VOION Haganum 1506 2Header2

Onderwijsarbeidsmarkt

Veelgestelde vragen subsidie Regionale Aanpak Personeelstekorten

Wat is nieuw ten opzichte van de vorige regeling?
  • De tekorten zijn breder dan alleen leraren. Ook het tekort aan bijvoorbeeld schoolleiders loopt op. Daarom vraagt deze regeling ook aandacht voor de tekorten aan schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel en in het (voortgezet) speciaal onderwijs. De naam is daarmee veranderd in Regeling Aanpak Personeelstekorten.
  • De subsidie wordt nu voor twee schooljaren (2020-2021 en 2021-2020) in plaats van één kalenderjaar toegekend. Dit geeft meer zekerheid en biedt regio’s ruimte om meerjarig te werken aan de aanpak van de tekorten.
  • Het basisbedrag van de subsidie is voor twee schooljaren maximaal € 385.000. Als een mbo-instelling zich aansluit bij een vo aanvraag, wordt dit bedrag met maximaal 30% (€ 115.500) verhoogd.
  • Het subsidiebedrag wordt hoger naarmate meer besturen en vestigingen betrokken zijn bij de samenwerking. De subsidie bestaat namelijk uit een basisbedrag per regio én een aanvullend bedrag afhankelijk van de omvang van de deelname door schoolbesturen en de personeelsomvang van de vestigingen. De vereiste minimum deelname van 1/3-deel van besturen in de regio is aangepast: voor po is dit nu minimaal 35 procent en voor vo minimaal 50 procent.
  • Het is nu een voorwaarde dat iedere regio een aanspreekpunt of loket heeft voor geïnteresseerden die in het onderwijs willen gaan werken. Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie over vacatures, opleidingsroutes en begeleidingsmogelijkheden. Ook wordt verwacht dat iedere regio een aanjager of projectleider aanstelt voor de aanpak van het tekort.
Kan mijn regio bij een eerder ontvangen subsidie voortborduren op vorige ingediende plan van aanpak?
Ja. Het eerdere plan en hiermee opgedane ervaringen over wat bijvoorbeeld wel en niet goed werkt, kunnen als input dienen voor het plan van aanpak voor de komende twee schooljaren. Hierbij wordt verwacht dat partijen in het nieuwe plan aangeven hoe de  samenwerking verder geïntensiveerd wordt, bijvoorbeeld wanneer meer schoolbesturen, mbo-instellingen of lerarenopleidingen deelnemen.

Wanneer kan mijn regio subsidie aanvragen?
Van 1 februari 2020 tot en met uiterlijk 1 maart 2020 kan een aanvraag worden ingediend. Aanvragen die worden ingediend na 1 maart 2020 worden afgewezen.

Waar kan de aanvraag worden ingediend?
De aanvraag kan worden ingediend via de website van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. Hier vindt u ook meer informatie over waar de aanvraag aan moet voldoen.

Hoe wordt de fte-omvang van de regio bepaald?
Deze wordt vastgesteld met de regiotool Regionale Aanpak Personeelstekort van DUS-I. Deze moet, samen met het aanvraagformulier van DUS-I worden gebruikt bij het indienen van een aanvraag. De regiotool bevat als basis de fte-gegevens per peildatum 1-10-2018 uit de open data van DUO. Ten opzichte van de vorige regeling is nieuw dat de regiotool de fte-omvang op basis van de leerlingaantallen toerekent naar eventueel aanwezige en erkende (neven)vestigingen van een school in plaats van alleen aan de hoofdvestiging.

Hoe wordt bepaald of mijn aanvraag wordt goedgekeurd?
Alle aanvragen die van 1 februari tot en met 1 maart worden ingediend en aan de inhoudelijke eisen voldoen, worden gehonoreerd. Op basis van het totaal aantal aanvragen en het subsidieplafond (€ 30 miljoen) wordt het uiteindelijke subsidiebedrag nader bepaald.

Wanneer hoor ik of mijn regio subsidie krijgt?
Uiterlijk 1 mei.