Voion Stimuleren Onderwijsarbeidsmarkt

Onderwijsarbeidsmarkt

Drenthe / Overijssel

Regio Drenthe / Overijssel

Regionale arbeidsmarktanalyse (Voion, augustus 2020)
Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich de komende jaren in uw regio? Deze regionale analyse geeft u inzicht in de ontwikkelingen van de vraag naar leraren, het aanbod van leraren en de onvervulde vraag in uw regio.
De arbeidsmarkt voor leraren vo 2019-2024 (CentERdata, december 2019)
Het voortgezet onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2019 – 2024 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met 3 procent. Dat komt vooral door de dalende leerlingaantallen. In de regio Drenthe/Overijssel, bestaande uit arbeidsmarktregio’s Drenthe, Regio Zwolle en Twente zien we een sterkere daling. In 2024 is de werkgelegenheid in deze regio ten opzichte van 2019 met 8 procent gedaald, tot 4.733 fte. Naar verwachting daalt de werkgelegenheid het sterkst in de arbeidsmarktregio Twente, namelijk met bijna 11 procent in de periode 2019-2024. In de regio Zwolle daalt de werkgelegenheid in dezelfde periode met bijna 6 procent het minst sterk.  

Ondanks de dalende werkgelegenheid in Nederland wordt in veel regio’s wel een tekort aan leraren verwacht. Het tekort ontstaat onder andere door de uitstroom van (oudere) leraren en een beperkte instroom in de sector. In de regio Drenthe/Overijssel zal het tekort de komende jaren naar verwachting toenemen, tot 79 fte in 2024. De regio Zwolle kent, uitgedrukt in fte, het grootste tekort (36 fte in 2024). Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het ook wenselijk te kijken naar de onvervulde vraag ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat de regio Drenthe/Overijssel, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, een relatief laag tekort zal hebben. In deze regio zien we dat de grootste tekorten in absolute zin worden verwacht voor de vakken wiskunde, Duits en natuurkunde. Voor wiskunde wordt in 2024 een tekort van 16 fte voorspeld.