VOION Haganum 1506 2Header2

Onderwijsarbeidsmarkt

Gelderland

Gelderland

De provincie Gelderland is de grootste provincie van Nederland en kent zes regio’s: Noord-Veluwe, Stedendriehoek, Achterhoek, Arnhem/Nijmegen, Rivierenland en Food Valley. Circa een derde van alle banen in Gelderland zijn te vinden bij een familiebedrijf.

Arbeidsmarktcijfers

Gelderland-Noord
De regio Gelderland-Noord bestaat uit de arbeidsmarktregio’s ‘Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe’ en ‘Foodvalley’. Uit de regionale arbeidsmarktanalyse Gelderland-Noord blijkt dat deze regio een grotere daling van het aantal leerlingen kent dan landelijk namelijk bijna 6 procent. In 2024 zal de werkgelegenheid in het voortgezet onderwijs in Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe ten opzichte van 2019 met bijna 7 procent zijn gedaald. In Foodvalley zien we in dezelfde periode een daling van bijna 4 procent. In 2024 komt de werkgelegenheid in het vo in de gehele regio naar verwachting uit op 3.184 fte. In de regio Gelderland-Noord zal het lerarentekort de komende jaren naar verwachting toenemen, tot 58 fte in 2024. Voor de arbeidsmarktregio FoodValley wordt een tekort verwacht van 27 fte in 2024, in Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe een tekort van 31 fte.

Gelderland-Zuid
De regio Gelderland-Zuid bestaat uit de arbeidsmarktregio’s Achterhoek, Rivierenland en Arnhem/Nijmegen. In deze regio is ook een sterkere daling van het aantal leerlingen dan het landelijk gemiddelde. Zo blijkt uit de regionale arbeidsmarktanalyse Gelderland-Zuid. In de periode 2019-2024 zal de werkgelegenheid in het voortgezet onderwijs in de Achterhoek bijvoorbeeld met zo’n 12 procent dalen. In Rijk van Nijmegen zien we voor dezelfde periode een verwachte daling van bijna 6 procent. In 2024 komt de werkgelegenheid in het vo in de gehele regio naar verwachting uit op 3.755 fte, een daling van ruim 7 procent.

In de regio Gelderland-Zuid zal het lerarentekort de komende jaren naar verwachting toenemen tot 76 fte in 2024. Rijk van Nijmegen en Midden-Gelderland kennen, uitgedrukt in fte, het grootste tekort (24 fte in 2024) en Rivierenland het kleinste tekort (13 fte in 2024). De grootste tekorten worden verwacht voor de vakken Duits, wiskunde en natuurkunde. Zo wordt voor Duits in 2024 een tekort van 15 fte voorspeld.

Wilt u weten wat dit betekent voor uw organisatie? Gebruik de module voor strategische personeelsplanning (SPP-module) in het Scenariomodel-VO om inzicht te krijgen in de aanwezige en benodigde formatie per vak voor de komende jaren.

Samenwerking in de regio

Verschillende schoolbesturen van zowel vo als mbo in de regio Gelderland hebben voor de uitvoering van de gezamenlijke aanpak van het personeelstekort de handen ineengeslagen en een subsidie aangevraagd bij OCW.

Noordwest-Veluwe en Zwolle
Voor de aanpak van het lerarentekort gaan de schoolbesturen vo in Noord West Veluwe samenwerken met de schoolbesturen van Zwolle (Overijssel). Een van de actielijnen is het samen werven. Zij gaan hiervoor gebruik maken van een gezamenlijke website. Daarnaast richten ze zich op strategisch HR en arbeidsmarktbeleid, het behouden van personeel en het bieden van begeleiding en het versterken van de samenwerking in de regio.

Nijmegen
Zeven vo-schoolbesturen in en rondom Nijmegen gaan voor de aanpak van het lerarentekort de samenwerking versterken. Voor het werven van nieuw talent hebben ze samen de website www.leraarinnijmegen.nl ingericht en ontwikkelen ze ondersteunende activiteiten zoals voorlichtingsbijeenkomsten, speeddates, 'uurtje voor de klas' en de inzet van studenten als ondersteuning. Daarnaast gaan ze gezamenlijk investeren in talent en het bieden van een goede start aan instromers. In Nijmegen/Arnhem is rondom het verbeteren van de aansluiting van vo-scholieren richting het hoger onderwijs een VO-HO netwerk actief dat ook ingezet kan worden voor het benaderen van de studenten.

FoodValley
Elf vo-schoolbesturen werken samen met de Universiteit van Wageningen en de Christelijke Hogeschool Ede en twee mbo-scholen voor de aanpak van het lerarentekort. Dit regionale VO-HO netwerk bestaat sinds 2015 in deze samenstelling. De activiteiten richten zich op het versterken van de innovatiekracht bij de zittende vo-docenten, het begeleiden van de startende docenten en studenten actief leerlingen laten begeleiden om hen zo te interesseren voor het beroep.

