Voion Stimuleren Onderwijsarbeidsmarkt

Onderwijsarbeidsmarkt

Gelderland-Noord

Regio Gelderland-Noord

Regionale arbeidsmarktanalyse (Voion, augustus 2020)
Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich de komende jaren in uw regio? Deze regionale analyse geeft u inzicht in de ontwikkelingen van de vraag naar leraren, het aanbod van leraren en de onvervulde vraag in uw regio.
De arbeidsmarkt voor leraren vo 2019-2024 (CentERdata, december 2019)
Het voortgezet onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2019 – 2024 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met 3 procent. Dat komt vooral door de dalende leerlingaantallen. In de regio Gelderland-Noord, bestaande uit arbeidsmarktregio’s ‘Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe’ en ‘Foodvalley’, zien we een grotere daling van bijna 6 procent. In 2024 zal de werkgelegenheid in Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe ten opzichte van 2019 met bijna 7 procent zijn gedaald. In Foodvalley zien we in dezelfde periode een daling van bijna 4 procent. In 2024 komt de werkgelegenheid in de gehele regio naar verwachting uit op 3.184 fte.  

Ondanks de dalende werkgelegenheid in Nederland wordt in veel regio’s wel een tekort aan leraren verwacht. Het tekort ontstaat onder andere door de uitstroom van (oudere) leraren en een beperkte instroom in de sector. In de regio Gelderland-Noord zal het tekort de komende jaren naar verwachting toenemen, tot 58 fte in 2024. Voor de arbeidsmarktregio FoodValley wordt een tekort verwacht van 27 fte in 2024, in Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe een tekort van 31 fte. Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het ook wenselijk te kijken naar de onvervulde vraag ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat het verwachte tekort in Foodvalley iets groter is dan het landelijke gemiddelde en dat het tekort in  Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe ten opzichte van het landelijke gemiddelde relatief klein zal zijn. In de regio worden de grootste tekorten in absolute zin verwacht voor de vakken wiskunde, Duits en natuurkunde. Zo wordt voor zowel wiskunde als Duits in 2024 een tekort van 6 fte voorspeld.