Voion Stimuleren Onderwijsarbeidsmarkt

Onderwijsarbeidsmarkt

Zuid-Holland-Noord

Zuid-Holland-Noord

Regionale arbeidsmarktanalyse (Voion, augustus 2020)
Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich de komende jaren in uw regio? Deze regionale analyse geeft u inzicht in de ontwikkelingen van de vraag naar leraren, het aanbod van leraren en de onvervulde vraag in uw regio.

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2019-2024 (CentERdata, december 2019)
Het voortgezet onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2019 – 2024 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met 3 procent. Dat komt vooral door de dalende leerlingaantallen. In tegenstelling tot het landelijke beeld stijgt de werkgelegenheid in de regio Zuid-Holland-Noord in deze periode licht, namelijk met bijna 2 procent. Zuid-Holland-Centraal en Den Haag kennen in die periode de sterkste stijging (respectievelijk 4 en 5 procent). Ook in deze regio zijn gebieden met krimp: in Midden-Holland zien we in dezelfde periode bijvoorbeeld een daling van zo’n 5 procent. In 2024 komt de werkgelegenheid in de gehele regio naar verwachting uit op 6.816 fte.  

Ondanks de dalende werkgelegenheid in Nederland wordt in veel regio’s een tekort aan leraren verwacht. Het tekort ontstaat onder andere door de uitstroom van (oudere) leraren en een beperkte instroom in de sector. In de regio Zuid-Holland-Noord zal het tekort de komende jaren naar verwachting toenemen, tot 206 fte in 2024. Holland Rijnland kent, uitgedrukt in fte, het grootste tekort (50 fte in 2024), gevolgd door Zuid-Holland Centraal (49 fte). Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het wenselijk te kijken naar de onvervulde vraag ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat de hele regio Zuid-Holland-Noord, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, een relatief groot tekort zal hebben. Dat geldt in het bijzonder voor de arbeidsmarktregio’s Midden-Holland en Zuid-Holland Centraal. In de regio Zuid-Holland-Noord zien we dat de grootste tekorten in absolute zin worden verwacht voor de vakken wiskunde, Duits, Frans, Nederlands en natuurkunde. Zo wordt voor wiskunde in 2024 een tekort van 48 fte voorspeld.