Voion Stimuleren Onderwijsarbeidsmarkt

Onderwijsarbeidsmarkt

Gelderland-Zuid

Regio Gelderland-Zuid

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2020-2025 (CentERdata, december 2020)
Het voortgezet onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2020-2025 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met ruim 2 procent. Dat komt vooral door de dalende leerlingaantallen. Dit zien we, met bijna 6 procent, nog sterker in de regio Gelderland-Zuid. In de periode 2020-2025 zal de werkgelegenheid in de Achterhoek bijvoorbeeld met ruim 11 procent dalen. In Rivierenland zien we voor dezelfde periode een verwachte daling van ruim 7 procent. In 2025 komt de werkgelegenheid in de gehele regio naar verwachting uit op 3.701 fte.

Ondanks de dalende werkgelegenheid in Nederland wordt in veel regio’s wel een tekort aan leraren verwacht. Het tekort aan leraren ontstaat onder andere door de uitstroom van (oudere) leraren en een beperkte instroom in de sector. In de regio Gelderland-Zuid zal het tekort de komende jaren naar verwachting toenemen, tot 83 fte in 2025. Midden-Gelderland kent, uitgedrukt in fte, het grootste tekort (27 fte in 2025) en Rivierenland het kleinste tekort (14 fte in 2025).
Bij de berekening van de verwachte tekorten is geen rekening gehouden met reeds bestaande tekorten in 2019, aangezien niet bekend was hoe groot deze precies waren.

Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het ook wenselijk te kijken naar de onvervulde vraag ten opzichte van de werkgelegenheid. Met uitzondering van Rijk van Nijmegen, is het verwachte tekort in de regio hoger dan het landelijke gemiddelde. In absolute zin worden de grootste tekorten verwacht voor de vakken Duits, wiskunde en Frans. Zo wordt voor zowel Duits als wiskunde in 2025 een tekort van 17 fte voorspeld.

Regionale arbeidsmarktanalyse (Voion, augustus 2020)
Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich de komende jaren in uw regio? Deze regionale analyse geeft u inzicht in de ontwikkelingen van de vraag naar leraren, het aanbod van leraren en de onvervulde vraag in uw regio.