Nieuws

Vrijstelling sollicitatieplicht in laatste jaar voor AOW

maandag 18 juni 2018 | Onderwijsarbeidsmarkt

Uitkeringsgerechtigden die een jaar voor hun AOW zitten, zijn per 1 mei 2018 vrijgesteld van hun sollicitatieplicht. Naast de WW-gerechtigden zijn ook de IOW-, de ZW- en de WGA-gerechtigden vrijgesteld van de sollicitatieplicht.

Van de sollicitatieplicht is onder meer vrijgesteld de WW-gerechtigde die op de eerste dag van werkloosheid de leeftijd van één jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a van de Algemene Ouderdomswet, heeft bereikt. Deze vrijstelling gold echter niet voor uitkeringsgerechtigden die tijdens de uitkeringsduur deze leeftijd bereiken. Voor dit onderscheid zijn geen gerechtvaardigde redenen. Daarom is met deze wijzigingsregeling geregeld dat de vrijstelling van de sollicitatieplicht geldt voor de uitkeringsgerechtigde die de leeftijd van één jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Het laat onverlet dat het uitkeringsgerechtigden van deze leeftijd vrij staat actief naar werk te zoeken.

Bron: Rijksoverheid.nl