VOION Haganum 1506 2Header2

Onderwijsarbeidsmarkt

Noord-Holland

Noord-Holland

De provincie Noord-Holland bestaat uit acht bestuurlijke regio’s, te weten Alkmaar en omstreken, Kop van Noord Holland, Amstelland en Meerlanden, Gooi en Vechtstreek, West Friesland, Zaanstreek en Waterland, Zuid Kennemerlanden/IJmond en Amsterdam. Amsterdam kent een eigen onderwijsarbeidsmarktdynamiek en staat derhalve separaat beschreven. De provincie heeft ruim 2,8 miljoen inwoners verdeeld over 47 gemeenten. 

Met name de kop van Noord-Holland heeft te maken met een sterke leerlingendaling. Delen van de regio met name rondom Amsterdam worden gekenmerkt door relatief hoge woningprijzen. Terwijl het een aantrekkelijke woon-/werkregio’s zijn, wordt de huisvesting van (nieuwe) docenten ernstig bemoeilijkt. In de regio zijn een groot aantal midden-klein-bedrijven actief o.a. in de agrarische sector en de maakindustrie.

Arbeidsmarktcijfers

Uit de regionale arbeidsmarktanalyse voor Noord-Holland blijkt onder andere dat het tekort aan leraren in deze regio de komende jaren zal toenemen, tot 271 fte in 2024. Noord-Holland zal, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, een relatief groot tekort hebben. De grootste tekorten in de regio worden verwacht voor de vakken wiskunde, Duits en natuurkunde.

Wilt u weten wat dit betekent voor uw organisatie? Gebruik de module voor strategische personeelsplanning (SPP-module) in het Scenariomodel-VO om inzicht te krijgen in de aanwezige en benodigde formatie per vak voor de komende jaren in uw eigen school of regio.           

Samenwerking in de regio

Kop van Noord-Holland
In de kop van Noord-Holland is het Regionaal Platform Onderwijsarbeidsmarkt VO (RPOA-NHN) actief dat bestaat uit alle besturen van scholen voor voortgezet onderwijs in Noord-Holland Noord (van Texel tot de gemeenten op de lijn Castricum – Edam), de regionale groenopleidingen (vo) en alle lerarenopleidingen in Noord-Holland.
Binnen het Platform wordt gewerkt aan gezamenlijke activiteiten voor het boeien, binden en opleiden en aantrekken van personeel, aan activiteiten om de werkdruk te verminderen en de ontwikkeling van een moderne arbeidsorganisatie. Investeren in mensen is hierbij van groot belang.  De vo-besturen vormen samen het bestuurlijk samenwerkingsverband de ‘TOP-groep’ waarbij o.a. een gezamenlijk P&O netwerk actief is.

In de kop van Noord Holland zijn twee Opleidingsscholen actief de Academische Opleidingsschool Noord-Holland West (AONHW) en de Regionale academische Opleidingsschool West-Friesland (ROWF) waarbij nagenoeg alle vo-besturen uit Noord-Holland Noord aangesloten zijn en samengewerkt wordt met alle opleidingsinstituten in de regio. 

Amstelland
In de regio’s Amstelveen en Haarlemmermeer zijn er al jaren de samenwerkingen binnen de opleidingsscholen Iris en binnen ROSA. Binnen de RAP-regio’s vervlechten de twee regionale opleidingsscholen door de geografische samenstelling van de regio’s. Instroom van nieuwe leerkrachten en de begeleiding van deze doelgroep en startende leerkrachten is het speerpunt in deze vo-samenwerkingen.

De Regionale Opleidingsschool Amstelland (ROSA) is een samenwerkingsverband van 15 vo-scholen en 6 Amsterdamse opleidingsinstituten in en rond Amsterdam, Amstelveen en de Haarlemmermeer.

Gooi en Vechtstreek
Ook de zes besturen in de regio Gooi en Vechtstreek zijn de samenwerking aangegaan om het verwachte kwalitatieve tekort het hoofd te bieden. Zij maken allen deel uit van Qinas, het samenwerkingsverband voor passend onderwijs. Daarnaast treffen de besturen elkaar per kwartaal in een leerkring ('de kring') waar interscholair èn bovenbestuurlijk overleg plaatsvindt. Zij werken ook samen in het project Sterk Techniek. Sinds de RAL-samenwerking is de samenwerking ook op arbeidsmarktvraagstukken op gang gekomen en wordt er in gezamenlijkheid ingezet op innovatie in het onderwijs.

