Voion Stimuleren Onderwijsarbeidsmarkt

Onderwijsarbeidsmarkt

Noord-Holland

Regio Noord-Holland

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2020-2025 (CentERdata, december 2020)
Het voortgezet onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2020-2025 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met ruim 2 procent. Dat komt vooral door de dalende leerlingaantallen. In de regio Noord-Holland daalt de werkgelegenheid tussen 2020 en 2025 met ruim 1 procent, tot 9.620 fte in 2025. De sterkste daling wordt in deze periode verwacht in Noord-Holland-Noord, namelijk ruim 5 procent. In Zuid-Kennemerland en IJmond stijgt de werkgelegenheid daarentegen, met bijna 4 procent. Ook in Gooi en Vechtstreek stijgt de werkgelegenheid naar verwachting, met zo’n 1 procent.

Ondanks de dalende werkgelegenheid in Nederland, wordt in veel regio’s wel een tekort aan leraren verwacht. Het tekort aan leraren ontstaat onder andere door de uitstroom van (oudere) leraren en een beperkte instroom in de sector. In de regio Noord-Holland zal het tekort de komende jaren naar verwachting toenemen, tot 240 fte in 2024. De stad Amsterdam kent, uitgedrukt in fte, het grootste tekort (56 fte in 2025).
Bij de berekening van de verwachte tekorten is geen rekening gehouden met reeds bestaande tekorten in 2019, aangezien niet bekend was hoe groot deze precies waren.

Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het ook wenselijk te kijken naar de onvervulde vraag ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat vooral de regio Zuid-Kennemerland en IJmond, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, een relatief groot tekort zal hebben. Maar ook de andere arbeidsmarktregio’s in Noord-Holland kennen relatief een wat groter tekort, in vergelijking met het landelijk gemiddelde. Een uitzondering hierop is Amsterdam, welke net onder het landelijk gemiddelde (ruim 2 procent) zit. In deze regio zien we dat de grootste tekorten in absolute zin worden verwacht voor de vakken wiskunde, Duits en Frans. Zo wordt voor wiskunde een tekort van 58 fte voorspeld in 2025.

Regionale arbeidsmarktanalyse (Voion, augustus 2020)
Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich de komende jaren in uw regio? Deze regionale analyse geeft u inzicht in de ontwikkelingen van de vraag naar leraren, het aanbod van leraren en de onvervulde vraag in uw regio.