Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Amsterdam (stad)

Amsterdam (stad)

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2019-2024 (CentERdata, november 2018).
Het voortgezet onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. Dat komt vooral door de dalende leerlingaantallen. In tegenstelling tot het landelijke beeld zal de werkgelegenheid in Amsterdam, als gevolg van een groeiend aantal leerlingen, juist toenemen. Waar de werkgelegenheid in Nederland tussen 2019-2014 met 3 procent daalt, zien we in Amsterdam in dezelfde periode een stijging van 5 procent. In 2024 zal de werkgelegenheid in Amsterdam daardoor uitkomen op 2.939 fte.

De uitstroom van (oudere) leraren zorgt er, samen met een toename van het aantal leerlingen en beperkte instroom van nieuwe leraren, voor dat het tekort in Amsterdam de komende jaren zal stijgen, tot 62 fte in 2024. Ook in Nederland zien we stijgende tekorten, ondanks de dalende werkgelegenheid. Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het ook wenselijk te kijken naar het aantal vacatures ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat Amsterdam, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, een relatief groot tekort zal hebben. Voor Amsterdam zijn geen cijfers over vakspecifieke tekorten beschikbaar. Kijken we naar de tekorten in de regio, dan valt op dat in de omgeving van Amsterdam de grootste tekorten worden verwacht voor wiskunde, natuurkunde, Frans en Duits.

De stad Amsterdam valt binnen de regio Noord-Holland. Bekijk het rapport ‘De arbeidsmarkt voor leraren voortgezet onderwijs 2019-2024 regio Noord-Holland’.

Regionale arbeidsmarktanalyses voortgezet onderwijs (Voion, april 2018)
Wilt u weten hoe het aantal leerlingen in uw regio zich de komende jaren gaat ontwikkelen? Of wilt u weten hoeveel studenten in uw regio een lerarenopleiding hebben afgerond? In de regionale arbeidsmarktanalyses worden deze en andere cijfermatige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs voor u op regionaal niveau inzichtelijk gemaakt.

Uit de regionale arbeidsmarktanalyse voor Amsterdam blijkt dat het tekort aan leraren in deze stad de komende jaren zal toenemen, tot 51 fte in 2023. Dat komt onder andere doordat het aantal leerlingen de komende jaren nog zal stijgen. In Amsterdam werkt een relatief groot aandeel 55-plussers, vooral onder het directiepersoneel. Zij zullen de sector de komende jaren gaan verlaten vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Tot slot blijkt uit deze analyse dat circa 87 procent van de lesuren in de stad bevoegd wordt gegeven.

Bekijk de infographic ‘Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs 2018 – Amsterdam’