Voion Stimuleren Onderwijsarbeidsmarkt

Onderwijsarbeidsmarkt

Noord-Holland

Regio Noord-Holland

Regionale arbeidsmarktanalyse (Voion, augustus 2020)
Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich de komende jaren in uw regio? Deze regionale analyse geeft u inzicht in de ontwikkelingen van de vraag naar leraren, het aanbod van leraren en de onvervulde vraag in uw regio.
De arbeidsmarkt voor leraren vo 2019-2024 (CentERdata, december 2019)
Het voortgezet onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2019 – 2024 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met 3 procent. Dat komt vooral door de dalende leerlingaantallen. In de regio Noord-Holland daalt de werkgelegenheid tussen 2019 en 2024 met zo’n 1 procent, tot ruim 9.600 fte in 2024. De sterkste daling wordt in deze periode verwacht in Noord-Holland-Noord, namelijk ruim 5 procent. In Amsterdam stijgt de werkgelegenheid daarentegen met 3 procent. Ook in Zuid-Kennemerland en IJmond stijgt de werkgelegenheid naar verwachting, met ruim 2 procent.  

Ondanks de dalende werkgelegenheid in Nederland wordt in veel regio’s wel een tekort aan leraren verwacht. Het tekort ontstaat onder andere door de uitstroom van (oudere) leraren en een beperkte instroom in de sector. In de regio Noord-Holland zal het tekort de komende jaren naar verwachting toenemen, tot 272 fte in 2024. Amsterdam kent, uitgedrukt in fte, het grootste tekort (72 fte in 2024). Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het ook wenselijk te kijken naar de onvervulde vraag ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat vooral de regio Zuid-Kennemerland en IJmond, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, een relatief groot tekort zal hebben. Maar ook de andere arbeidsmarktregio’s in Noord-Holland kennen relatief een wat groter tekort, in vergelijking met het landelijk gemiddelde. In deze regio zien we dat de grootste tekorten in absolute zin worden verwacht voor de vakken wiskunde, Duits, natuurkunde en Frans. Zo wordt voor wiskunde in 2024 een tekort van 62 fte voorspeld.