Voion Stimuleren Onderwijsarbeidsmarkt

Onderwijsarbeidsmarkt

Rotterdam (stad)

Rotterdam (stad)

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2020-2025 (CentERdata, december 2020)
Het voortgezet onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. Dat komt vooral door de dalende leerlingaantallen. In tegenstelling tot het landelijke beeld zal de werkgelegenheid in Rotterdam, als gevolg van een groeiend aantal leerlingen, juist toenemen. Waar de werkgelegenheid in Nederland tussen 2020-2025 met ruim 2 procent daalt, zien we in Rotterdam in dezelfde periode een stijging van bijna 4 procent. In 2025 zal de werkgelegenheid in Rotterdam daardoor uitkomen op 2.406 fte.

De uitstroom van (oudere) leraren zorgt er, samen met een toename van het aantal leerlingen en beperkte instroom van nieuwe leraren, voor dat het tekort aan leraren in Rotterdam de komende jaren zal stijgen, tot 50 fte in 2025. Ook in Nederland zien we stijgende tekorten, ondanks de dalende werkgelegenheid. Bij de berekening van de verwachte tekorten is geen rekening gehouden met reeds bestaande tekorten in 2019, aangezien niet bekend was hoe groot deze precies waren.

Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het ook wenselijk te kijken naar de onvervulde vraag ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat het verwachte tekort in Rotterdam, vergelijkbaar is met het landelijk gemiddelde (ruim 2 procent). Voor Rotterdam zijn geen cijfers over vakspecifieke tekorten beschikbaar. Kijken we naar de tekorten in de regio, dan valt op dat in de omgeving van Rotterdam de grootste tekorten worden verwacht voor de vakken wiskunde, Duits en Frans.

De stad Rotterdam valt binnen de regio Zuid-Holland-Zuid.

Regionale arbeidsmarktanalyse (Voion, augustus 2020)

Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich de komende jaren in uw stad? Deze regionale analyse geeft u inzicht in de ontwikkelingen van de vraag naar leraren, het aanbod van leraren en de onvervulde vraag in uw stad.