Voion Stimuleren Onderwijsarbeidsmarkt

Onderwijsarbeidsmarkt

Limburg

Regio Limburg

Regionale arbeidsmarktanalyse (Voion, augustus 2020)
Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich de komende jaren in uw regio? Deze regionale analyse geeft u inzicht in de ontwikkelingen van de vraag naar leraren, het aanbod van leraren en de onvervulde vraag in uw regio.
De arbeidsmarkt voor leraren vo 2019-2024 (CentERdata, december 2019)
Het voortgezet onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2019 – 2024 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met 3 procent. Dat komt vooral door de dalende leerlingaantallen. Dit zien we nog sterker in de regio Limburg. In de periode 2019-2024 zal de werkgelegenheid in Noord-Limburg bijvoorbeeld met ruim 8 procent dalen. In Midden-Limburg zien we in dezelfde periode een daling van bijna 6 procent en in Zuid-Limburg ruim 4 procent. In 2024 komt de werkgelegenheid in de gehele regio naar verwachting uit op 2.870 fte.  

Ondanks de dalende werkgelegenheid in Nederland wordt in veel regio’s wel een tekort aan leraren verwacht. Het tekort ontstaat onder andere door de uitstroom van (oudere) leraren en een beperkte instroom in de sector. In de regio Limburg zal het tekort de komende jaren naar verwachting toenemen, tot 60 fte in 2024. Zuid-Limburg kent, uitgedrukt in fte, het grootste tekort (35 fte in 2024). Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het ook wenselijk te kijken naar de onvervulde vraag ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat Zuid-Limburg een tekort zal hebben dat vergelijkbaar is met het landelijk gemiddelde. De tekorten in Midden- en Zuid-Limburg zullen iets onder het landelijk gemiddelde liggen. In deze regio zien we dat de grootste tekorten in absolute zin worden verwacht voor de vakken wiskunde, Duits en natuurkunde. Zo wordt voor wiskunde in 2024 een tekort van 12 fte voorspeld.