VOION Haganum 1506 2Header2

Onderwijsarbeidsmarkt

Amsterdam (stad)

Amsterdam (stad)

De stad Amsterdam heeft te maken met grootstedelijke problematiek, waarbij de verschillen tussen de buurten in de zeven stadsdelen groot zijn. De stad kent een grote diversiteit aan culturen en achtergronden, zowel sociaal economisch als ook met roots van over de hele wereld. Sommige buurten kennen daarbij grote onderwijsachterstanden. Betaalbare woonruimte in de stad is schaars. De bereikbaarheid van de scholen voor personeel is ontoereikend, de reistijd is lang en de parkeervergunningen zijn schaars.

Arbeidsmarktcijfers

Uit de regionale arbeidsmarktanalyse voor Amsterdam (stad) blijkt onder andere dat het tekort aan leraren in deze stad de komende jaren zal toenemen, tot 72 fte in 2024. Amsterdam zal, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, een relatief groot tekort hebben. De grootste tekorten in de regio Noord-Holland worden verwacht voor de vakken wiskunde, Duits en natuurkunde.

Wilt u weten wat dit betekent voor uw organisatie? Gebruik de module voor strategische personeelsplanning (SPP-module) in het Scenariomodel-VO om inzicht te krijgen in de aanwezige en benodigde formatie per vak voor de komende jaren.

Samenwerking in de regio

Amsterdamse schoolbesturen, lerarenopleidingen, gemeente en vakbonden werken in diverse projecten samen om het lerarentekort in Amsterdam en omgeving aan te pakken. De Amsterdamse schoolbesturen voor voortgezet onderwijs zijn verenigd in de vereniging OSVO. De vereniging OSVO heeft ruim 20 leden.

In de Taskforce Lerarentekort zijn gemeente, schoolbesturen en lerarenopleidingen verenigd. Zij begeleiden de uitvoering van de lerarenagenda 2019-2023.

Netwerk Amsterdamse HR-medewerkers
De HR-medewerkers in Amsterdam hebben zich verenigd in een schooloverstijgend netwerk om gezamenlijk te werken aan het zichtbaar maken en het versterken van de ontwikkelmogelijkheden van leraren.

Academische Opleidingsschool Amsterdam (ACOA)
Vier vo-scholen werken samen in ACOA om onderwijs , opleiden en onderzoek in samenhang vorm te geven.

Nieuwe Opleidingsschool Amsterdam (NOA)
Zeven vo-scholen werken in NOA gezamenlijk aan een werkplekcurriculum dat docenten-in-opleiding voorbereidt om les te geven in brede conceptscholen.

Amsterdamse Klas
Met De Amsterdamse Klas is een sterke, grote en actieve community van leraren en schoolleiders neergezet op facebook.

Activiteiten in de regio

Wat gebeurt er in Amsterdam? Lees, kijk of luister naar enkele initiatieven die hieronder zijn uitgelicht:

 • Amsterdamse Lerarenagenda 2019-2023
  Om het lerarentekort te bestrijden heeft de gemeente samen met de Amsterdamse schoolbesturen en lerarenopleidingen op 4 april 2019 de lerarenagenda vastgesteld met daarin verschillende trajecten. Dit is een vervolg op het Amsterdamse Actieplan Lerarentekort en bouwt voort op de daar uitgezette lijnen.
 • Verbeteren imago en verhogen instroom
  • de campagne Lievervoordeklas.nl
   Om leraren aan te trekken is de gemeente samen met het Amsterdamse onderwijs de campagne 'Lievervoordeklas’ gestart. Belangrijk onderdeel van de campagne is de site www.lievervoordeklas.nl. Hier vinden potentiële toekomstige leraren informatie op maat over hoe ze leraar kunnen worden. Ook vacatures van Amsterdamse scholen zijn hier te vinden. Alle informatie op één plek.
  • Advies begeleiding op maat
  • Crash Courses
  • Begeleiding zij-instromers
  • Leraar voor een dag
  • Traject statushouders
 • Professionele ontwikkeling
 • Wonen en werken in de stad
  • Uitbreiding reiskostenvergoeding
  • Parkeervergunningen
  • Mobiliteitsaanpak
  • Woningbemiddeling

In het verleden is al veel ervaring opgedaan met het tegengaan van het lerarentekort en het versterken van de professionalisering:

 • Terug met dat tekort!
  Tussen 2014 en 2017 voerden Amsterdamse scholen het project Terug met dat tekort! uit. Op de website Terug met dat tekort is informatie te vinden over drie projecten.
 • Begeleiding startende leraren
  Achttien Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs hebben gezamenlijk gewerkt aan de ontwikkeling van driejarige begeleidingsprogramma’s voor startende leraren. Dit resulteerde in een slotpublicatie met inzichten en aanbevelingen. Ook worden enkele voorbeelden van begeleidingsinstrumenten gepresenteerd. Voor de producten van de deelnemende scholen, zie de website.
 • Esprit Scholen investeert in professionalisering op alle niveaus
  Professionalisering van medewerkers is van groot belang bij het bereiken van strategische doelen. Een goede aansluiting van het professionaliseringsbeleid op het strategisch beleid is daarom essentieel. Esprit Scholen, een scholengroep van 12 scholen in Amsterdam, slaagt er in om hun strategische missie en visie te vertalen in passend professionaliseringsbeleid voor al het personeel.
 • Jobtwinning
  Docenten en professionals uit het bedrijfsleven worden voor een aantal weken aan elkaar gekoppeld om van en met elkaar te leren.
 • Statushouders opleiden tot bèta-docent
  De Montessori Scholengemeenschap Amsterdam en de gemeente Amsterdam zetten samen een traject op om statushouders op te leiden tot bèta-docent.
 • Trainees voor de klas
  Een mooi verhaal van het Joke Smit College over het werven van nieuwe leraren om het docententeam te verjongen.
 • In 2010 heeft Amsterdams Platform Onderwijsarbeidsmarkt aan IVA gevraagd onderzoek uit te voeren middels een zestal kwalitatieve casestudies naar de vraag wat een school als werkgever aantrekkelijk maakt voor leraren en welke maatregelen scholen zouden kunnen nemen om hun aantrekkelijkheid te vergroten, hun goede leraren voor de school te behouden en ongewenste mobiliteit te voorkomen. Het volledige rapport 'Het behoud van goede leraren; mobiliteitsbeleving Amsterdamse Leraren' kunt u hier downloaden.

nieuws