Voion Stimuleren Onderwijsarbeidsmarkt

Onderwijsarbeidsmarkt

Zuid-Holland-Noord

Zuid-Holland-Noord

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2020-2025 (CentERdata, december 2020)
Het voortgezet onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2020-2025 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met ruim 2 procent. Dat komt vooral door de dalende leerlingaantallen. In tegenstelling tot het landelijke beeld stijgt de werkgelegenheid in de regio Zuid-Holland-Noord in deze periode licht, namelijk met zo’n 3 procent. Zuid-Holland-Centraal en Den Haag kennen in die periode de sterkste stijging (respectievelijk ruim 5 procent en ruim 6 procent). Ook in deze regio worden gebieden met krimp verwacht: in Midden-Holland zien we in dezelfde periode bijvoorbeeld een daling van zo’n 3 procent. In 2025 komt de werkgelegenheid in de gehele regio naar verwachting uit op 6.940 fte.

Ondanks de dalende werkgelegenheid in Nederland wordt in veel regio’s een tekort aan leraren verwacht. Het tekort aan leraren ontstaat onder andere door de uitstroom van (oudere) leraren en een beperkte instroom in de sector. In de regio Zuid-Holland-Noord zal het tekort de komende jaren naar verwachting toenemen, tot 181 fte in 2025. Holland Rijnland kent, uitgedrukt in fte, het grootste tekort (49 fte in 2025), gevolgd door Zuid-Holland Centraal (42 fte). Bij de berekening van de verwachte tekorten is geen rekening gehouden met reeds bestaande tekorten in 2019, aangezien niet bekend was hoe groot deze precies waren.

Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het wenselijk te kijken naar de onvervulde vraag ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat de hele regio Zuid-Holland-Noord, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, een relatief groot tekort zal hebben. Dat geldt in het bijzonder voor de arbeidsmarktregio’s Midden-Holland en Zuid-Holland Centraal. In de gehele regio Zuid-Holland-Noord zien we dat de grootste tekorten in absolute zin worden verwacht voor de vakken wiskunde, Duits en Frans. Zo wordt voor wiskunde een tekort van 47 fte voorspeld in 2025.

Regionale arbeidsmarktanalyse (Voion, augustus 2020)
Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich de komende jaren in uw regio? Deze regionale analyse geeft u inzicht in de ontwikkelingen van de vraag naar leraren, het aanbod van leraren en de onvervulde vraag in uw regio.