidsbeperking

maandag 19 december 2016 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

In het onderzoek “Zonder waarde geen plaatsing” zijn de kosten, baten en randvoorwaarden voor het creëren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking op basis van veertien goede voorbeelden uit het basisonderwijs in kaart gebracht. Het onderzoek is een gezamenlijk initiatief van het Ministerie van OC&W, de PO-Raad en Stichting Gezel.

Uit het onderzoek blijkt dat onderwijzers en directeuren veel taken hebben die heel goed door medewerkers uit de doelgroep Banenafspraak uitgevoerd kunnen worden. Als dat onder de juiste randvoorwaarden gebeurt, dan is de inzet van deze medewerkers van meerwaarde voor de gezondheid en motivatie van het personeel én voor de kwaliteit van het primair onderwijs.

De voorbeelden uit het onderzoek laten zien dat het kan en hoe het kan. De voorbeelden zijn opgenomen in het goede voorbeeldenboek banenafspraak in het po. Het onderzoek beschrijft ook randvoorwaarden, succesfactoren en geeft tips (zie hieronder) voor scholen die overwegen iemand met een arbeidsbeperking in het kader van de Banenafspraak aan te stellen.
  • Tip 1 Zorg dat collega’s een realistisch beeld krijgen van de mogelijkheden en beperkingen van de nieuwe medewerker. Geef voldoende informatie, maar schrik mensen niet af met teveel informatie.
  • Tip 2 Scholen kunnen ook starten met een stageplaats in het kader van VSO/PRO en, afhankelijk van de gemeente, met een leerwerkbaan via Stichting Gezel. (www.stichting-gezel.nl/onderwijs).
  • Tip 3 In plaats van het inkopen van diensten, zoals de schoonmaak, kan de school hier ook zelf een werkplek van maken in het kader van de Banenafspraak. Nu tellen de mensen namelijk mee bij de leverancier van de diensten voor de Banenafspraak. Ze zijn namelijk bij de leverancier in dienst. Ze tellen niet mee bij de school die de diensten inkoopt.
  • Tip 4 Wanneer de werkgevers niet het afgesproken aantal banen scheppen kan de quotumwet in werking treden. Anticipeer op de quotumboete voor elke niet ingevulde arbeidsplaats en bekostig hier een werkplek van. Als het doorgaat kan de boete wel 5.000 euro per jaar voor iedere niet ingevulde arbeidsplaats zijn. Het Arbeidsmarktplatform PO heeft een rekentool ontwikkeld waarmee scholen en schoolbesturen zelf kunnen berekenen hoeveel arbeidsplaatsen zij dit jaar en de komende jaren moeten realiseren. Ook is voor hen een rekentool ontwikkeld om te berekenen wat de boete kan worden als dat niet lukt.
  • Tip 5 Het gaat bij de Banenafspraak om betaald werk. Maar verdringing is niet wenselijk. Laat daarom andere arrangementen voor medewerkers met een arbeidsbeperking in tact, bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk of dagbesteding, of neem de vrijwilliger in dienst.
  • Tip 6 Verken ook de mogelijkheden voor regionale samenwerking met andere scholen bij het creëren van werkplekken voor de doelgroep Banenafspraak.
  • Tip 7 Denk vooruit en neem een periode van twee jaar om ruimte in de begroting te maken voor een plaatsing. Hou er daarbij rekening mee dat de loonwaarde kan stijgen.
  • Tip 8 Formuleer als bestuur een visie op het inzetten van medewerkers met een arbeidsbeperking en sluit daarbij aan bij de doelstellingen van de school. Draag deze visie uit en neem visie en activiteiten ook op in het jaarverslag.
  • Tip 9 Maak gebruik van de interne jobcoach-regeling van het UWV. Het voordeel is dat de werkgever de jobcoaching zelf kan organiseren en er niet verschillende jobcoaches op de werkvloer rondlopen. Dit is vooral interessant bij meerdere plaatsingen. Zie ook:
  • Tip 10 Regel het zelf met VSO/PRO scholen en zoek elkaar op! Zowel besturen, directeuren als managers kunnen hiermee aan de slag

Download via de site van de Rijksoverheid het onderzoek Zonder waarde geen plaatsing