VOION Haganum 1506 2Header2

Onderwijsarbeidsmarkt

Groningen

Groningen

De provincie Groningen bestaat uit zeven regio's met ieder hun eigen karakter zoals bezienswaardigheden en natuur. Groningen is een van de dunst bevolkte provincies van Nederland. Er is sprake van demografische krimp en vergrijzing. Grote verschillen zijn waarneembaar tussen de Stad en het Ommeland. Een derde van de inwoners van de provincie woont in de hoofdstad Groningen.

Arbeidsmarktcijfers

Uit de regionale arbeidsmarktanalyse voor Groningen blijkt onder andere dat het tekort aan leraren in deze regio de komende jaren zal toenemen, tot 65 fte in 2024. Groningen zal, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, een relatief groot tekort hebben. De grootste tekorten in de regio worden verwacht voor de vakken wiskunde, Duits en natuurkunde. Zo wordt voor wiskunde in 2024 een tekort van 18 fte voorspeld.

» Wilt u weten wat dit betekent voor uw organisatie? Gebruik de module voor strategische personeelsplanning (SPP-module) in het Scenariomodel-VO om inzicht te krijgen in de aanwezige en benodigde formatie per vak voor de komende jaren.

Samenwerking in de regio

In de provincie Groningen heeft het voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) zich op bestuurlijk niveau verenigd in het ‘Bestuurlijk Platform vo mbo’. Voor de uitvoering van deze gezamenlijke aanpak van het lerarentekort hebben de schoolbesturen van zowel het vo als mbo gezamenlijk een subsidie aangevraagd bij OCW en een 'Masterplan Groningen' opgesteld.

Het Masterplan zal begin 2021 gepresenteerd worden en toont de oogst van de Regionale Aanpak Lerarentekort (RAL). Het schetst verder de visie en richtlijnen voor de toekomst voor de gezamenlijke aanpak van het lerarentekort door de betrokken vo- en mbo besturen en hoe dit - onder andere in de RAP - verder wordt opgepakt.

Zij gaan zich voor de gezamenlijke werving aansluiten bij Schoolplein Noord (het regionaal loket van de drie noordelijke provincies) om de kwaliteit van het onderwijspersoneel te versterken op basis van de opgestelde beroepsprofielen. Het doel is om met behulp van de leergemeenschappen het onderwijslandschap her in te richten. 

Opleidingsscholen

De Groninger Opleidingsschool is een samenwerkingsverband van negen scholen waaronder het Openbaar Onderwijs Groningen met Hanze Sportstudies, de Rijksuniversiteit Groningen en tweedegraads lerarenopleidingen van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden-Stenden.

De Aspirant Opleidingsschool Ommelanden is een initiatief van een vijftal vo-schoolbesturen in de regio Noordoost-, Oost- en Zuidoost- Groningen met Rijksuniversiteit Groningen, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden-Stenden en Hanze Instituut voor Sportstudies.

Activiteiten in de regio

  • Arboaanpak
    Grip krijgen op de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de school dat wil het Winkler Prins college in Veendam. Zij besloten de arbo-organisaties anders in te richten. Lees het praktijkvoorbeeld.
  • Assessmentcentrum voor zij-instromers
    Het lerarentekort terugdringen met kwalitatief goede assessments en leerwerktrajecten op maat. Dat is de insteek van het project ‘Assessmentcentrum voor zij-instromers’ van NHL Stenden Hogeschool en de schoolbesturen Piter Jelles en O2G2. Lees meer over dit project.
  • Zin in lesgeven is een drie- of vierdaagse cursus voor zij-instromers die vanuit een andere baan willen gaan lesgeven in het voortgezet onderwijs. Windesheim Zwolle heeft een introductieprogramma ontwikkeld voor zij-instromers, zodat zij een bewuste keuze kunnen maken. Lees het praktijkverhaal.
  • Signaleringsmethode werkdruk
    Het Groningse Reitdiep College deed de welzijnscheck waaruit bleek dat het personeel last had van werkdruk. Met behulp van de signaleringsmethode werkdruk hebben zij de werkdruk bespreekbaar gemaakt. Lees het praktijkvoorbeeld.

nieuws