Twente/Achterhoek (VOTA)
Zes vo-schoolbesturen werken samen met een lerarenopleiding in de regio Twente/Achterhoek. Zij hebben de krachten gebundeld en gaan via VOTA gezamenlijk aan de slag met de gevolgen van regionale krimp en het dreigend lerarentekort. VOTA staat voor Voortgezet Onderwijs Twente en de Achterhoek. VOTA helpt onderwijspersoneel in Twente en de Achterhoek vooruit. Met VOTA bieden zij medewerkers de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen en kansen te pakken bij de aangesloten scholen. Zij ondersteunen dit met een vacaturebank, een gedeelde vervangingspool, loopbaancoaching en een vitaliteitsprogramma voor docenten van alle aangesloten scholen. Zij maken een gezamenlijke strategische personeelsplanning en ontwikkelen hierop een gezamenlijk meerjaren wervingsbeleid en personeelspool.

PLANA
PLANA is een samenwerkingsverband van een viertal schoolbesturen in de regio Arnhem-Nijmegen, de Achterhoek en de Liemers. De regionale samenwerking richt zich vooral op vraagstukken met betrekking tot personeelsvoorziening en arbeidsmarkt. De besturen hebben al een aantal jaren geleden een gezamenlijke vacaturebank ingericht.

COG
De christelijke onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden is een samenwerkingsverband van vo-scholen, praktijkonderwijs en mbo-scholen in de regio Vallei en Gelderland-Midden met name gericht op het beroepsonderwijs.

Opleidingsscholen

Opleidingsschool IJssel-Veluwe
Opleidingsschool IJssel-Veluwe is een samenwerking tussen twee vo-besturen en de lerarenopleiding van Windesheim.

Opleidingsschool Veluwse Onderwijsgroep
De opleidingsschool Veluwse Onderwijsgroep is een samenwerkingsverband van de tien scholen van voortgezet onderwijs in en rondom Apeldoorn en de lerarenopleiding Windesheim.

Opleidingsschool Zutphen
Opleidingsschool Zutphen is een aspirant opleidingsschool. Het samenwerkingsverband bestaat uit zes vo-scholen en de opleidingsinstituten Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) en de Radboud Docenten Academie.

Academische Opleidingsschool Oost-Nederland (AOS-ON)
De Academische Opleidingsschool Oost-Nederland (AOS-ON) is een brede regionale samenwerking van vijf vo scholen. Binnen AOS-ON wordt samengewerkt met het Instituut voor Leraar en School van de HAN, de Radboud Docenten Academie, ELAN van de Universiteit Twente en Hogeschool Windesheim.

Opleidingsschool Partnerschap 2
De lerarenopleidingen van Hogeschool Windesheim en Universiteit Twente, vijf Carmelscholen en ROC van Twente werken samen in Opleidingsschool Part 2.

Opleidingsschool IN*oost
Binnen IN*oost werken zeven vo-scholen in de Achterhoek samen met het Instituut voor Leraar en School van de HAN, de Radboud Docenten Academie en de lerarenopleiding lichamelijke opvoeding van de HAN en HAN Masters.

Academische Opleidingsschool Quadraam
De vo-scholen van Quadraam werken in de Academische Opleidingsschool Quadraam samen met vier partner lerarenopleidingen om de opleiding voor studenten optimaal in te richten. Deze partners zijn het Instituut voor Leraar en School van de HAN, Radboud Docenten Academie, Instituut Archimedes (HU) en Hogeschool Iselinge.

Passie voor Leren
In de opleidingsschool Passie voor Leren werken elf vo-scholen in en rondom Nijmegen samen met het Instituut voor Leraar en School van de HAN, de Radboud Docenten Academie en de lerarenopleiding lichamelijke opvoeding van de HAN en HAN Masters.

Academische Opleidingsschool Alliantie VO & Notre Dame
De academische opleidingsschool Alliantie VO & Notre Dame is een opleidingsschool van acht vo-scholen en de Radboud Docenten Academie en de HAN Academie Educatie.

Opleidingsschool Arentheem College
De drie scholen van het Arentheem College werken samen met de Radboud Docenten Academie en het Instituut voor Leraar en School van de HAN.

Activiteiten in de regio

Lees de praktijkverhalen van de gezamenlijke activiteiten en de individuele schoolbesturen ter inspiratie.

Mobiliteitscentrum Twente/Achterhoek
In de regio Twente/Achterhoek hebben zes zelfstandige vo-scholen de handen ineen geslagen. Ze richten een Regionaal Mobiliteitscentrum (RMC) op, waarmee ze het lastige arbeidsmarktvraagstuk van zowel leerlingendaling als het lerarentekort gezamenlijk aanpakken.

Bovenbestuurlijke samenwerking PLANA
PLANA, een samenwerkingsverband van vier schoolbesturen, werd ooit opgezet om het lerarentekort op de arbeidsmarkt aan te pakken. Inmiddels werken de schoolbesturen succesvol samen op het gebied van instroom, strategische personeelsplanning, mobiliteit, professionalisering en opleiding.

Dubbele bevoegdheid
De Meerwaarde in Barneveld stimuleert aankomende en zittende docenten om een tweede bevoegdheid te halen voor tekortvakken. En dat blijkt heel positief uit te pakken voor de docenten, de school en de leerlingen.

Huisacademie Quadraam
Het bestuur van Quadraam, heeft permanente professionalisering hoog op de agenda staan. Omdat de organisatie zelf veel expertise in huis heeft en om de scholen en medewerkers met elkaar te verbinden, zette Quadraam een eigen huisacademie op: Quriuz.

POP-wijzer
Wat verwachten medewerkers van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) en hoe gaan ze ermee aan de slag? Om daar richting aan te geven, maakte de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap in Apeldoorn een POP-wijzer.

 

 

nieuws