Voion Stimuleren Onderwijsarbeidsmarkt

Onderwijsarbeidsmarkt

Noord-Brabant-West

Regio Noord-Brabant-West

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2020-2025 (CentERdata, december 2020)
Het voortgezet onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2020-2025 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met ruim 2 procent. Dat komt vooral door de dalende leerlingaantallen. Dit zien we ook terug in de regio Noord-Brabant-West, bestaande uit arbeidsmarktregio’s West-Brabant en Midden-Brabant. In de periode 2020-2025 zal de werkgelegenheid in Midden-Brabant naar verwachting met zo’n 2 procent dalen. In West-Brabant zien we in dezelfde periode een daling van ruim 3 procent. In 2025 komt de werkgelegenheid in de gehele regio naar verwachting uit op 3.491 fte.

Ondanks de dalende werkgelegenheid in Nederland wordt in veel regio’s wel een tekort aan leraren verwacht. Het tekort aan leraren ontstaat onder andere door de uitstroom van (oudere) leraren en een beperkte instroom in de sector. In de regio Noord-Brabant-West zal het tekort de komende jaren naar verwachting toenemen, tot 68 fte in 2025. West-Brabant kent, uitgedrukt in fte, het grootste tekort (43 fte in 2025).Bij de berekening van de verwachte tekorten is geen rekening gehouden met reeds bestaande tekorten in 2019, aangezien niet bekend was hoe groot deze precies waren.

Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het ook wenselijk te kijken naar de onvervulde vraag ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat het tekort in West-Brabant vergelijkbaar zal zijn met het landelijk gemiddelde, terwijl Midden-Brabant een relatief klein tekort zal kennen. De grootste tekorten in absolute zin worden verwacht voor de vakken wiskunde, Frans en Duits. Zo wordt voor wiskunde een tekort van 13 fte voorspeld in 2025.

Regionale arbeidsmarktanalyse (Voion, augustus 2020)
Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich de komende jaren in uw regio? Deze regionale analyse geeft u inzicht in de ontwikkelingen van de vraag naar leraren, het aanbod van leraren en de onvervulde vraag in uw regio.