Nieuws

Uitkomsten NEA voor voortgezet onderwijs

woensdag 26 september 2018 | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Om (meer) zicht te krijgen op de kwaliteit van de arbeid in het voortgezet onderwijs (vo), heeft Voion laten onderzoeken hoe tevreden de werknemers zijn met verschillende aspecten van hun werk. Uit de analyse van de NEA - Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden – voor het voortgezet onderwijs blijkt dat bijna 80% van de werknemers in het vo tevreden tot zeer tevreden is met hun baan. Ondanks deze grote baantevredenheid, komen burn-out klachten in het voortgezet onderwijs bijna twee keer zo vaak voor dan in andere sectoren (29% versus 16%). Een grote meerderheid van de werknemers (71%) vindt dan ook dat er aanvullende maatregelen tegen werkdruk en/of werkstress nodig onzijn in het voortgezet derwijs.

De NEA is een van de grootste periodieke onderzoeken naar de arbeidssituatie van werknemers in Nederland. De reguliere NEA doet verslag van de bevindingen over alle sectoren en de hele onderwijssector. Voion laat tweejaarlijks de resultaten door TNO uitsplitsen voor het voorgezet onderwijs. De NEA informeert naar (tevredenheid over) de kwaliteit van de arbeid. Kenmerken van de kwaliteit van de arbeid zijn: arbeidsinhoud, -omstandigheden, -verhoudingen en arbeidsvoorwaarden. In het rapport NEA 2017 uitgesplitst naar het voortgezet onderwijs zijn deze kenmerken nader geanalyseerd.

Arbeidsinhoud
Over het algemeen zijn werknemers in het vo tevreden met de arbeidsinhoud. Zij vinden het werk interessant en ervaren flow en zijn over het algemeen opgewassen tegen de eisen van het werk. Meer dan in andere sectoren zijn werknemers in het vo emotioneel betrokken en vinden zij het werk veeleisend: 17% van de werknemers in het vo geeft aan het niet eens te zijn met de stelling “Ik kan gemakkelijk voldoen aan de psychische eisen die mijn werk aan mij stelt”. Ook geven werknemers in het vo aan dat ze veel werk hebben en extra hard werken, terwijl het accent in overige sectoren ligt op snel moeten werken.

Arbeidsomstandigheden
Van de werknemers in het voortgezet onderwijs is een kleine 70% tevreden over de arbeidsomstandigheden. Waar de werknemers graag maatregelen tegen zouden treffen is hinderlijk geluid. Bijna 17% van de werknemers zou hier graag wat aan willen veranderen. Andere aanpassingen in verband met de gezondheid gaan vooral over de hoeveelheid werk en de functie of het takenpakket en in mindere mate over aanpassingen in meubilair of arbeidsmiddelen.

Arbeidsvoorwaarden
De tevredenheid van werknemers in het vo met de primaire arbeidsvoorwaarden (salaris, dienstverband, werkzekerheid) is vergelijkbaar met die in overige sectoren. Ook de tevredenheid van werknemers in het vo, met de mogelijkheden om werk en privé in balans te houden / brengen (deeltijd werken, werktijden bepalen etc.), is vergelijkbaar met de tevredenheid van werknemers in de overige sectoren. De werknemers in het voortgezet onderwijs willen graag meer mogelijkheden om zelf de werktijden te bepalen.