Voion Stimuleren Onderwijsarbeidsmarkt

Onderwijsarbeidsmarkt

Noord-Brabant-Oost

Regio Noord-Brabant-Oost

Regionale arbeidsmarktanalyse (Voion, augustus 2020)
Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich de komende jaren in uw regio? Deze regionale analyse geeft u inzicht in de ontwikkelingen van de vraag naar leraren, het aanbod van leraren en de onvervulde vraag in uw regio.
De arbeidsmarkt voor leraren vo 2019-2024 (CentERdata, december 2019)
Het voortgezet onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2019 – 2024 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met 3 procent. Dat komt vooral door de dalende leerlingaantallen. Dit zien we ook in de regio Noord-Brabant-Oost. In de periode 2019-2024 zal de werkgelegenheid in de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant bijvoorbeeld met bijna 7 procent dalen. In Zuidoost-Brabant zien we in dezelfde periode een daling van 5 procent. In 2024 komt de werkgelegenheid in de gehele regio naar verwachting uit op 4.495 fte.  

Ondanks de dalende werkgelegenheid in Nederland wordt in veel regio’s wel een tekort aan leraren verwacht. Het tekort ontstaat onder andere door de uitstroom van (oudere) leraren en een beperkte instroom in de sector. In de regio Noord-Brabant-Oost zal het tekort de komende jaren naar verwachting toenemen, tot 61 fte in 2024. Noordoost-Brabant kent, uitgedrukt in fte, het grootste tekort (27 fte in 2024), Helmond-De Peel het kleinste (14 fte in 2024). Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het ook wenselijk te kijken naar de onvervulde vraag ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat de hele regio Noord-Brabant-Oost, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, een relatief laag tekort zal hebben. In deze regio zien we dat de grootste tekorten in absolute zin worden verwacht voor de vakken wiskunde, Duits en Frans. Zo wordt voor wiskunde in 2024 een tekort van 10 fte voorspeld.