Voion Stimuleren Onderwijsarbeidsmarkt

Onderwijsarbeidsmarkt

Zuid-Holland-Zuid

Regio Zuid-Holland-Zuid

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2020-2025 (CentERdata, december 2020)
Het voortgezet onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2020-2025 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met ruim 2 procent. Dat komt vooral door de dalende leerlingaantallen. De regio Zuid-Holland-Zuid krijgt daarentegen te maken met een stijgende werkgelegenheid. Tussen 2020 en 2025 stijgt de werkgelegenheid met bijna 1 procent. Kijken we meer in detail naar de regio dan zien we dat de werkgelegenheid in de stad Rotterdam in deze periode met bijna 4 procent zal stijgen. In Gorinchem zien we in dezelfde periode een daling van bijna 5 procent. In 2025 komt de werkgelegenheid in de gehele regio naar verwachting uit op 6.196 fte.

Ondanks de dalende werkgelegenheid in Nederland wordt in veel regio’s een tekort aan leraren verwacht. Het tekort aan leraren ontstaat onder andere door de uitstroom van (oudere) leraren en een beperkte instroom in de sector. In de regio Zuid-Holland-Zuid zal het tekort de komende jaren naar verwachting toenemen, tot 133 fte in 2025. De regio Rijnmond kent, uitgedrukt in fte, het grootste tekort (52 fte in 2025), Gorinchem het kleinste tekort (11 fte in 2025). Bij de berekening van de verwachte tekorten is geen rekening gehouden met reeds bestaande tekorten in 2019, aangezien niet bekend was hoe groot deze precies waren.

Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het ook wenselijk te kijken naar de onvervulde vraag ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat het relatieve tekort in Rotterdam, Rijnmond en Gorinchem vergelijkbaar zal zijn met het landelijke gemiddelde (ruim 2 procent). In Drechtsteden ligt het verwachte tekort boven het landelijke gemiddelde. De grootste absolute tekorten worden verwacht voor de vakken wiskunde, Duits en Frans. Zo wordt voor wiskunde een tekort van 26 fte voorspeld in 2025.

Regionale arbeidsmarktanalyse (Voion, augustus 2020)
Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich de komende jaren in uw regio? Deze regionale analyse geeft u inzicht in de ontwikkelingen van de vraag naar leraren, het aanbod van leraren en de onvervulde vraag in uw regio.