Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Verschillende perspectieven op carrièreperspectief onderwijspersoneel

dinsdag 6 december 2016 | Loopbaan & professionalisering

Ondanks dat veel leraren van mening zijn dat hun carrièreperspectief de afgelopen jaren is verbeterd én dat de versterkte functiemix daarin een positieve rol heeft vervuld, zijn de meeste leraren op dit moment niet tevreden over hun loopbaanvooruitzichten. Ook de schoolleiders zijn hier kritisch over. Dit blijkt uit het onderzoek naar de carrièreperspectieven van leraren in het primair en voortgezet onderwijs, uitgevoerd door het CAOP en ROA/Universiteit van Maastricht, in opdracht van het ministerie van OCW.

Gevolgen van de functiemix
Op basis van de antwoorden van de schoolleiders in zowel het primair als voortgezet onderwijs kan worden gesteld dat er onder invloed van de functiemix de afgelopen jaren een omslag in de beoordelingscultuur op de scholen heeft plaatsgevonden. Ook is er een verbeterde gesprekkencyclus ontstaan en is er een impuls gekomen voor het opleidings- en scholingsbeleid van de scholen. Bijna de helft van de schoolleiders in het voortgezet onderwijs is van mening dat de versterkte functiemix de scholen meer mogelijkheden biedt om goede leraren voor de school te behouden.

Gedifferentieerde visie op carrièreperspectieven
Uit het onderzoek blijkt dat het carrièreperspectief voor verschillende leraren op verschillende momenten in hun loopbaan een andere betekenis kan hebben. Voor de beginnende leraar zal de focus eerder liggen op het onder de knie krijgen van het leraarschap, terwijl de meer ervaren leraar wellicht op zoek gaat naar nieuwe uitdagingen binnen zijn vakgebied (bijvoorbeeld inhoudelijke verdieping of vernieuwende lesvormen) of een stap wil zetten richting (meer) management. Het lijkt wenselijk om hier in het hrm-beleid en promotiebeleid rekening mee te houden.

Carrièreperspectieven breed profileren
Ook  blijkt dat de loopbaan van de leraar niet alleen in termen van schaalpromotie moet worden opgevat, zoals nu vaak het geval lijkt te zijn. Ook zonder direct perspectief op promotie naar een hogere functie zijn er interessante mogelijkheden voor verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling binnen het vakgebied van de leraar. Daarmee kan het onderwijs zich profileren als een aantrekkelijke werkgever, waar ontwikkeling op vakinhoud, professionalisering en loopbaanontwikkeling hand in hand (kunnen) gaan. Om een bredere doelgroep voor het leraarschap te interesseren, verdient het overweging om zowel de inhoudelijke als financiële aspecten van de carrière van de leraar nadrukkelijker, en in onderlinge samenhang, te benoemen. Dat wil zeggen dat de carrièreperspectieven van de leraar explicieter worden gemaakt in termen van de financiële stappen die gezet kunnen worden in combinatie met de (functie-)inhoudelijke stappen die hierbij horen.

Voor meer uitkomsten, conclusies en beleidssuggesties kunt u hieronder het volledige onderzoeksrapport downloaden.