Voion Stimuleren Onderwijsarbeidsmarkt

Onderwijsarbeidsmarkt

Amsterdam (stad)

Amsterdam (stad)

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2020-2025 (CentERdata, december 2020)
Het voortgezet onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. Dat komt vooral door de dalende leerlingaantallen. In overeenstemming met het landelijke beeld zal de werkgelegenheid in Amsterdam afnemen. Waar de werkgelegenheid in Nederland tussen 2020 en 2025 met ruim 2 procent daalt, zien we in de stad Amsterdam in dezelfde periode een daling van bijna 1 procent. In 2025 zal de werkgelegenheid in Amsterdam daardoor uitkomen op 2.886 fte.

De uitstroom van (oudere) leraren zorgt er, samen met een toename van het aantal leerlingen en beperkte instroom van nieuwe leraren, voor dat het tekort aan leraren in Amsterdam de komende jaren zal stijgen, tot 56 fte in 2025. Ook in Nederland zien we stijgende tekorten, ondanks de dalende werkgelegenheid. Bij de berekening van de verwachte tekorten is geen rekening gehouden met reeds bestaande tekorten in 2019, aangezien niet bekend was hoe groot deze precies waren.

Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het ook wenselijk te kijken naar de onvervulde vraag ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat Amsterdam, ten opzichte van het landelijk gemiddelde (ruim 2 procent), relatief een wat lager tekort zal hebben van iets minder dan 2 procent. Voor Amsterdam zijn geen cijfers over vakspecifieke tekorten beschikbaar. Kijken we naar de tekorten in de regio, dan valt op dat in de omgeving van Amsterdam de grootste tekorten worden verwacht voor de vakken wiskunde, Duits en Frans.

De stad Amsterdam valt binnen de regio Noord-Holland.

Regionale arbeidsmarktanalyse (Voion, augustus 2020)
Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich de komende jaren in uw stad? Deze regionale analyse geeft u inzicht in de ontwikkelingen van de vraag naar leraren, het aanbod van leraren en de onvervulde vraag in uw stad.