Voion Stimuleren Onderwijsarbeidsmarkt

Onderwijsarbeidsmarkt

Gelderland-Noord

Regio Gelderland-Noord

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2020-2025 (CentERdata, december 2020)
Het voortgezet onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2020-2025 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met ruim 2 procent. Dat komt vooral door de dalende leerlingaantallen. In de regio Gelderland-Noord, bestaande uit arbeidsmarktregio’s ‘Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe’ en ‘Foodvalley’, zien we een grotere daling van bijna 4 procent. In 2025 zal de werkgelegenheid in Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe ten opzichte van 2020 met bijna 5 procent zijn gedaald. In Foodvalley zien we in dezelfde periode een daling van 1,5 procent. In 2025 komt de werkgelegenheid in de gehele regio naar verwachting uit op 3.297 fte. 

Ondanks de dalende werkgelegenheid in Nederland wordt in veel regio’s wel een tekort aan leraren verwacht. Het tekort aan leraren ontstaat onder andere door de uitstroom van (oudere) leraren en een beperkte instroom in de sector. In de regio Gelderland-Noord zal het tekort de komende jaren naar verwachting toenemen, tot 62 fte in 2025. Voor de arbeidsmarktregio FoodValley wordt een tekort verwacht van 27 fte in 2025, in Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe een tekort van 35 fte.
Bij de berekening van de verwachte tekorten is geen rekening gehouden met reeds bestaande tekorten in 2019, aangezien niet bekend was hoe groot deze precies waren.

Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het ook wenselijk te kijken naar de onvervulde vraag ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat het verwachte tekort in Foodvalley iets groter is dan het landelijke gemiddelde en dat het tekort in Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe ten opzichte van het landelijke gemiddelde relatief kleiner zal zijn. In de regio worden de grootste tekorten in absolute zin verwacht voor de vakken wiskunde, Duits en Frans. Zo wordt voor zowel wiskunde als Duits in 2024 een tekort van 12 fte voorspeld.

Regionale arbeidsmarktanalyse (Voion, augustus 2020)
Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich de komende jaren in uw regio? Deze regionale analyse geeft u inzicht in de ontwikkelingen van de vraag naar leraren, het aanbod van leraren en de onvervulde vraag in uw regio.