Voion Stimuleren Onderwijsarbeidsmarkt

Onderwijsarbeidsmarkt

Friesland

Regio Friesland

Regionale arbeidsmarktanalyse (Voion, augustus 2020)
Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich de komende jaren in uw regio? Deze regionale analyse geeft u inzicht in de ontwikkelingen van de vraag naar leraren, het aanbod van leraren en de onvervulde vraag in uw regio.
De arbeidsmarkt voor leraren vo 2019-2024 (CentERdata, december 2019)
Het voortgezet onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2019 – 2024 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met 3 procent. Dat komt vooral door de dalende leerlingaantallen. In de regio Friesland zien we een grotere daling.  In 2024 is de werkgelegenheid in Friesland ten opzichte van 2019 naar verwachting met ruim 6 procent gedaald. In 2024 komt de werkgelegenheid in de regio naar verwachting uit op 2.086 fte.
 
Ondanks de dalende werkgelegenheid in Nederland wordt in veel regio’s een tekort aan leraren verwacht. Het tekort ontstaat onder andere door de uitstroom van (oudere) leraren en een beperkte instroom in de sector. In de regio Friesland zal het tekort de komende jaren naar verwachting toenemen, tot 36 fte in 2024. Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het ook wenselijk te kijken naar de onvervulde vraag ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat Friesland, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, een relatief klein tekort zal hebben. In deze regio worden in absolute de grootste tekorten zin verwacht voor de vakken Duits, wiskunde en natuurkunde. Zo wordt voor wiskunde en Duits in 2024 een tekort van 6 fte voorspeld.