Voion Stimuleren Onderwijsarbeidsmarkt

Onderwijsarbeidsmarkt

Zuid-Holland-Zuid

Regio Zuid-Holland-Zuid

Regionale arbeidsmarktanalyse (Voion, augustus 2020)
Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich de komende jaren in uw regio? Deze regionale analyse geeft u inzicht in de ontwikkelingen van de vraag naar leraren, het aanbod van leraren en de onvervulde vraag in uw regio.

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2019-2024 (CentERdata, december 2019)
Het voortgezet onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2019 – 2024 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met 3 procent. Dat komt vooral door de dalende leerlingaantallen. De regio Zuid-Holland-Zuid krijgt daarentegen te maken met een stijgende werkgelegenheid. Tussen 2019 en 2024 stijgt de werkgelegenheid met bijna 1 procent. Kijken we meer in detail naar de regio dan zien we dat de werkgelegenheid in Rotterdam in deze periode ruim 4 procent zal stijgen. In Gorinchem zien we in dezelfde periode een daling van bijna 6 procent. In 2024 komt de werkgelegenheid in de gehele regio naar verwachting uit op 6.000 fte.  

Ondanks de dalende werkgelegenheid in Nederland wordt in veel regio’s een tekort aan leraren verwacht. Het tekort ontstaat onder andere door de uitstroom van (oudere) leraren en een beperkte instroom in de sector. In de regio Zuid-Holland-Zuid zal het tekort de komende jaren naar verwachting toenemen, tot 150 fte in 2024. De regio Rijnmond kent, uitgedrukt in fte, het grootste tekort (60 fte in 2024), Gorinchem het kleinste tekort (10 fte in 2024). Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het ook wenselijk te kijken naar de onvervulde vraag ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat een groot gedeelte van de regio Zuid-Holland-Zuid, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, een relatief groot tekort zal hebben. Het tekort in Rotterdam is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. In Gorinchem ligt het verwachte tekort iets onder het landelijke gemiddelde. In deze regio zien we dat de grootste tekorten in absolute zin worden verwacht voor de vakken wiskunde, Duits, Nederlands en natuurkunde. Zo wordt voor wiskunde in 2024 een tekort van 31 fte voorspeld.