Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Den Haag (stad)

Den Haag (stad)

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2019-2024 (CentERdata, november 2018).
Het voortgezet onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. Dat komt vooral door de dalende leerlingaantallen. In tegenstelling tot het landelijke beeld zal de werkgelegenheid in Den Haag, als gevolg van een groeiend aantal leerlingen, juist toenemen. Waar de werkgelegenheid in Nederland tussen 2019-2014 met 3 procent daalt, zien we in Den Haag in dezelfde periode een stijging van ruim 2 procent. In 2024 zal de werkgelegenheid in Den Haag daardoor uitkomen op 1.603 fte.

De uitstroom van (oudere) leraren zorgt er, samen met een toename van het aantal leerlingen en beperkte instroom van nieuwe leraren, voor dat het tekort in Den Haag de komende jaren zal stijgen, tot 37 fte in 2024. Ook in Nederland zien we stijgende tekorten, ondanks de dalende werkgelegenheid. Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het ook wenselijk te kijken naar het aantal vacatures ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat Den Haag, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, een relatief groot tekort zal hebben. Voor Den Haag zijn geen cijfers over vakspecifieke tekorten beschikbaar. Kijken we naar de tekorten in de regio, dan valt op dat in de omgeving van Den Haag de grootste tekorten worden verwacht voor wiskunde, natuurkunde en Frans.

De stad Den Haag valt binnen de regio Zuid-Holland-Noord. Bekijk het rapport ‘De arbeidsmarkt voor leraren voortgezet onderwijs 2019-2024 regio Zuid-Holland-Noord’.

Regionale arbeidsmarktanalyses voortgezet onderwijs (Voion, april 2018)
Wilt u weten hoe het aantal leerlingen in uw regio zich de komende jaren gaat ontwikkelen? Of wilt u weten hoeveel studenten in uw regio een lerarenopleiding hebben afgerond? In de regionale arbeidsmarktanalyses worden deze en andere cijfermatige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs voor u op regionaal niveau inzichtelijk gemaakt.

Uit de regionale arbeidsmarktanalyse voor Den Haag blijkt dat het tekort aan leraren in deze stad de komende jaren zal toenemen, tot 32 fte in 2023. Dat komt onder andere doordat het aantal leerlingen de komende jaren nog zal stijgen. In Den Haag werkt een relatief groot aandeel 55-plussers, vooral onder het directiepersoneel. Van de leraren in Den Haag is bijna 26 procent een 55-plusser. Zij zullen de sector de komende jaren gaan verlaten vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Tot slot blijkt uit deze analyse dat 83 procent van de lesuren in Den Haag bevoegd wordt gegeven.

Bekijk de infographic ‘Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs 2018 – Den Haag’