Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2018

dinsdag 19 september 2017 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

Minister Asscher (SZW) heeft op 30 augustus jl. het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2018 aangeboden aan de Tweede Kamer. Via het wetsvoorstel worden een aantal wijzigingen voorgesteld.

Bekendmaking verhoging AOW-leeftijd
Via het wetsvoorstel wordt onder meer een zin aan artikel 7a, tweede lid AOW toegevoegd. De zin luidt: ‘De volgens de formule vastgestelde verdere verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en de aanvangsleeftijd wordt door of namens Onze Minister bekendgemaakt in de Staatscourant.’ Met deze toevoeging aan artikel 7a, tweede lid AOW is nu geregeld op welke wijze de verdere verhoging van de AOW-leeftijd bekend wordt gemaakt.

Terugvordering onverschuldigd betaalde AOW
Een tweede wijziging betreft de artikelen 24 en 24a AOW. Aan artikel 24, eerste lid wordt toegevoegd dat ouderdomspensioen dat onverschuldigd is betaald door de SVB niet alleen kan worden teruggevorderd van de pensioengerechtigde of zijn wettelijke vertegenwoordiger, maar ook van de erfgenaam van de pensioengerechtigde voor zover het onverschuldigd betaalde in het vermogen van die erfgenaam is gevallen. Artikel 24a, eerste lid komt te luiden: ‘De SVB kan hetgeen is teruggevorderd op grond van artikel 24, eerste lid, invorderen bij dwangbevel.’ In artikel 24a, tweede lid wordt daarnaast ‘de belanghebbende’ vervangen door ‘de pensioengerechtigde of zijn wettelijke vertegenwoordiger’. Met deze aanpassingen in artikel 24 en 24a wordt de mogelijkheid om onverschuldigd betaalde AOW-bedragen terug- of in te vorderen aangescherpt.

Vacatures exclusief voor bepaalde leeftijdsgroepen
In de Verzamelwet SZW is verder een wijziging in de Wet SUWI opgenomen. Het betreft een wijziging van artikel 30b Wet SUWI. Aan dit artikel wordt toegevoegd dat bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat werkgevers vacatures exclusief voor werknemers van een bepaalde leeftijd kunnen openstellen. Hiermee wil het kabinet regelen dat bijvoorbeeld jongere of oudere werknemers betere kansen krijgen op de arbeidsmarkt.

Bron: www.rijksoverheid.nl