VOION Haganum 1506 2Header2

Onderwijsarbeidsmarkt

IJssel/Veluwe en Stedendriehoek

IJssel/Veluwe en Stedendriehoek

De scholen in de regio IJssel/Veluwe en Stedendriehoek werken samen om de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten op de onderwijsarbeidsmarkt aan te pakken. Het Project VO IJssel/Veluwe is per 31 december 2015 afgerond. Ook na de projectperiode zullen de scholen in de regio hard blijven werken om hun ambities waar te maken

Het project VO IJssel/Veluwe
Het programma kende vier deelprojecten met een zeer verschillende aanpak van de tekorten.  

1. Werving, voorlichting en inductie
Dit project  is gericht op werving van de potentiële docenten in de stille reserve en zij-instromers. Onder het motto “een goed begin is het halve werk” wordt voorlichting gegeven aan diverse doelgroepen en worden oriëntatiecursussen, starterscursussen en stages aangeboden. Daarnaast worden opleiders en (vak)coaches opgeleid om een goede start van de beginnende docenten en onbevoegde zij-instromers te bevorderen en worden bovenschoolse intervisiegroepen opgestart. Tevens worden activiteiten opgezet om potentiële carrièreswitchers aan een beter CV te helpen (flexpool), studerende docenten te ondersteunen (OidS en onderzoekende houding stimuleren) en zittend personeel te behouden (grip op het primaire proces, inzet van Junior docenten/Tutoren, beter omgaan met moeilijke leerlingen). Deze integrale aanpak moet leiden tot meer instroom, een goede start en docenten behouden voor het onderwijs.

2. Meer bevoegde en kwalitatief sterke docenten voor de klas
Dit project moet bijdragen aan meer bevoegde eerste- en tweedegraads docenten in de regio’s. In deze projectperiode worden on- en onderbevoegde docenten en hun scholen financieel ondersteund. Het betreft het promoten van master studies en het aanbieden van een zogenoemde ‘Regiobeurs’ voor de masterstudie, de studies voor onbevoegde docenten en de studie van een docent in een frictievak naar een bevoegdheid in een tekortvak.  

3 HR-processen/professionaliseringsbeleid
Doel van dit project is het creëren en stimuleren van een uitnodigende leer- en werkomgeving voor docenten met het uiteindelijke doel de kwaliteit en het rendement van het primair proces te verhogen. Tevens wordt hiermee aantrekkelijk werkgeverschap vormgegeven, waarmee het platform beoogt uitstroom uit het onderwijs tegen te gaan.  

4 Inzet ICT en digitale didactiek t.b.v. het geven van efficiënter onderwijs
Het Platform IJssel/Veluwe en Stedendriehoek wil de inzetmogelijkheden onderzoeken in hoeverre ICT een bijdrage kan leveren aan efficiënter onderwijs. Het onderzoek is een oriëntatie over de mogelijkheden van ‘slimmer werken’, de gevolgen voor de onderwijsvisie, de lessen en de onderwijsorganisatie.  

Download hier het volledige programma van het Platform IJssel/Veluwe en Stedendriehoek.

Meer informatie:

  • In de knelpuntregio IJssel/Veluwe is onderzoek gedaan naar de begeleiding van startende leraren, de positie van HR en de inzet van ict en E-Didactiek. Op de regioconferentie van 15 april 2015 is bijgaande regiorapportage gepresenteerd.
  • Website: www.vo-ijsselveluwe.nl

 

nieuws