Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Wijzingen in Sociale Zekerheid op 1 januari 2017

dinsdag 7 februari 2017 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Algemeen Voion

Vanaf 1 januari 2017 is er een aantal wijzigingen ingegaan op het gebied van Sociale Zekerheid. We zetten ze voor u op een rijtje.

Verlaging leeftijd no-risk-polis oudere werknemers
De leeftijd van de no-riskpolis voor oudere werklozen wordt verlaagd naar 56 jaar. Om gebruik te kunnen maken van deze regeling moet u een werkloze in dienst nemen die tenminste 52 weken onafgebroken een WW-uitkering heeft ontvangen. Voor deze werknemers geldt na 13 weken ziekte looncompensatie. Deze maatregel stimuleert werkgevers om oudere werklozen aan te nemen en maakt onderdeel uit van het actieplan 'Áanpak werkloosheid onder 50-plussers' dat start in 2017.

Onbeperkte no-riskpolis banenafspraak
Om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om een dienstverband aan te gaan met medewerkers die onder de banenafspraak vallen, is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het structureel maken van de no-riskpolis voor deze doelgroep.

Uitstel handhaving Wet DBA
Op 1 mei 2016 is de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking getreden en is de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) komen te vervallen. Doel van de wet is om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Opdrachtgevers en opdrachtnemers moeten samen beoordelen of wel of niet sprake is van een dienstbetrekking. Het onderscheid tussen zelfstandige en werknemer is in de uitvoeringspraktijk van belang voor de vraag of er sprake is van inhoudings- en premieplicht voor de loonheffingen en verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen. Het is de wettelijke taak van de Belastingdienst om dit te controleren en waar nodig te handhaven. Per 1 mei 2017 zou de belastingdienst actief gaan handhaven. Door de onduidelijkheid is echter besloten dit uit te stellen tot minimaal 1 januari 2018. Dit betekent echter niet dat er voor ‘kwaadwillenden’ niet al per 1 mei 2017 een boete opgelegd kan worden.

Financiering WGA
Het wettelijk onderscheid tussen vaste en tijdelijke dienstverbanden in de financiering van de WGA komt te vervallen. Hierdoor gaan werkgevers vanaf 1 januari 2017 één gecombineerde WGA-premie betalen en hebben ze de keuze om voor hun gehele WGA-risico eigenrisicodrager te worden of zich publiek te verzekeren.

Verhoging pensioenpremie
Met ingang van 1 januari 2017 verhoogt het ABP het totale premiepercentage met 2,7%-punt van 21,9% naar 24,6%. Het totale premiepercentage bestaat uit de volgende componenten: 
        

   2017       2016  
Ouderdoms- en partnerpensioen   21,1%      18,8%   
ANW-compensatie   0,4%  0,3% 
Arbeidsongeschiktheidspensioen   0,5%  0,5% 
VPL-compensatie  2,6%  2,3% 
Totaal pensioenpremie           24,6%  21,9% 
        
De werkgever betaalt 70% van deze premies, de werknemer 30%. Met uitzondering van de VPL-compensatie. Deze wordt geheel door de werkgever afgedragen.

Wettelijk minimumloon 
Het wettelijk minimumloon zal per 1 januari 2017 licht stijgen. Het bruto wettelijk minimumloon
bedraagt per 1 januari 2017 € 1.551,60 per maand, € 358,05 per week en € 71,61 per dag. 

Minimumuurloon 
Het bruto minimumloon per uur voor een werknemer van 23 jaar en ouder bij een fulltime
dienstverband van resp. 36, 38 of 40 uur per week bedraagt 1 januari 2017: 
        
 36-urige werkweek  € 9,95  
 38-urige werkweek  € 9,43 
 40-urige werkweek  € 8,96

Minimumjeugdloon 
Werknemers jonger dan 23 jaar hebben recht op een vastgesteld percentage van het bruto 
wettelijk minimumloon. Het wettelijk minimumjeugdloon bedraagt per 1 januari 2017:

 22 jaar  € 1.318,85 per maand (85%)
 21 jaar  € 1.124,90 per maand (72,5%)
 20 jaar  €    954,25 per maand (61,5%)
 19 jaar  €    814,60 per maand (52,5%)
 18 jaar  €    706,00 per maand (45,5%)
 17 jaar  €    612,90 per maand (39,5%)
 16 jaar  €    535,30 per maand (34,5%)
 15 jaar  €    465,50 per maand (30%)