VOION Haganum 1506 2Header2

Onderwijsarbeidsmarkt

Utrecht (stad)

Utrecht (stad)

De stad Utrecht is qua inwonertal de vierde gemeente van Nederland. Utrecht is de hoofdstad van de Provincie Utrecht. De stad kenmerkt zich door een centrale ligging, het relatief grote aandeel hoger opgeleiden in zijn beroepsbevolking en een goede infrastructuur. De stad Utrecht kent tien wijken waarvan een tweetal vinex-wijken zijn, Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn.

Arbeidsmarktcijfers

Uit de regionale arbeidsmarktanalyse voor Utrecht (stad) blijkt onder andere dat het tekort aan leraren in deze regio de komende jaren zal toenemen, tot 28 fte in 2024. De stad Utrecht zal, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, een relatief groot tekort hebben. De grootste tekorten in de regio worden verwacht voor de vakken wiskunde, Duits en natuurkunde.

Wilt u weten wat dit betekent voor uw organisatie of de regio? Gebruik de module voor strategische personeelsplanning (SPP-module) in het Scenariomodel-VO om inzicht te krijgen in de aanwezige en benodigde formatie per vak voor de komende jaren in uw eigen school of uw regio.

Samenwerking in de regio

Utrecht leert
Utrecht Leert is in 2019 opgericht door 23 partijen om het beste onderwijs in de regio Utrecht te bieden. Utrecht Leert bestaat uit een samenwerkingsverband tussen onderwijsinstellingen, opleidingsinstituten en gemeenten in de regio Utrecht. Utrecht Leert bouwt voort op het Onderwijspact Utrecht. De regio is onderverdeeld in drie subregio’s: Utrecht Stad, Amersfoort en ring Utrecht. Iedere regio heeft een eigen plan van aanpak.

De stad Utrecht ontvangt van het ministerie van OCW tot aan 2022 één miljoen euro per jaar om het lerarentekort te bestrijden. De gemeente Utrecht en de schoolbesturen leggen er dit jaar samen nog 4 ton bij. Speerpunten zijn: Opleiden in de school, innovatie in opleiden en koesteren van onderwijstalent. Daarvoor is in 2019 een actieplan opgesteld. Het actieplan Utrecht leert 2020-2022 is deel 1 voor het PO. Het actieplan Utrecht leert 2020-2022 voor het VO is nog in ontwikkeling.

Onderwijspact Utrecht
In het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs werken de schoolbesturen en opleidingsinstituten vanaf 2012 samen aan het binden en boeien van voldoende kwalitatief goede leraren in de regio. Het samenwerkingsverband draagt op dit moment de naam Onderwijspact, daar waar het voorheen het Regionaal Platform Onderwijsarbeidsmarkt Utrecht vo/mbo heette. Het bestaat uit een netwerk van 23 schoolbesturen uit de regio. De aanpak richt zich op het meer, beter en intensiever samenwerken op het arbeidsmarktvraagstuk waarbij innovatie in het onderwijs een prominente plek heeft.

Academische Opleidingsschool het Utrechtse Model (AOS)
De Academische Opleidingsschool Het Utrechts Model (AOS) is een samenwerkingsverband van twaalf scholen voor voortgezet onderwijs, de lerarenopleidingen van Instituut Archimedes (Hogeschool Utrecht), de lerarenopleidingen van de Graduate School of Teaching (Universiteit Utrecht) en de docentenopleidingen van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

Activiteiten in de stad

In de stad Utrecht worden meerdere activiteiten gezamenlijk ontplooid. Samen met de andere besturen in de regio zijn al een aantal activiteiten opgestart.

  • Utrecht Leert organiseert in samenwerking met onderwijsinstellingen diverse bijeenkomsten en activiteiten voor zij-instromers. Hiermee wordt een goed beeld geschetst over het beroep als leraar.
  • U voor de klas: De 'U' van 'U voor de klas' verwijst naar U als belangstellende voor een baan in het onderwijs en tevens voor de provincie/regio Utrecht. 'Voor de klas' naar werken in het onderwijs. Zie ook de website www.uvoordeklas.nl.
  • Wereldburgers voor de klas
    Drie scholengemeenschappen en de Hogeschool Utrecht hebben de handen ineen geslagen om geïnteresseerde en geschikte statushouders op te leiden tot tweedegraads docent. Lees meer over statushouders en wereldburgers voor de klas.
  • Shift Happens
    Met het project ‘Shift happens’ hopen Hogeschool Utrecht en een aantal schoolbesturen (oud-)medewerkers uit de financiële sector warm te maken voor een baan in het onderwijs. Lees meer over 'Shift happens'.
  • In de regio worden ook speeddate-avonden voor schooldirecteuren en zij-instromers georganiseerd. Lees hierover het artikel 'Schooldirecteuren selecteren kansrijke zij-instromers'.

Inspiratieverhalen uit de regio

Een sterk begin voor startende leraren
Binnen de regio Utrecht namen ruim 50 scholen deel aan het project ‘Een Sterk Begin’, een samenwerkingsverband tussen de Graduate School of Teaching (Lerarenopleiding Universiteit Utrecht) en Centrum Archimedes (lerarenopleiding Hogeschool Utrecht).Het project 'Een sterk begin' (2013-2019) had als doel om startende leraren in het voortgezet onderwijs zo goed mogelijk te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling en de begeleiding van zij-instromers te versterken. Lees meer over het project BSL-Utrecht.

 

 

nieuws