Voion Stimuleren Onderwijsarbeidsmarkt

Onderwijsarbeidsmarkt

Gelderland-Zuid

Regio Gelderland-Zuid

Regionale arbeidsmarktanalyse (Voion, augustus 2020)
Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich de komende jaren in uw regio? Deze regionale analyse geeft u inzicht in de ontwikkelingen van de vraag naar leraren, het aanbod van leraren en de onvervulde vraag in uw regio.
De arbeidsmarkt voor leraren vo 2019-2024 (CentERdata, december 2019)
Het voortgezet onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2019 – 2024 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met 3 procent. Dat komt vooral door de dalende leerlingaantallen. Dit zien we nog sterker in de regio Gelderland-Zuid. In de periode 2019-2024 zal de werkgelegenheid in de Achterhoek bijvoorbeeld met zo’n 12 procent dalen. In Rijk van Nijmegen zien we voor dezelfde periode een verwachte daling van bijna 6 procent. In 2024 komt de werkgelegenheid in de gehele regio naar verwachting uit op 3.755 fte, een daling van ruim 7 procent.

Ondanks de dalende werkgelegenheid in Nederland wordt in veel regio’s wel een tekort aan leraren verwacht. Het tekort ontstaat onder andere door de uitstroom van (oudere) leraren en een beperkte instroom in de sector. In de regio Gelderland-Zuid zal het tekort de komende jaren naar verwachting toenemen, tot 76 fte in 2024. Rijk van Nijmegen en Midden-Gelderland kennen, uitgedrukt in fte, het grootste tekort (24 fte in 2024) en Rivierenland het kleinste tekort (13 fte in 2024). Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het ook wenselijk te kijken naar de onvervulde vraag ten opzichte van de werkgelegenheid. Met uitzondering van Rivierenland is het verwachte tekort in de regio iets lager dan het landelijke gemiddelde. In Rivierenland is dit met 2,6 procent iets hoger. In absolute zin worden de grootste tekorten verwacht voor de vakken Duits, wiskunde en natuurkunde. Zo wordt voor Duits in 2024 een tekort van 15 fte voorspeld.