VOION Haganum 1506 2Header2

Onderwijsarbeidsmarkt

Verantwoording subsidie

2019: Verantwoording regeling Regionale Aanpak Lerarentekort (RAL)

De regioadviseurs van Voion krijgen diverse vragen over de verantwoording van de RAL-subsidie. Formeel heeft Voion geen rol bij de verantwoording. Onze ondersteuning en advies richt zich primair op de planvorming in de regio’s en op kennisdeling. Waar kunt u meer informatie vinden en krijgen over de verantwoording van de RAL-subsidie?

De RAL-subsidie over het boekjaar 2019 moet in het jaarverslag van de penvoerder van de betreffende regio verantwoord worden. In artikel 10, lid 1, van de subsidieregeling is bepaald dat de verantwoording van de subsidie geschiedt in de jaarverslaggeving overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs met model G, onderdeel 1, zoals bedoeld in richtlijn 660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Afstemming vooraf tussen de penvoerder en diens accountant is noodzakelijk en gewenst.

2020: Uitvoering regeling Regionale Aanpak Lerarentekort (RAL)  en Aanpak Personeelstekort (RAP)

Zoals opgenomen in de subsidievoorwaarden van de RAL (2019) moeten de activiteiten in beginsel worden uitgevoerd in het kalenderjaar 2019 en uitloop is mogelijk tot 1 augustus 2020.

Zijn er activiteiten die niet kunnen worden afgerond tijdens de RAL-subsidieperiode, bijvoorbeeld i.v.m. maatregelen door de Corona-pandemie, of zijn er activiteiten die in een andere vorm dan oorspronkelijk de opzet is worden uitgevoerd? Dan dient u hiervan (tijdig) melding te maken bij DUS-I via ocwsubsidies@minvws.nl. U geeft dan aan welke maatregelen het betreft en maakt een nieuw/aangepast plan voor de uitvoering, inclusief aangepaste begroting. Wilt u de activiteiten op een ander moment uitvoeren, vraag dan hiervoor uitstel aan.

Verder is het van belang om aandacht te hebben dat de RAL en de RAP twee aparte subsidieaanvragen zijn. In de uitwerking van de plannen en financiële verantwoording mogen de activiteiten van de RAL en de RAP niet door elkaar heen lopen. Activiteiten die niet tijdig onder de RAL kunnen worden uitgevoerd mogen niet worden uitgevoerd onder de RAP. De aanvraag voor de RAP kan niet gezien worden als een verlenging van de subsidieperiode van de RAL.

Het ministerie van OCW beraadt zich i.v.m. de situatie door de Corona-pandemie, op aangepaste uitvoeringsregels in het kader van de verstrekte subsidieverlening. Deze worden eind juni verwacht. Zodra hierover meer bekend is, informeert Voion binnen haar rol u hierover.

Voor vragen, aanpassingen e.d. dient de penvoerder zich, zoals in de beschikking beschreven, te wenden tot DUS-I: https://www.dus-i.nl/contact of OCWsubsidies@minvws.nl.

Zie verder ook de informatie in de Subsidieregeling Regionale Aanpak Lerarentekort