Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Wet Beroep Leraar en Lerarenregister van kracht

vrijdag 18 augustus 2017 | Loopbaan & professionalisering

Vanaf 1 augustus 2017 is de Wet Beroep Leraar en Lerarenregister van kracht. Met deze wet wordt de professionele ruimte en zeggenschap van leraren vastgelegd. Ook krijgt het nieuwe lerarenregister een wettelijke basis. Bepaalde onderdelen van de wet zoals de zeggenschap van de leraar in de school, het professioneel statuut en de professionele standaard treden per 1 augustus 2017 in werking. Het nieuwe lerarenregister wordt per 1 augustus 2018 ingevoerd.

Wat houdt de wet in?
De wet omschrijft kort en bondig het beroep van leraar en stelt dat leraren verantwoordelijkheid dragen voor het beoordelen van leerlingen. Hiervoor beschikken zij over voldoende vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische zeggenschap.

Professioneel statuut
Het schoolbestuur stelt in overleg met de leraren een professioneel statuut op, waarin afspraken zijn opgenomen over de wijze waarop de zeggenschap van leraren wordt georganiseerd. Het is aan de partijen binnen de scholen om hierover in gesprek te gaan en tot afspraken te komen. Verder zijn er geen richtlijnen; het statuut is vormvrij.

De wet stelt dat de leraar in en om de klas zijn werk moet kunnen doen, zonder dat hij daarin wordt belemmerd door een schoolleider of bestuurder die meebeslist over details van zijn beroepsuitoefening: dit is de professionele ruimte van de leraar. Schoolleiding en bestuur vertrouwen de leraar die ruimte toe. Met het professioneel statuut wordt dat vertrouwen uitgesproken en concreet gemaakt.

Professionele standaard
Ook de professionele standaard is onderdeel van de Wet Beroep Leraar en Lerarenregister. Het gaat over normen en inzichten van goed leraarschap. Leraren leggen hierin (minimum-)richtlijnen over het gedrag van de beroepsgroep vast. De professionele standaard is dus enerzijds een afspraak van alle leraren in Nederland over de wijze waarop ze invulling geven aan hun werk, anderzijds geeft de standaard een kader voor de afspraken binnen scholen tussen leraren en schoolbestuur. Ook hier gaan zij komend jaar verder mee aan de slag.

Lerarenregister
Vanaf 1 augustus 2018 gaat het nieuwe lerarenregister van start. In dit register worden alleen bevoegde leraren opgenomen. Het lerarenregister is een online systeem waarin leraren laten zien dat ze hun kennis en kunde op peil houden met na- en bijscholing. De beroepsgroep bepaalt zelf de invulling van het register, bijvoorbeeld door vast te stellen aan welke scholingseisen een leraar precies moet voldoen.

Leraren die reeds in het vrijwillige register staan, kunnen hun portfolio blijven inzien en onderhouden tot augustus 2018. Dit portfolio kunnen zij vanaf 1 augustus 2018 meenemen naar het nieuwe register.

Wat betekent dit voor komend schooljaar?
2017-2018 Is een invoeringsjaar; scholen kunnen komend jaar werken aan het realiseren van het statuut; het hoeft er niet al op de eerste schooldag te zijn. Bij het opstellen van het professioneel statuut wordt gevraagd om normen en inzichten van de professionele standaard in acht te nemen, maar de school hoeft met het opstellen van het statuut niet te wachten totdat de professionele standaard op papier staat.

Meer informatie leest u op de website van de Onderwijscooöperatie.