Voion Stimuleren Onderwijsarbeidsmarkt

Onderwijsarbeidsmarkt

Groningen

Regio Groningen

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2020-2025 (CentERdata, december 2020)
Het voortgezet onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2020-2025 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met ruim 2 procent. Dat komt vooral door de dalende leerlingaantallen. Dit zien we iets sterker in de regio Groningen. In 2025 is de werkgelegenheid in Groningen ten opzichte van 2020 naar verwachting met ruim 4 procent gedaald. In 2025 komt de werkgelegenheid in de regio naar verwachting uit op 2.337 fte.
Ondanks de dalende werkgelegenheid in Nederland wordt in veel regio’s een tekort aan leraren verwacht. Het tekort aan leraren ontstaat onder andere door de uitstroom van (oudere) leraren en een beperkte instroom in de sector. In de regio Groningen zal het tekort de komende jaren naar verwachting toenemen, tot 57 fte in 2025.
Bij de berekening van de verwachte tekorten is geen rekening gehouden met reeds bestaande tekorten in 2019, aangezien niet bekend was hoe groot deze precies waren.

Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het wenselijk te kijken naar de onvervulde vraag ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat in Groningen een tekort wordt verwacht dat iets hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. In deze regio zien we dat de grootste tekorten in absolute zin worden verwacht voor de vakken wiskunde, Duits en scheikunde. Zo wordt voor wiskunde in 2025 een tekort van 14 fte voorspeld.
Regionale arbeidsmarktanalyse (Voion, augustus 2020)
Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich de komende jaren in uw regio? Deze regionale analyse geeft u inzicht in de ontwikkelingen van de vraag naar leraren, het aanbod van leraren en de onvervulde vraag in uw regio.