VOION Haganum 1506 2Header2

Onderwijsarbeidsmarkt

Noord-Holland Noord

Noord-Holland Noord

Uit de regionale arbeidsmarktanalyse voor Noord-Holland blijkt dat het tekort aan leraren in Noord-Holland-Noord de komende jaren zal toenemen, van 15 in 2019 tot mogelijk 45 in 2024.
» Wilt u weten wat dit betekent voor uw organisatie? Gebruik de module voor strategische personeelsplanning (SPP-module) in het Scenariomodel-VO om inzicht te krijgen in de aanwezige en benodigde formatie per vak voor de komende jaren.           

Alle besturen van scholen voor voortgezet onderwijs in Noord-Holland Noord en de lerarenopleidingen hebben zich verenigd in het Regionaal Platform Onderwijsarbeidsmarkt VO Noord-Holland Noord om goed in te kunnen spelen op alle veranderingen en ontwikkelingen binnen de onderwijsarbeidsmarkt. Binnen het Platform wordt gewerkt aan gezamenlijke activiteiten voor het boeien, binden en opleiden en aantrekken van personeel, aan activiteiten om de werkdruk te verminderen en de ontwikkeling van een moderne arbeidsorganisatie. Investeren in mensen is hierbij van groot belang.

Het programma ‘Verbinden en Vernieuwen’ heeft de afgelopen jaren een goede impuls gegeven om te blijven werken aan de kwantitatieve en kwalitatieve arbeidsmarktvraagstukken. Dit programma bestond uit de volgende projecten:   

Verbinden
  • 'Maatwerk lerarenopleidingen’ 
  • Laten opstromen van leraren
  • Naar een betere inductie  ·         
Vernieuwen
  • Uitvoeren kansrijkste ideeën ‘Slimmer Werken’
  • Praktijkonderzoek: In flow blijven
  • Leernetwerken leraren
De opbrengsten van dit project en enkele handreikingen zijn in te zien via deze link. Het is de bedoeling dat veel van de initiatieven uit dit programma als duurzame thema’s bij de partners van het Platform terug te vinden blijven.

Website Platform Onderwijsarbeidsmarkt VO Noord-Holland Noord

nieuws