Voion Stimuleren Onderwijsarbeidsmarkt

Onderwijsarbeidsmarkt

Rotterdam (stad)

Rotterdam (stad)

Regionale arbeidsmarktanalyse (Voion, augustus 2020)
Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich de komende jaren in uw stad? Deze regionale analyse geeft u inzicht in de ontwikkelingen van de vraag naar leraren, het aanbod van leraren en de onvervulde vraag in uw stad.
De arbeidsmarkt voor leraren vo 2019-2024 (CentERdata, december 2019)
Het voortgezet onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. Dat komt vooral door de dalende leerlingaantallen. In tegenstelling tot het landelijke beeld zal de werkgelegenheid in Rotterdam, als gevolg van een groeiend aantal leerlingen, juist toenemen. Waar de werkgelegenheid in Nederland tussen 2019-2014 met 3 procent daalt, zien we in Rotterdam in dezelfde periode een stijging van ruim 4 procent. In 2024 zal de werkgelegenheid in Rotterdam daardoor uitkomen op 2.377 fte.  

De uitstroom van (oudere) leraren zorgt er, samen met een toename van het aantal leerlingen en beperkte instroom van nieuwe leraren, voor dat het tekort in Rotterdam de komende jaren zal stijgen, tot 55 fte in 2024. Ook in Nederland zien we stijgende tekorten, ondanks de dalende werkgelegenheid. Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het ook wenselijk te kijken naar de onvervulde vraag ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat het verwachte tekort in Rotterdam vergelijkbaar zal zijn met het landelijk gemiddelde. Voor Rotterdam zijn geen cijfers over vakspecifieke tekorten beschikbaar. Kijken we naar de tekorten in de regio, dan valt op dat in de omgeving van Rotterdam de grootste tekorten worden verwacht voor de vakken wiskunde, Duits, Nederlands en natuurkunde.

De stad Rotterdam valt binnen de regio Zuid-Holland-Zuid.