VOION Haganum 1506 2Header2

Onderwijsarbeidsmarkt

Utrecht regio

Utrecht regio

De provincie Utrecht is een aantrekkelijke regio vanwege onder meer zijn centrale ligging, het relatief grote aandeel hoger opgeleiden in zijn beroepsbevolking en zijn goede infrastructuur.

Arbeidsmarktcijfers

De regio Utrecht bestaat uit de arbeidsmarktregio’s Amersfoort, Midden-Utrecht en de stad Utrecht. Uit de regionale arbeidsmarktanalyse voor Utrecht blijkt onder andere dat het tekort aan leraren in deze regio de komende jaren zal toenemen, tot 105 fte in 2024. Utrecht zal, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, een relatief groot tekort hebben. De grootste tekorten in de regio worden verwacht voor de vakken wiskunde, Duits en natuurkunde.

» Wilt u weten wat dit betekent voor uw organisatie of de regio? Gebruik de module voor strategische personeelsplanning (SPP-module) in het Scenariomodel-VO om inzicht te krijgen in de aanwezige en benodigde formatie per vak voor de komende jaren in uw eigen school of regio.

Samenwerking in de regio

Utrecht leert
Om het beste onderwijs te kunnen bieden in de regio Utrecht hebben besturen, scholen en docenten zich verenigd in UtrechtLeert. Zij werken samen aan verbeteringen en innovaties om het voor nieuwe en bestaande docenten aantrekkelijker te maken om in de regio Utrecht te (blijven) werken.
Utrecht Leert is in 2019 opgericht en bestaat uit een samenwerkingsverband tussen onderwijsinstellingen, opleidingsinstituten en gemeenten in de regio Utrecht. De regio is onderverdeeld in drie subregio’s: Utrecht Stad, Amersfoort en ring Utrecht. Ieder regio heeft een eigen plan van aanpak.

Onderwijspact Utrecht
In het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs werken de schoolbesturen en opleidingsinstituten vanaf 2012 samen aan het binden en boeien van voldoende kwalitatief goede leraren in de regio. Het samenwerkingsverband draagt op dit moment de naam Onderwijspact, daar waar het voorheen het Regionaal Platform Onderwijsarbeidsmarkt Utrecht vo/mbo heette. Het bestaat uit een netwerk van 23 schoolbesturen uit de regio. De aanpak richt zich op het meer, beter en intensiever samenwerken op het arbeidsmarktvraagstuk waarbij innovatie in het onderwijs een prominente plek heeft.

Academische Opleidingsschool het Utrechtse Model (AOS)
De Academische Opleidingsschool Het Utrechts Model (AOS) is een samenwerkingsverband van twaalf vo-scholen, de lerarenopleidingen van Instituut Archimedes (Hogeschool Utrecht), de lerarenopleidingen van de Graduate School of Teaching (Universiteit Utrecht) en de docentenopleidingen van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

Opleidingsschool CVO Groep Zuidoost-Utrecht (OZU)
Opleidingsschool CVO Groep Zuidoost-Utrecht (OZU) is een samenwerkingsverband tussen zes christelijke vo-scholen in de regio, de Hogeschool Utrecht, de Universiteit Utrecht en de HAN-ALO.

Activiteiten in de regio

In de regio Utrecht worden meerdere activiteiten gezamenlijk ontplooid om de regio aantrekkelijker te maken. Voor de uitvoering van deze gezamenlijke ambitie hebben de schoolbesturen gezamenlijk een subsidie aangevraagd bij OCW. De stad Utrecht krijgt vanuit OCW tot aan 2022 één miljoen per jaar voor de aanpak van het personeelstekort. Samen met de andere besturen in de regio zijn al een aantal activiteiten opgestart.

 • Utrecht Leert: De website www.utrechtleert.nl is in samenwerking met partners uit de stad en de regio opgezet. Het plan Utrecht Leert uit 2019 kent drie actielijnen:
 1. ​Het opzetten en verbreden van een hoogwaardig opleidings- en arbeidsinfrastructuur volgens ‘Opleiden in de School’
 2. Het ontwikkelen van het nieuwe opleiden volgens het advies van de Onderwijsraad ‘Ruim baan voor leraren’
 3. Het zoeken naar en koesteren van onderwijstalent.​

In 2020 is het plan aangepast. Het actieplan Utrecht Leert 2020-2022 is deel 1 voor het PO. Het actieplan Utrecht Leert 2020-2022 voor het VO is nog in ontwikkeling. 

 • U voor de klas: De 'U' van 'U voor de klas' verwijst naar U als belangstellende voor een baan in het onderwijs en tevens voor de provincie/regio Utrecht. 'Voor de klas' naar werken in het onderwijs. Zie ook de website www.uvoordeklas.nl.
 • Wereldburgers voor de klas
  Drie scholengemeenschappen en de Hogeschool Utrecht hebben de handen ineen geslagen om geïnteresseerde en geschikte statushouders op te leiden tot tweedegraads docent. Lees meer over statushouders en wereldburgers voor de klas.
 • Statushouder gaat het onderwijs in
  Het Christelijk Lyceum heeft in 2019 een kans geboden aan een Iraanse die de opleiding tot natuurkunde docent volgt. Lees het verhaal van Elly op Utrecht Leert.
 • Shift Happens
  Met het project ‘Shift happens’ hopen Hogeschool Utrecht en een aantal schoolbesturen (oud-)medewerkers uit de financiële sector warm te maken voor een baan in het onderwijs. Lees meer over 'Shift happens'.
 • In de regio worden ook speeddate-avonden voor schooldirecteuren en zij-instromers georganiseerd. Lees hierover het artikel 'Schooldirecteuren selecteren kansrijke zij-instromers'.

Inspiratieverhalen uit de regio

Aanpak strategisch beleidsplan
Het Meridiaan College wilde een strategisch beleidsplan maken dat echt van de school is. Want, zo redeneerde het College van Bestuur (CvB), een plan waarvan iedereen zich eigenaar voelt, zal ook beter te realiseren zijn. Daarom is gekozen om het strategisch plan 2017-2021 via co-creatie te ontwikkelen. Lees het inspiratieverhaal 'de droom van het Meridiaan College'.

Een sterk begin voor startende leraren
Binnen de regio Utrecht namen ruim 50 scholen deel aan het project ‘Een Sterk Begin’, een samenwerkingsverband tussen de Graduate School of Teaching (Lerarenopleiding Universiteit Utrecht) en Centrum Archimedes (lerarenopleiding Hogeschool Utrecht). Het project 'Een sterk begin' (2013-2019) had als doel om startende leraren in het voortgezet onderwijs zo goed mogelijk te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling en de begeleiding van zij-instromers te versterken. Lees meer over het project BSL-Utrecht.

nieuws