Voion Stimuleren Onderwijsarbeidsmarkt

Onderwijsarbeidsmarkt

Friesland

Regio Friesland

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2020-2025 (CentERdata, december 2020)
Het voortgezet onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2020-2025 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met ruim 2 procent. Dat komt vooral door de dalende leerlingaantallen. In de regio Friesland zien we een grotere daling. In 2025 is de werkgelegenheid in Friesland ten opzichte van 2020 naar verwachting met ruim 6 procent gedaald. In 2025 komt de werkgelegenheid in de regio naar verwachting uit op 2.065 fte.

Ondanks de dalende werkgelegenheid in Nederland wordt in veel regio’s een tekort aan leraren verwacht. Het tekort aan leraren ontstaat onder andere door de uitstroom van (oudere) leraren en een beperkte instroom in de sector. In de regio Friesland zal het tekort de komende jaren naar verwachting toenemen, tot 38 fte in 2025.
Bij de berekening van de verwachte tekorten is geen rekening gehouden met reeds bestaande tekorten in 2019, aangezien niet bekend was hoe groot deze precies waren.

Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het ook wenselijk te kijken naar de onvervulde vraag ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat het relatieve tekort in Friesland, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, klein zal zijn. In deze regio worden in absolute zin de grootste tekorten verwacht voor de vakken wiskunde, Duits en Frans. Zo wordt voor wiskunde in 2025 een tekort van 8 fte voorspeld.

Regionale arbeidsmarktanalyse (Voion, augustus 2020)
Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich de komende jaren in uw regio? Deze regionale analyse geeft u inzicht in de ontwikkelingen van de vraag naar leraren, het aanbod van leraren en de onvervulde vraag in uw regio.