Voion Stimuleren Onderwijsarbeidsmarkt

Onderwijsarbeidsmarkt

Drenthe / Overijssel

Regio Drenthe / Overijssel

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2020-2025 (CentERdata, december 2020)
Het voortgezet onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2020-2025 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met ruim 2 procent. Dat komt vooral door de dalende leerlingaantallen. In de regio Drenthe/Overijssel, bestaande uit arbeidsmarktregio’s Drenthe, Regio Zwolle en Twente, zien we een sterkere daling. In 2025 is de werkgelegenheid in deze regio ten opzichte van 2020 met ruim 7 procent gedaald, tot 4.706 fte. Naar verwachting daalt de werkgelegenheid het sterkst in de arbeidsmarktregio Twente, namelijk met ruim 10 procent in de periode 2020-2025. In de regio Zwolle daalt de werkgelegenheid in dezelfde periode met bijna 5 procent het minst sterk.

Ondanks de dalende werkgelegenheid in Nederland wordt in veel regio’s wel een tekort aan leraren verwacht. Het tekort aan leraren ontstaat onder andere door de uitstroom van (oudere) leraren en een beperkte instroom in de sector. In de regio Drenthe/Overijssel zal het tekort de komende jaren naar verwachting toenemen, tot 80 fte in 2025. De regio Zwolle kent, uitgedrukt in fte, het grootste tekort (35 fte in 2025). Bij de berekening van de verwachte tekorten is geen rekening gehouden met reeds bestaande tekorten in 2019, aangezien niet bekend was hoe groot deze precies waren.

Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het ook wenselijk te kijken naar de onvervulde vraag ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat de regio Drenthe/Overijssel, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, een relatief klein tekort zal hebben. De grootste tekorten in absolute zin worden verwacht voor de vakken wiskunde, Duits, Frans en natuurkunde. Voor wiskunde wordt in 2025 een tekort van 17 fte voorspeld.

Regionale arbeidsmarktanalyse (Voion, augustus 2020)
Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich de komende jaren in uw regio? Deze regionale analyse geeft u inzicht in de ontwikkelingen van de vraag naar leraren, het aanbod van leraren en de onvervulde vraag in uw regio.