Voion Stimuleren Onderwijsarbeidsmarkt

Onderwijsarbeidsmarkt

Zeeland

Regio Zeeland

Regionale arbeidsmarktanalyse (Voion, augustus 2020)
Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich de komende jaren in uw regio? Deze regionale analyse geeft u inzicht in de ontwikkelingen van de vraag naar leraren, het aanbod van leraren en de onvervulde vraag in uw regio.

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2019-2024 (CentERdata, december 2019)
Het voortgezet onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2019 – 2024 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met 3 procent. Dat komt vooral door de dalende leerlingaantallen. Dit zien we ook in de regio Zeeland. In 2024 is de werkgelegenheid in Zeeland ten opzichte van 2019 met ruim 5 procent gedaald. In 2024 komt de werkgelegenheid in Zeeland naar verwachting uit op 1.149 fte.  

Ondanks de dalende werkgelegenheid in Nederland wordt in veel regio’s een tekort aan leraren verwacht. Het tekort ontstaat onder andere door de uitstroom van (oudere) leraren en een beperkte instroom in de sector. In Zeeland zal het tekort de komende jaren naar verwachting toenemen, tot 28 fte in 2024. Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het ook wenselijk te kijken naar de onvervulde vraag ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat het verwachte tekort in Zeeland vergelijkbaar is met het landelijk gemiddelde. In deze regio zien we dat de grootste tekorten in absolute zin worden verwacht voor de vakken natuurkunde, wiskunde en Duits. Voor zowel natuurkunde als wiskunde wordt in 2024 een tekort van 5 fte voorspeld.