Voion Stimuleren Onderwijsarbeidsmarkt

Onderwijsarbeidsmarkt

Wat betekenen de afspraken voor scholen?

Wat betekenen de afspraken voor scholen?

Voor leraren en leidinggevenden

  • Leraren overleggen over de invulling van de vrijkomende uren. Dat kan binnen de lerarenteams, secties of in een ander op school te bepalen samenwerkingsverband van leraren.
  • Vervolgens maken de leraar en leidinggevende in overleg (op individueel niveau) afspraken over de inzet van de vrijkomende uren voor het aankomende schooljaar. Deze uren worden als afzonderlijk deel in de jaartaak opgenomen, als het onderdeel Onderwijsontwikkeling, -verbreding, en –verdieping.
  • Als onderdeel van de professionele gesprekkencyclus legt de leraar, op basis van de afspraken in het lerarenteam, jaarlijks verantwoording af over zijn/haar inzet. Werkdruk wordt daarbij als vast onderdeel meegenomen in het functioneringsgesprek.

Voor scholen (op instellingsniveau)

  • Scholen waar op dit moment de maximale lestaak 750 klokuren of meer is, hebben deze met ingang van 1 augustus 2019 met 30 klokuren verminderd. Deze uren worden vermeerderd met de opslagfactor, waardoor in totaal 50 uur vrijkomt. De opslagfactor kan per school verschillen, maar afspraak is dat het in ieder geval gaat om 50 uur (ook als de optelsom van lestaak en opslagfactor hoger of lager dan 50 uur uitvalt).
  • Om de vermindering van de lestaak op te vangen, passen scholen (op instellingsniveau) het onderwijsprogramma en de lessentabel aan. Ze maken hiervoor gebruik van de mogelijkheden die de Wet onderwijstijd biedt.
  • De werkgever, de medezeggenschapsraad en het onderwijzend personeel hebben in het schooljaar 2018-2019 overlegd over de lestaakvermindering. Uiterlijk 1 maart is dit overleg afgerond en is het mr-traject gestart.
  • Vanaf 1 maart 2019 zijn scholen aan de slag gegaan met de invoering van de aanpassingen. Het is daarbij belangrijk dat scholen de aanpassingen blijvend monitoren en eventueel aanpassen. 

Voor medezeggenschapsraden  

  • De medezeggenschapsraad overlegt met de werkgever en het onderwijzend personeel over de aanpassing van het onderwijsprogramma en de lessentabel.
  • De (p)mr zorgt ervoor dat ze zeker weet dat er draagvlak voor de aanpassingen is bij het onderwijzend personeel. Goedkeuring met een tweederde meerderheid van de werknemers is hierbij niet nodig.

Geen overeenstemming?
Wanneer de mr en de werkgever geen overeenstemming bereiken over de voorgestelde aanpassingen, kan de werkgever besluiten de lessenreductie niet toe te passen. De werkgever zal dan wel eerst sociale partners moeten uitnodigen voor overleg. Daarbij kan de werkgever besluiten de lessentabel niet aan te passen wanneer dit tot zwaarwegende organisatorische, financiële of onderwijskundige problemen leidt.