Voion Stimuleren Onderwijsarbeidsmarkt

Onderwijsarbeidsmarkt

Regionale gegevens

Inleiding

De onderwijsarbeidsmarkt kent regionale verschillen. Er zijn regio’s in Nederland waar weinig of geen vacatures zijn of worden verwacht vanwege krimp van het aantal leerlingen. In andere regio’s worden juist grote spanningen op de arbeidsmarkt verwacht. Deze worden veelal veroorzaakt door een grote verwachte uitstroom van personeel, terwijl het leerlingenaantal in die regio’s gelijk blijft of beperkt groeit.
Er zijn verschillende rapportages beschikbaar die inzicht geven in de regionale arbeidsmarkt van het voortgezet onderwijs.
 • De arbeidsmarkt voor leraren vo 2020-2025 (CentERdata, december 2020)
  In het linker menu vindt u rapportages over de regionale arbeidsmarktramingen die in opdracht van het ministerie van OCW zijn opgesteld door CentERdata. Voion publiceert deze, zodat u zicht krijgt op de onderwijsarbeidsmarkt in uw regio.
 • Regionale arbeidsmarktanalyse (Voion, augustus 2020)
  Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich de komende jaren in uw regio? Deze regionale analyse geeft u inzicht in de ontwikkelingen van de vraag naar leraren, het aanbod van leraren en de onvervulde vraag in uw regio. 
  U kunt de regionale arbeidsmarktanalyses via het linkermenu bekijken.

Inzicht op school en/of bestuursniveau? 
Met het Scenariomodel-VO krijgt u inzicht in de benodigde formatie per vak voor de komende jaren voor uw school(bestuur). Het instrument zet leerlingenprognoses op basis van cijfers van DUO, het CBS en het Planbureau voor de leefomgeving af tegen uw personeelsgegevens die u zelf geanonimiseerd invoert. Zo wordt per vak duidelijk of er in de toekomst sprake zal zijn van over- of ondercapaciteit, zowel op school- als bestuursniveau.

Instrumenten

 • Planmirror

  Inzicht in de toekomstige arbeidsmarkt voor leraren

 • Scenariomodel-VO

  Op basis van openbare en eigen personeelscijfers inzien waar (kwalitatieve) tekorten en overschotten ontstaan om op basis van deze gegevens strategisch personeelsbeleid te voeren.

Inspiratie

 • Van regio naar wijk: krimp lokaal inschatten

  Het Gelderse schoolbestuur Alliantie Voortgezet Onderwijs hanteert prognosemodel op microniveau.

 • De toekomst in kaart brengen

  Goed voorbereid zijn op de toekomst. Dat is voor CVO Groep Zuidoost-Utrecht de belangrijkste reden om strategische personeelsplanning in te zetten.

 • Klaar voor de krimp

  Twee stichtingen voor voortgezet onderwijs in de achterhoek besloten de krimp niet af te wachten en kozen voor een fusie. De nieuwe stichting Achterhoek VO wil zo de diversiteit en kwaliteit van het onderwijs in de regio waarborgen.

 • Personeelsbeleid koppelen aan onderwijskundige visie

  Utrechts Stedelijk Gymnasium nam deel aan pilot Strategische Personeelsplanning

 • Kennisdeling in netwerken onderwijsarbeidsmarkt

  Er wordt in verschillende regio’s hard gewerkt aan de versterking van het personeelsbeleid en samenwerking tussen scholen en besturen om kwalitatieve en kwantitatieve tekorten op de onderwijsarbeidsmarkt te tackelen. Inmiddels zijn er resultaten zichtbaar

Onderzoeken

 • Arbeidsmarktbarometer po, vo, mbo 2019-2020

  Jaarrapport over de vacatureontwikkeling in het po, vo en mbo. In opdracht van: Ministerie van OCW. Uitgevoerd door: Ecorys en Dialogic, november 2020.

 • Quickscan leerlingendaling po en vo

  In zowel 2015 als 2016 is er in opdracht van het ministerie van OCW een quickscan uitgevoerd naar leerlingendaling in het po en vo. In dit rapport staan de uitkomsten van de quickscan uit 2016.