Zaanstreek en Waterland
Er werd tot voor kort weinig samengewerkt tussen de schoolbesturen behalve binnen het samenwerkingsverband in de regio in het kader van passend onderwijs. Vanaf januari 2017 participeert het schoolbestuur van de Purmerendse ScholenGroep met OVO-Zaanstad in het bestuur van de Opleidingsscholen als aspirant. Hierdoor en door inmiddels een aantal andere opgestarte projecten, zoals ‘Versterking van Techniek' leren de besturen elkaar steeds beter kennen. Vijf besturen in de regio zijn nu de samenwerking aangegaan rondom de aanpak van het lerarentekort. Om een sterke regio te vormen en de arbeidsmarktvraagstukken op zowel tekorten alsook op krimp in gezamenlijkheid te kunnen aanpakken.

Noord-Holland Zuid (voormalige knelpuntenregio)
De afgelopen jaren is er in de regio onder de noemer ‘Binden aan de regio’ o.a. samengewerkt op het gebied van:

Zuid Kennemerland
Het Regionaal Besturenoverleg Onderwijs Zuid-Kennemerland is opgericht om tegemoet te komen aan de toenemende behoefte aan afstemming en besluitvorming op regionaal niveau. Binnen dit overleg wordt o.a. vormgegeven aan een Regionaal Educatieve Agenda (REA).

Activiteiten in de regio

In de regio Noord-Holland worden meerdere activiteiten gezamenlijk ontplooid om de regio aantrekkelijker te maken. Voor de uitvoering van deze gezamenlijke ambitie hebben verschillende schoolbesturen gezamenlijk een subsidie aangevraagd bij OCW.

Noord-Holland Noord
In gezamenlijkheid is gewerkt aan de succesvolle uitvoering van het project ‘Verbinden en Vernieuwen’ en werken in het traject Regionale aanpak lerarentekort. Daarbij is de aandacht gericht geweest op maatwerk lerarenopleidingen, , een betere inductie, uitvoeren kansrijkste ideeën ‘Slimmer Werken, praktijkonderzoek: In flow blijven en leernetwerken van leraren.

De komende jaren gaan de besturen in gezamenlijkheid werken aan het tegengaan van de kwalitatieve en kwantitatieve tekorten met o.a. het ontwikkelen van een basisset generieke kwalificaties voor de LC-functie, 'reversed’ mentorschap, ontwikkelen leerarrangementen, een onderzoekswerkplaats, versterken duurzame inzetbaarheid, stimuleren van de zij-instroom en het ontwikkelen van een bevoegdheden bekwaamheidssystematiek. 

In Noord-Holland Noord wordt ook nauw samengewerkt in een regionaal onderwijsloket. Zie ook onderstaand filmpje:

Op de website Platform Onderwijsarbeidsmarkt VO Noord-Holland Noord kunt u lezen welke activiteiten de besturen gezamenlijk gaan ontplooien.

Gooi en Vechtstreek
De zes besturen in de regio Gooi en Vechtstreek ontplooien de volgende activiteiten:

  • Vernieuwende pilots rondom innovatief onderwijs met als doel de instroom en zij-instroom te vergroten, zoals leernetwerken
  • Oriëntatie op het opzetten van een regionaal transfercentrum met als doel het binden en behouden van de huidige docenten en de mobiliteit te versterken.
  • Samenwerking versterken en uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van HR-deskundigheid.
  • Versterking en verdieping op samenwerking tussen de verschillende schoolbesturen.

Zaanstreek en Waterland
Docenten binden en boeien
Naast ruimte voor innovatie van het onderwijs maatwerkplannen ontwikkelen hiervoor samen met de hogescholen de leer-werktrajecten verbeteren en een digitaal studieplatform opzetten. Daarnaast gaan zij een regionaal loopbaancentrum inrichten en onderwijs ervaringsplaatsen opzetten. 

Toestroom docenten
Door versteviging van de opleidingsschool, het aanstellen van PAL-studenten en pre-leraartrajecten voor havo vwo leerlingen, verwachten ze de toestroom van docenten te kunnen vergroten. Ook de samenwerking met het bedrijfsleven zal verder worden uitgenut door ruimte te maken voor de hybride docent en zij-instroomtrajecten.

Inspiratieverhalen uit de regio:

nieuws