Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Wetsvoorstel compensatie ontslagvergoeding zieke werknemers geldt ook voor bijzonder onderwijs

dinsdag 22 november 2016 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

Minister Asscher (SZW) heeft een wetsvoorstel voorbereid, waarin werkgevers gecompenseerd worden voor de kosten van de transitievergoeding bij ontslag na twee jaar arbeidsongeschiktheid. De ministerraad heeft er afgelopen vrijdag mee ingestemd om dit wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden.

Werknemers die na langdurige ziekte worden ontslagen, hebben sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) recht op een transitievergoeding. Dit onderdeel van de WWZ is alleen van toepassing op het bijzonder onderwijs. Voor het openbaar onderwijs geldt nu nog het ambtenarenrecht*. Vanuit zowel de markt- als onderwijssectoren kwam veel kritiek op deze vergoeding, onder meer vanwege de hoge kosten die de regeling (mede in combinatie met de inspanningen die reeds voortvloeien uit de Wet verbetering poortwachter) met zich meebrengt. De VO-raad heeft hierover uitgebreid contact gehad met het ministerie van OCW.

Met het wetsvoorstel van Asscher behouden langdurig zieke werknemers het recht op een transitievergoeding, maar wordt de werkgever hiervoor wel gecompenseerd door het UWV. Het UWV verhaalt vervolgens de kosten weer op het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Het wetsvoorstel geldt ook voor schoolbesturen in het bijzonder onderwijs. Omdat het voortgezet onderwijs eigenrisicodrager voor de WW is, wordt door onze sector het Awf nog niet gevuld. Het ministerie van OCW zal dat wel gaan doen om de regeling mogelijk te maken.

De compensatieregeling zal naar alle verwachting pas ingaan per 1 januari 2019. Het is echter wel de bedoeling dat deze met terugwerkende kracht gaat gelden tot het moment van de inwerkingtreding van de WWZ, op 1 juli 2015.