Voion Stimuleren Onderwijsarbeidsmarkt

Onderwijsarbeidsmarkt

Flevoland

Regio Flevoland

Regionale arbeidsmarktanalyse (Voion, augustus 2020)
Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich de komende jaren in uw regio? Deze regionale analyse geeft u inzicht in de ontwikkelingen van de vraag naar leraren, het aanbod van leraren en de onvervulde vraag in uw regio.
De arbeidsmarkt voor leraren vo 2019-2024 (CentERdata, december 2019)
Het voortgezet onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2019 – 2024 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met 3,2 procent. Dat komt vooral door de dalende leerlingaantallen. In de regio Flevoland, bestaande uit arbeidsmarktregio’s Flevoland en Almere, zien we een lichtere daling. In 2024 is de werkgelegenheid in de arbeidsmarktregio Flevoland ten opzichte van 2019 naar verwachting met 1,5 procent gedaald, naar 1.272 fte. In Almere zien we in dezelfde periode een relatief kleine daling van 0,7 procent.  

Ondanks de dalende werkgelegenheid in Nederland wordt in veel regio’s een tekort aan leraren verwacht. Het tekort ontstaat onder andere door de uitstroom van (oudere) leraren en een beperkte instroom in de sector. In de regio Flevoland zal het tekort de komende jaren naar verwachting toenemen, tot 41 fte in 2024. Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het ook wenselijk te kijken naar de onvervulde vraag ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat beide arbeidsmarktregio’s, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, een iets groter tekort zullen hebben. In deze regio worden in absolute zin de grootste tekorten verwacht voor de vakken wiskunde, Duits en Frans. Zo wordt voor zowel wiskunde in 2024 een tekort van 11 fte voorspeld.