Voion Stimuleren Onderwijsarbeidsmarkt

Onderwijsarbeidsmarkt

Utrecht

Regio Utrecht

Regionale arbeidsmarktanalyse (Voion, augustus 2020)
Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich de komende jaren in uw regio? Deze regionale analyse geeft u inzicht in de ontwikkelingen van de vraag naar leraren, het aanbod van leraren en de onvervulde vraag in uw regio.

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2019-2024 (CentERdata, december 2019)
Het voortgezet onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2019 – 2024 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met 3 procent. Dat komt vooral door de dalende leerlingaantallen. In de regio Utrecht, bestaande uit arbeidsmarktregio’s Amersfoort, Midden-Utrecht en de stad Utrecht, zien we netto een kleine daling van minder dan 1 procent. In de periode 2019-2024 daalt de werkgelegenheid in Midden-Utrecht naar verwachting met ruim 3 procent en in Amersfoort met bijna 2 procent. In de stad Utrecht zien we in dezelfde periode juist een stijging van bijna 7 procent. In 2024 komt de werkgelegenheid in de gehele regio naar verwachting uit op 4.207 fte.  

Ondanks de dalende werkgelegenheid in Nederland wordt in veel regio’s een tekort aan leraren verwacht. Het tekort ontstaat onder andere door de uitstroom van (oudere) leraren en een beperkte instroom in de sector. In de regio Utrecht zal het tekort de komende jaren naar verwachting toenemen, tot 105 fte in 2024. Midden-Utrecht kent, uitgedrukt in fte, het grootste tekort (44 fte in 2024). Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het ook wenselijk te kijken naar de onvervulde vraag ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat de stad Utrecht, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, een relatief groot tekort zal hebben. De andere arbeidsmarktregio’s zijn vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. In deze regio zien we dat de grootste tekorten in absolute zin worden verwacht voor de vakken wiskunde, Duits en natuurkunde. Zo wordt voor wiskunde in 2024 een tekort van 24 fte voorspeld.