VOION Haganum 1506 2Header2

Onderwijsarbeidsmarkt

Amsterdam (stad)

Amsterdam en omgeving

Uit de regionale arbeidsmarktanalyse voor Amsterdam blijkt dat het tekort aan leraren in deze stad de komende jaren zal toenemen, tot 62 fte in 2024.
Wilt u weten wat dit betekent voor uw organisatie? Gebruik de module voor strategische personeelsplanning (SPP-module) in het Scenariomodel-VO om inzicht te krijgen in de aanwezige en benodigde formatie per vak voor de komende jaren. 

Samenwerking in de regio
Amsterdamse schoolbesturen, lerarenopleidingen, gemeente en vakbonden werken in diverse projecten samen om het lerarentekort in Amsterdam en omgeving aan te pakken. De Amsterdamse schoolbesturen voor voortgezet onderwijs zijn verenigd in de vereniging OSVO. 

Wat gebeurt er in Amsterdam? Lees, kijk of luister naar enkele initiatieven die hieronder zijn uitgelicht:
 • Amsterdamse Actieplan Lerarentekort
  Samen met de gemeente Amsterdam hebben de Amsterdamse scholen het Amsterdamse Actieplan Lerarentekort ontwikkeld.
 • Lievervoordeklas.nl
  Om leraren aan te trekken is de gemeente samen met het Amsterdamse onderwijs een campagne 'Lievervoordeklas’ gestart. Belangrijk onderdeel van de campagne is de site www.lievervoordeklas.nl. Hier vinden potentiële toekomstige leraren informatie op maat over hoe ze leraar kunnen worden. Ook vacatures van Amsterdamse scholen zijn hier te vinden. Alle informatie op één plek.
 • Terug met dat tekort!
  Tussen 2014 en 2017 voerden Amsterdamse scholen het project Terug met dat tekort! uit. Op deze website Terug met dat tekort is informatie te vinden over drie projecten: 
  • Begeleiding startende leraren
   Achttien Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs hebben gezamenlijk gewerkt aan de ontwikkeling van driejarige begeleidingsprogramma’s voor startende leraren. Dit resulteerde in een slotpublicatie met inzichten en aanbevelingen. Ook worden enkele voorbeelden van begeleidingsinstrumenten gepresenteerd. Voor de producten van de deelnemende scholen, zie http://www.verenigingosvo.nl/begeleiding-startende-leraren/  
  • Crash course voor latere loopbaan leraren
   Een cursus waarin professionals die niet in het voorgezet onderwijs werken kennismaken met het voortgezet onderwijs om zo mogelijk te kiezen voor een baan als leraar.
  • Leraar van de toekomst
   Een project waarin scholen aanpakken ontwikkelden waarbij digitale middelen de contacttijd tussen leraar en klas en de inhoud van het werk veranderden
 • Esprit Scholen investeert in professionalisering op alle niveaus
  Professionalisering van medewerkers is van groot belang bij het bereiken van strategische doelen. Een goede aansluiting van het professionaliseringsbeleid op het strategisch beleid is daarom essentieel. Esprit Scholen, een scholengroep van 12 scholen in Amsterdam, slaagt er in om hun strategische missie en visie te vertalen in passend professionaliseringsbeleid voor al het personeel.
 • Jobtwinning
  Docenten en professionals uit het bedrijfsleven worden voor een aantal weken aan elkaar gekoppeld  om van en met elkaar te leren
 • Statushouders opleiden tot bèta-docent
  De Montessori Scholengemeenschap Amsterdam en de gemeente Amsterdam zetten samen een traject op om statushouders op te leiden tot bèta-docent.
 • Trainees voor de klas
  Een mooi verhaal van het Joke Smit College over het werven van nieuwe leraren om het docententeam te verjongen.
 • In 2010 heeft Amsterdams Platform Onderwijsarbeidsmarkt aan IVA gevraagd onderzoek uit te voeren middels een zestal kwalitatieve casestudies naar de vraag wat een school als werkgever aantrekkelijk maakt voor leraren en welke maatregelen scholen zouden kunnen nemen om hun aantrekkelijkheid te vergroten, hun goede leraren voor de school te behouden en ongewenste mobiliteit te voorkomen. Het volledige rapport 'Het behoud van goede leraren; mobiliteitsbeleving Amsterdamse Leraren' kunt u hier downloaden.

nieuws