VOION Haganum 1506 2Header2

Onderwijsarbeidsmarkt

Veelgestelde vragen subsidie Regionale Aanpak Personeelstekorten

Mijn regio heeft in 2019 al subsidie ontvangen voor de regionale aanpak. Kunnen we nu opnieuw subsidie aanvragen?
Ja, alle regio’s kunnen subsidie aanvragen, ongeacht of er in 2019 al subsidie is verstrekt.

Kan mijn regio bij een eerder ontvangen subsidie voortborduren op vorige ingediende plan van aanpak?
Ja. Het eerdere plan en hiermee opgedane ervaringen over wat bijvoorbeeld wel en niet goed werkt, kunnen als input dienen voor het plan van aanpak voor de komende twee schooljaren. Hierbij wordt verwacht dat partijen in het nieuwe plan aangeven hoe de  samenwerking verder geïntensiveerd wordt, bijvoorbeeld wanneer meer schoolbesturen, mbo-instellingen of lerarenopleidingen deelnemen.

Wanneer kan mijn regio subsidie aanvragen?
Van 1 februari 2020 tot en met uiterlijk 1 maart 2020 kan een aanvraag worden ingediend. Aanvragen die worden ingediend na 1 maart 2020 worden afgewezen.

Waar kan de aanvraag worden ingediend?
De aanvraag kan worden ingediend via de website van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. Hier vindt u ook meer informatie over waar de aanvraag aan moet voldoen.

Hoeveel subsidieaanvragen kan mijn regio doen?

Per regio kan maximaal één subsidieaanvraag worden toegekend voor de sector primair onderwijs en maximaal één subsidieaanvraag voor de sector voortgezet onderwijs, eventueel samen met het mbo. Dit geldt ook in het geval van een sectoroverstijgende aanvraag. Aanvragers bepalen zelf de omvang van de regio, zolang de deelnemende gemeenten maar aaneengesloten zijn. Op basis van het aantal deelnemende besturen en de personeelsomvang van de vestigingen in de regio, kan de regio zelf vaststellen wat het maximale subsidiebedrag is waarop een beroep kan worden gedaan. Dit kan met de regiotool op de website van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.

Hoe wordt de fte-omvang van de regio bepaald?

Deze wordt vastgesteld met de regiotool Regionale Aanpak Personeelstekort van DUS-I. Deze moet, samen met het aanvraagformulier van DUS-I worden gebruikt bij het indienen van een aanvraag. De regiotool bevat als basis de fte-gegevens per peildatum 1-10-2018 uit de open data van DUO. Ten opzichte van de vorige regeling is nieuw dat de regiotool de fte-omvang op basis van de leerlingaantallen toerekent naar eventueel aanwezige en erkende (neven)vestigingen van een school in plaats van alleen aan de hoofdvestiging.

Hoe wordt bepaald of mijn aanvraag wordt goedgekeurd?
Alle aanvragen die van 1 februari tot en met 1 maart worden ingediend en aan de inhoudelijke eisen voldoen, worden gehonoreerd. Op basis van het totaal aantal aanvragen en het subsidieplafond (€ 30 miljoen) wordt het uiteindelijke subsidiebedrag nader bepaald.

Wanneer hoor ik of mijn regio subsidie krijgt?
Uiterlijk 1 mei.