VOION Haganum 1506 2Header2

Onderwijsarbeidsmarkt

Friesland

Friesland

Friesland is een van de Noordelijkste provincies van Nederland die zich kenmerkt door een demografische bevolkingsdaling en vergrijzing. In Friesland spreken ze naast de Nederlandse voertaal het Friese dialect. Friesland staat bekend om de Elfstedentocht, het vele water en de Waddeneilanden.

Arbeidsmarktcijfers

Uit de regionale arbeidsmarktanalyse voor Friesland blijkt onder andere dat het tekort aan leraren in deze regio de komende jaren zal toenemen, tot 36 fte in 2024. Friesland zal, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, een relatief klein tekort hebben. De grootste tekorten in de regio worden verwacht voor de vakken Duits, wiskunde en natuurkunde.

» Wilt u weten wat dit betekent voor uw organisatie? Gebruik de module voor strategische personeelsplanning (SPP-module) in het Scenariomodel-VO om inzicht te krijgen in de aanwezige en benodigde formatie per vak voor de komende jaren.

Samenwerking in de regio

Sinds 2006 werken 15 scholen voor Christelijk en interconfessioneel voortgezet onderwijs in Friesland, de Noordoost-polder en op Urk samen in de Onderwijsgroep Fricolore. Daarnaast werken er zeven vo-schoolgemeenschappen in de regio al jaren samen in de Pompeblêd Scholengroep. Zij houden zich bezig met onderwerpen gericht op een gezamenlijk mobiliteitscentrum, loopbaanbegeleiding en inkoop.

Voor de uitvoering van de gezamenlijke aanpak van het lerarentekort hebben zestien vo-schoolbesturen in Friesland een subsidie aangevraagd bij OCW. Onder deze zestien schoolbesturen vallen scholen van Pompeblêd, Fricolore, NHL Stenden, ROC Friese Poort en Friesland College. Zij gaan een gezamenlijke personeelspool (RMC)opzetten en de reeds gekoppelde vacaturesite verder uitbouwen. Verder gaan zij de professionalisering van het personeel versterken met uitbreiding van leernetwerken en de strategische personeelsplanning en formatieplanning beter op elkaar afstemmen. De samenwerking met de opleidingsscholen wordt uitgebreid om zo betere begeleiding te geven aan de startende leerkrachten en zij-instromers.

Opleidingsscholen

De opleidingsschool School of Education is een samenwerkingsverband van vier vo-schoolbesturen met de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en de Rijksuniversiteit Groningen.

De Fryske OpliedingsSkoalle (FROSK) is een partnerschap van 5 vo-scholen in Friesland, de tweedegraads lerarenopleidingen van NHL Stenden Hogeschool en Universitaire lerarenopleidingen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Activiteiten in de regio

 • Bovenschoolse leerateliers in Friesland en Noord-Overijssel
  De kwaliteit van het onderwijs verbeteren, mobiliteit van docenten bevorderen en startende leraren binden aan de regio. Dat is de insteek van het project ‘Bovenschoolse leerateliers’, waar zeven schoolbesturen in Friesland en Overijssel samen met de lerarenopleidingen van de Rijksuniversiteit Groningen en NHL Stenden mee aan de slag gaan. Lees het praktijkverhaal.
 • De Kracht van het positieve gebruiken
  Op praktijkschool De Venen in Drachten gaan medewerkers zelf op zoek naar oplossingen voor werkdruk. Lees het praktijkverhaal.
 • Er móet iets gebeuren om leerlingen te raken
  De brede Christelijke Scholengemeenschap (CSG) Bogerman in Zuidwest Friesland is aan de slag gegaan met innovatie om het onderwijs aantrekkelijker te maken voor leerlingen. Lees het praktijkverhaal.
 • Gunstige deal door europese aanbesteding van arbodienstverlening
  Onderwijsgroep Noord heeft een europese aanbesteding van arbodienstverlening gedaan om daarmee kwaliteit te waarborgen en prijsvoordeel te behalen. Lees het praktijkverhaal.
 • Flexibel rooster voor maatwerk
  Het Stellingwerf College in Oosterwolde maakt al jaren 48 uur vrij voor werkdrukverlaging. Ontwikkelteams van docenten zijn actief omdat de leerling aan zet is. Zij zien het als een kans om meer ruimte te reserveren voor onderwijsverbetering en -vernieuwing. Lees het praktijkvoorbeeld.
 • Mediation als HR-instrument
  Sinds zo'n twee jaar zet OSG Singelland mediation in bij (arbeids)conflicten. Al meerdere keren met een positief resultaat. Lees het praktijkverhaal.

nieuws