Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Tweede sectorplan vo ingediend

dinsdag 17 juni 2014 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

Eind mei heeft Voion, namens sociale partners in het voortgezet onderwijs, een tweede sectorplan ingediend bij het ministerie van SZW op basis van de Regeling cofinanciering sectorplannen. Met de maatregelen uit dit plan, getiteld ‘Voortgezet werkvermogen’ hopen sociale partners de duurzame inzetbaarheid van onderwijspersoneel te verbeteren en de werkloosheidsinstroom te beperken.

Arbeidsmarktknelpunten
Op basis van de Arbeidsmarktanalyse vo, het onderzoek naar ‘De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel 2013-2025’ en de regionale deelplannen van scholen hebben sociale partners een aantal arbeidsmarktknelpunten benoemd die op korte termijn extra aandacht vragen. Het gaat dan om:
- Het hoge uitvalrisico van personeel onder meer door hoge werkdruk
- Het vitaal aan het werk houden van (oudere) werknemers
- De snel oplopende werkloosheid

Maatregelen voor hele sector
Begin dit jaar zijn (samenwerkende) schoolbesturen gevraagd om voor de specifiek voor hen geldende knelpunten regionale deelplannen te maken. Op basis van deze oproep zijn 19 deelplannen ingediend. Deze deelplannen bleken vrijwel allemaal over dezelfde thema’s te gaan en aan te sluiten bij de benoemde knelpunten. Het ministerie van SZW wilde vooral aanvragen ontvangen die een sectorale uitstraling en werking hebben. Sociale partners hebben daarom besloten een sectorplan in te dienen met maatregelen waarvan de hele sector gebruik kan maken.

Impuls duurzame inzetbaarheid
De maatregelen in het sectorplan geven zowel werkgevers als werknemers de mogelijkheid een extra impuls te geven aan duurzame inzetbaarheid in de scholen. Zo zijn er subsidiemogelijkheden voor de ontwikkeling van gesprekskringen en ontwikkelnetwerken, gesprekstrainingen, intervisietrainingen en een integrale HR opleiding. Al deze activiteiten zijn er op gericht om leidinggevenden en medewerkers beter in staat te stellen de professionele dialoog te voeren. Dit leidt tot een arbeidsrelatie die opener en veiliger is en draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid.

Daarnaast kunnen werknemers met een gesubsidieerde scan (voor vitaliteit, loopbaan, mobiliteit en/of vertrek ) reflecteren op hun eigen loopbaan. Samen met een eventuele vervolginterventie moet dit er voor zorgen dat werknemers op een positieve manier aan het werk zijn en blijven.

Uitstroom en instroom
Leraren ervaren hun loopbaanmogelijkheden buiten het onderwijs vaak als beperkt. De gevolgde opleiding is immers vooral op het vak van leraar gericht. Met ontslag bedreigden en WW-gerechtigden leren met een gesubsidieerde sollicitatietraining hoe hun kennis en ervaring in te zetten is in andere sectoren. Naast het individuele belang van de (dreigend) werkloze, levert deze maatregel voor de school het voordeel van de schadelastbeperking op.

De vo-sector dient uiterlijk 31 december 2015 315 fte aan werkgelegenheid te creëren voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt (Sociaal Akkoord en cao-VO 2014-2015). Door de personeelsopbouw (80% van de functies is een docentfunctie), zien scholen vaak beperkte mogelijkheden voor het aannemen van deze mensen. Met een gesubsidieerde werkanalyse wil Voion inzichtelijk maken welke functies, werkzaamheden of taken geschikt kunnen zijn voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze werkanalyse zal ter beschikking worden gesteld aan alle vo-scholen.

Cofinanciering
De voor het sectorplan aangevraagde subsidie betreft een cofinanciering. Dit betekent dat de maatregelen voor de helft uit de subsidie betaald kunnen worden. De andere helft moeten scholen zelf betalen.

Subsidie aanvragen
Begin september wordt op zijn vroegst de beslissing van het ministerie van SZW verwacht over al dan niet toekenning van de subsidie. Vanaf dat moment kan pas subsidie aangevraagd worden.

Sectorplan eerste tijdvak ingetrokken
In december 2013 dienden sociale partners al een sectorplan in maar trokken dit later weer in. Op basis van de gesprekken en schriftelijke correspondentie met het ministerie van SZW hadden sociale partners er, door de beperking van de doelgroep en de hoge verantwoordingseisen, onvoldoende vertrouwen in dat er door de scholen gebruik gemaakt kon worden van de maatregelen uit het sectorplan. Voor de maatregelen in het tweede sectorplan zijn de verantwoordingseisen beperkt.

Meer informatie over het sectorplan: