DSC 6664

Onderwijsarbeidsmarkt

Convenant financiële sector

Convenant Aan de slag voor de klas

Op 11 februari 2019 tekenden de financiële sector, de werkgevers onderwijs (po, vo en mbo), de lerarenopleidingen en het ministerie van OCW het convenant Aan de slag voor de klas, waarin zij afspreken om de instroom vanuit de financiële sector naar het onderwijs te bevorderen. Door samen te werken willen de partijen zowel werknemers uit de financiële sector een nieuw carrièreperspectief bieden als bijdragen aan het terugdringen van het lerarentekort.

Uitgangspunten:
  • De partijen die het convenant ondertekend hebben, hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de overstap van werknemers van financiële instellingen naar het onderwijs te faciliteren.
  • Er zijn verschillende redenen waarop geïnteresseerden de (gedeeltelijke) overstap naar het onderwijs kunnen maken: carrièreswitch, boventalligheid etc. Er zijn verschillende manieren van overstap: volledige overstap naar het onderwijs (direct voor de klas i.c.m. opleiding of eerst een opleiding volgen) of gedeeltelijke overstap (hybride docentschap). 
  • Het convenant is ondertekend door landelijke partijen/koepelorganisaties. De concrete uitvoering van het convenant/het aantrekken van zij-instromers vindt idealiter in de regio/G4 plaats, bekostigd vanuit de regionale/G4 subsidie.
  • Het verschilt per regio in hoeverre men nu klaar is om de uitvoering van het convenant op te pakken. Waar dit nog niet vanzelf regionaal gebeurt, springt het landelijke coördinatiepunt in. 
  • In de uitvoering van het convenant ligt de focus op regio’s  waar sprake is van een lerarentekort, er grote kantoren van banken en verzekeraars met geïnteresseerden zitten en waar al een regionale structuur staat of in opbouw is.
Klantreis
In de overstap van bank, verzekeraar of vanuit een uitkering naar een baan voor de klas, zitten verschillende stappen met verschillende verantwoordelijkheden voor de deelnemende partijen. Per regio kan het ook verschillen wat door wie wordt opgepakt. In het plan van aanpak schetsen de convenantspartijen de zogenaamde klantreis: de reis van bank, verzekeraar of uitkering naar een school en/of opleiding. De uitvoering van het convenant is er op gericht om deze reis zo goed mogelijk te laten verlopen. Daarbij is maatwerk van belang, niet voor elke geïnteresseerde zal de reis er hetzelfde uitzien, en ook tussen regio’s kunnen er verschillen zitten in hoe de onderdelen worden aangeboden en wie daar welke rol in heeft. De fases in deze klantreis zijn: werving, doorverwijzing, kennismaking in de regio, matching, (assessment), opleiding tot leraar/leer-werktraject en nazorg.
De opgedane ervaringen, kennis en inzichten vanuit het convenant ‘Aan de slag voor de klas’ zijn door het Arbeidsmarktplatform PO en Voion uitgewerkt in de handreiking Aan de slag voor de klas!. De handreiking beschrijft de stappen om werknemers veilig te laten oversteken naar een nieuwe carrière in het onderwijs.

Invulling convenant in de regio
Doorslaggevend voor het succes van het convenant is de regionale uitwerking van de afspraken. Schoolbesturen, financiële instellingen, lerarenopleidingen en intermediairs als het UWV of Regionale Transfercentra zijn hiervoor verantwoordelijk. Er is een handreiking ontwikkeld die hen helpt op regionaal niveau afspraken te maken en acties uit te voeren. De handreiking is gebaseerd op eerdere ervaringen met van-werk-naar-werktrajecten naar het onderwijs.

Voor de regionale invulling van het convenant kunnen partijen gebruikmaken van de subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort van het ministerie van OCW. Voor informatie en advies hierover kunt u terecht bij de regioadviseurs van Voion. Zij helpen u graag en kunnen u eventueel in contact brengen met andere schoolbesturen en partijen bij u in de buurt.

Ondersteuning
- banken, verzekeraars en andere organisaties die vragen hebben over de dienstverlening door scholen en opleidingen kunnen contact opnemen met Robert Hommen, adviseur Voion, via e-mail: r.hommen@caop.nl
- werknemers van banken, verzekeraars en andere financiele instellingen die interesse hebben kunnen voor meer informatie terecht op www.onderwijsloket.com
- Op de website aanpaklerarentekort.nl wordt een overzicht bijgehouden van regionale onderwijsloketten.

Meer informatie
Aan de slag voo de klas.JPG