Voion Stimuleren Onderwijsarbeidsmarkt

Onderwijsarbeidsmarkt

Utrecht

Regio Utrecht

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2020-2025 (CentERdata, december 2020)
Het voortgezet onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2020-2025 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met ruim 2 procent. Dat komt vooral door de dalende leerlingaantallen. In de gehele regio Utrecht, bestaande uit arbeidsmarktregio’s Amersfoort, Midden-Utrecht en de stad Utrecht, zien we een kleine daling van minder dan een half procent. In de periode 2020-2025 daalt de werkgelegenheid in zowel Midden-Utrecht als Amersfoort met ruim 2 procent. In de stad Utrecht zien we in dezelfde periode juist een stijging van ruim 5 procent. In 2025 komt de werkgelegenheid in de gehele regio naar verwachting uit op 4.130 fte. Ondanks de dalende werkgelegenheid in Nederland wordt in veel regio’s een tekort aan leraren verwacht. Het tekort aan leraren ontstaat onder andere door de uitstroom van (oudere) leraren en een beperkte instroom in de sector. In de regio Utrecht zal het tekort de komende jaren naar verwachting toenemen, tot 98 fte in 2025. Midden-Utrecht kent, uitgedrukt in fte, het grootste tekort (42 fte in 2025).
Bij de berekening van de verwachte tekorten is geen rekening gehouden met reeds bestaande tekorten in 2019, aangezien niet bekend was hoe groot deze precies waren.

Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het ook wenselijk te kijken naar de onvervulde vraag ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat vooral de stad Utrecht, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, een relatief groot tekort zal hebben. De grootste tekorten in absolute zin worden verwacht voor de vakken wiskunde, Duits en Frans. Zo wordt voor wiskunde in 2025 een tekort van 24 fte voorspeld.

Regionale arbeidsmarktanalyse (Voion, augustus 2020)
Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich de komende jaren in uw regio? Deze regionale analyse geeft u inzicht in de ontwikkelingen van de vraag naar leraren, het aanbod van leraren en de onvervulde vraag in uw regio.