Voion Stimuleren Onderwijsarbeidsmarkt

Onderwijsarbeidsmarkt

Limburg

Regio Limburg

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2020-2025 (CentERdata, december 2020)
Het voortgezet onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2020-2025 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met ruim 2 procent. Dat komt vooral door de dalende leerlingaantallen. Dit zien we nog sterker in de regio Limburg. In de periode 2020-2025 zal de werkgelegenheid in Noord-Limburg bijvoorbeeld met zo’n 7 procent dalen. In Midden-Limburg zien we in dezelfde periode een kleinere daling van ruim 3 procent en in Zuid-Limburg bijna 3 procent. In 2025 komt de werkgelegenheid in de gehele regio naar verwachting uit op 2.875 fte.

Ondanks de dalende werkgelegenheid in Nederland wordt in veel regio’s wel een tekort aan leraren verwacht. Het tekort aan leraren ontstaat onder andere door de uitstroom van (oudere) leraren en een beperkte instroom in de sector. In de regio Limburg zal het tekort de komende jaren naar verwachting toenemen, tot 62 fte in 2025. Zuid-Limburg kent, uitgedrukt in fte, het grootste tekort (35 fte in 2024).
Bij de berekening van de verwachte tekorten is geen rekening gehouden met reeds bestaande tekorten in 2019, aangezien niet bekend was hoe groot deze precies waren.

Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het ook wenselijk te kijken naar de onvervulde vraag ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat Zuid- en Noord-Limburg een tekort zal hebben dat vergelijkbaar is met het landelijk gemiddelde. De tekorten in Midden-Limburg zullen iets onder het landelijk gemiddelde liggen. In deze regio zien we dat de grootste tekorten in absolute zin worden verwacht voor de vakken wiskunde, Duits en Frans. Zo wordt voor wiskunde in 2025 een tekort van 11 fte voorspeld.

Regionale arbeidsmarktanalyse (Voion, augustus 2020)
Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich de komende jaren in uw regio? Deze regionale analyse geeft u inzicht in de ontwikkelingen van de vraag naar leraren, het aanbod van leraren en de onvervulde vraag in uw regio.