VOION Haganum 1295 2Header1

Onderwijsarbeidsmarkt

Van on(der)bevoegd naar bevoegd

Inleiding

Om de kwaliteit van de lessen en het onderwijs te borgen, is in het nationaal sectorakkoord en de lerarenagenda 2013-2020 afgesproken dat in 2017 alle lessen worden gegeven door bevoegde leraren. Om dit te bereiken heeft de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 29 februari 2016 het plan van aanpak Tegengaan onbevoegd lesgeven naar de Tweede Kamer verzonden.

De groeiende aandacht voor bevoegdheid van leraren heeft geresulteerd in concrete handvatten waarmee u als school(bestuur) de situatie binnen uw scholen kunt verbeteren. In dit dossier Van on(der)bevoegd naar bevoegd vindt u informatie over de regelgeving, praktische handreikingen, en mogelijke stimuleringsregelingen voor docenten om een bevoegdheid te halen.

Informatie over bevoegd zijn/worden:

 • Uitleg bevoegd, benoembaar en onbevoegd
 • Weet u niet zeker of u bevoegd bent voor het vak dat u geeft? Dit kunt u controleren met de Bevoegdhedenscan van DUO
 • Schema bepalen bevoegdheid
 • Overzicht bevoegdheden met Kweekschool/PA of Pabo
 • Informatie over de verwantschapstabellen voor de kopopleiding en voor de educatieve minor
 • Specifieke vragen: Op de site van DUO vindt u het handboek onderwijsbevoegdheden met daarin informatie over diploma's van voor 2006 en een aantal specifieke gevallen.
  Met vragen over onderwijsbevoegdheden en aanvragen ontheffing/bekwaamheidserkenning kunt u terecht bij de helpdesk van de afdeling Diploma-erkenning en Legalisatie van DUO. Zij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 050-5998036 of ks.dw@duo.nl.
 • Veel vmbo-scholen zijn gestart met de nieuwe beroepsgerichte profielen. Voor een aantal leraren geldt dat de huidige bevoegdheid het nieuwe profielvak niet volledig dekt. In juli 2016 hebben alle vmbo-scholen en besturen een brief ontvangen over de routes die leiden tot een passende bevoegdheid voor deze vakken en hoe u leraren hierbij kunt stimuleren en faciliteren. Zie www.nieuwvmbo.nl/organisatie/bevoegdheden
 • Leraren in vaste dienst die een nieuwe bevoegdheid moeten halen om les te geven in de nieuwe beroepsgerichte vakken in het vmbo, krijgen tot 1 augustus 2021 de tijd om hun bevoegdheid te halen. Zie de overgangsmaatregel op grond waarvan dit kan. 
 • Opleidingstrajecten voor pabo-gediplomeerden in het vmbo
  Voor pabo-gediplomeerden in het vmbo zijn er sinds 2017 specifieke korte opleidingstrajecten om een brede bevoegdheid te halen voor het lesgeven in de onderbouw vmbo basis-kader.
 • Casus: Ontslag wegens het niet tijdig behalen bevoegdheid
  De CAO VO biedt de mogelijkheid om onbevoegde docenten te benoemen. Voorwaarde is wel dat de onbevoegde docent binnen 4 jaar zijn bevoegdheid haalt. In deze casus tekent een docente uit het voortgezet onderwijs beroep aan, nadat ze is ontslagen omdat ze volgens de werkgever niet tijdig haar bevoegdheid heeft gehaald. Hoe oordeelt de Centrale Raad van Beroep?

Handreiking 'Meer bevoegd gegeven lessen'
Om besturen en scholen te ondersteunen bij het terugdringen van onbevoegd gegeven lessen heeft de VO-raad een handreiking ontwikkeld. Met deze handreiking ontwikkelt u een plan van aanpak, met behulp van strategisch HRM-beleid. U vindt de handreiking op shrm.vo-raad.nl/bevoegd

Format inventarisatie onbevoegde docenten en opleidingswensen
Dit inventarisatieformulier is bedoeld voor P&O'ers om inzicht te krijgen in het 'bestand' en de opleidingsbehoeften van de on(der)bevoegden binnen hun schoolbestuur

Stimuleringsregelingen
Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden zoals voor leraren die een (extra) bevoegdheid willen halen. 
Per 1 september 2017 is er een nieuwe subsidieregeling voor korte opleidingstrajecten en is er een uitbreiding van de zij-instroomregeling. De subsidieregeling voor korte scholingstrajecten is per 1 januari 2022 verlengd tot 1 januari 2023. Informatie over andere subsidies en tegemoetkomingen voor leraren om een (extra) bevoegdheid te halen vindt u op de website van Duo. U vindt op deze site ook informatie over de Lerarenbeurs en andere subsidies om leraar te worden.

Regionale aanpak tussen lerarenopleidingen en scholen
Een onderdeel van het plan van aanpak Tegengaan onbevoegd lesgeven is het organiseren van regionale gesprekken tussen lerarenopleidingen en leraren om de aansluiting tussen het aanbod van lerarenopleidingen en de vraag bij vo-scholen tot stand te brengen. Op verzoek van het ministerie van OCW, VO-raad en vakbonden heeft Voion in schooljaar 2016/2017, de regionale aanpak ondersteund en regionale bijeenkomsten georganiseerd. De regionale bijeenkomsten boden scholen de mogelijkheid om in samenwerking met de lerarenopleidingen tot passende (incompany) opleidingstrajecten te komen.  

 • Matchingsbijeenkomsten voor on(der)bevoegde docenten
  Door de regionale schoolbesturen, de lerarenopleidingen en Voion zijn er meerdere regionale matchingsbijeenkomsten georganiseerd voor on(der)bevoegde docenten.
 • Kennisbijeenkomsten voor HRM-ers en schoolleiders
  Daarnaast hebben er kennisbijeenkomsten plaatsgevonden voor HR-medewerkers en schoolleiders. Tijdens deze bijeenkomsten gaf Voion voorlichting over de nieuwe beleidsmaatregelen en subsidiemogelijkheden voor maatwerkafspraken (incompany opleidingen etc.). Download hier de presentatie. Daarnaast zijn de vragen beantwoord over wanneer docenten bevoegd, benoembaar en onbevoegd zijn. De lerarenopleidingen gaven op deze bijeenkomsten voorlichting en beantwoorden vragen over hun opleidingsaanbod en de mogelijkheden tot het bieden van maatwerk.

Voor vragen over de regiobijeenkomsten kunt u mailen naar: helpdeskbevoegd@caop.nl. Is er in uw regio belangstelling voor een dergelijke matchingsbijeenkomst of kennisbijeenkomst voor hrm'ers en schoolleiders? Laat het ons dan weten via helpdeskbevoegd@caop.nl. Wij helpen u graag met de organisatie.

Inspiratie

Onderzoeken