Voion Stimuleren Onderwijsarbeidsmarkt

Onderwijsarbeidsmarkt

Groningen

Regio Groningen

Regionale arbeidsmarktanalyse (Voion, augustus 2020)
Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich de komende jaren in uw regio? Deze regionale analyse geeft u inzicht in de ontwikkelingen van de vraag naar leraren, het aanbod van leraren en de onvervulde vraag in uw regio.
De arbeidsmarkt voor leraren vo 2019-2024 (CentERdata, december 2019)
Het voortgezet onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2019 – 2024 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met 3 procent. Dat komt vooral door de dalende leerlingaantallen. Dit zien we iets sterker in de regio Groningen. In 2024 is de werkgelegenheid in Groningen ten opzichte van 2019 met bijna 5 procent gedaald. In 2024 komt de werkgelegenheid in de regio naar verwachting uit op 2.364 fte.  

Ondanks de dalende werkgelegenheid in Nederland wordt in veel regio’s een tekort aan leraren verwacht. Het tekort ontstaat onder andere door de uitstroom van (oudere) leraren en een beperkte instroom in de sector. In de regio Groningen zal het tekort de komende jaren naar verwachting toenemen, tot 65 fte in 2024. Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het wenselijk te kijken naar de onvervulde vraag ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat in Groningen een tekort wordt verwacht dat iets hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. In deze regio zien we dat de grootste tekorten in absolute zin worden verwacht voor de vakken wiskunde, Duits en natuurkunde. Zo wordt voor wiskunde in 2024 een tekort van 18 fte voorspeld.