VOION Haganum 1506 2Header2

Onderwijsarbeidsmarkt

Verantwoording subsidie

Verantwoording regeling Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP)

De adviseurs van Voion krijgen diverse vragen over de verantwoording van de RAP-subsidie. Formeel heeft Voion geen rol bij de verantwoording. Onze ondersteuning en advies richt zich primair op de planvorming in de regio’s en op kennisdeling. Waar kunt u meer informatie vinden en krijgen over de verantwoording van de RAP-subsidie?

De RAP-subsidie over het boekjaar 2021 en 2022 moet in het jaarverslag van de penvoerder van de betreffende regio verantwoord worden. In artikel 13, lid 1, van de subsidieregeling is bepaald dat de verantwoording van de subsidie geschiedt in de jaarverslaggeving overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs met model G, onderdeel 1, zoals bedoeld in richtlijn 660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Afstemming vooraf tussen de penvoerder en diens accountant is noodzakelijk en gewenst.

Voor vragen, aanpassingen e.d. dient de penvoerder zich, zoals in de beschikking beschreven, te wenden tot DUS-I: https://www.dus-i.nl/contact of OCWsubsidies@minvws.nl.

Kan ik mijn activiteiten uit het plan van aanpak veranderen?
Wanneer activiteiten uit het plan van aanpak vervallen, wijzigen of nieuwe activiteiten opgenomen worden, is het van belang om dit (vooraf) aan te geven bij DUS-i. Wanneer u bijvoorbeeld een onderzoek wilt uitvoeren dan kan dit vanuit de subsidie gefinancierd worden mits dit aansluit op de aanpak van de bestaande of te verwachten kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in de personeelsvoorziening. OCW zet in op de drie programmalijnen voor de aanpak van het personeelstekort: instroom, behoud en anders organiseren. Zat het onderzoek eerst niet in uw plan van aanpak? Geef het dan als wijziging aan bij DUS-i. Dit geldt ook voor de daaruit volgende aanpassingen op de begroting. Uit de voortgangsrapportages blijkt dat veel regio’s al goed op weg zijn. Binnenkort worden de regio’s ook benaderd voor het monitor onderzoek, dat wordt uitgevoerd door Oberon.

Verantwoording van de RAP-subsidie vindt plaats in de jaarverslaggeving van de aanvrager/penvoerder met model G, onderdeel 1. De accountant zal dit onderdeel controleren op basis van het ingediende dan wel gewijzigde plan van aanpak zoals dit bij DUS-I bekend is.

Hoe kunnen resterende middelen ingezet worden?
Wanneer alle activiteiten van het plan van aanpak uitgevoerd zijn, en er zijn middelen over, dan kunnen deze middelen besteed worden in lijn met de uitgevoerde activiteiten en in de geest van de regeling. Deze resterende middelen mogen dus niet als voorschot gezien worden voor uitvoering van activiteiten in 2023.

Zie verder ook de informatie in de Subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort.