Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Drenthe / Overijssel

Regio Drenthe / Overijssel

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2019-2024 (CentERdata, november 2018)
Het voortgezet onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2019 – 2024 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met 3 procent. Dat komt vooral door de dalende leerlingaantallen. Dit zien we ook in de regio Drenthe/Overijssel, bestaande uit arbeidsmarktregio’s Drenthe, Regio Zwolle en Twente. In 2024 is de werkgelegenheid in deze regio ten opzichte van 2019 met ruim 6 procent gedaald, tot ruim 4.780 fte. Naar verwachting daalt de werkgelegenheid het sterkst in de arbeidsmarktregio Twente, namelijk met bijna 10 procent in de periode 2019-2024. In de regio Zwolle daalt de werkgelegenheid in dezelfde periode met bijna 3 procent het minst sterk.  

Ondanks de dalende werkgelegenheid in Nederland wordt in veel regio’s wel een tekort aan leraren verwacht. Het tekort ontstaat onder andere door de uitstroom van (oudere) leraren en een beperkte instroom in de sector. In de regio Drenthe/Overijssel zal het tekort de komende jaren naar verwachting toenemen, tot 63 fte in 2024. De regio Zwolle kent, uitgedrukt in fte, het grootste tekort (30 fte in 2024). Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het ook wenselijk te kijken naar het aantal vacatures ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat de regio Drenthe/Overijssel, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, een relatief laag tekort zal hebben. In deze regio zien we dat de grootste tekorten in absolute zin worden verwacht voor de vakken natuurkunde, wiskunde, en Duits. Zo wordt voor zowel natuurkunde als voor wiskunde in 2024 een tekort van 12 fte voorspeld.
Regionale arbeidsmarktanalyses voortgezet onderwijs (Voion, april 2018)
Wilt u weten hoe het aantal leerlingen in uw regio zich de komende jaren gaat ontwikkelen? Of wilt u weten hoeveel studenten in uw regio een lerarenopleiding hebben afgerond? In de regionale arbeidsmarktanalyses worden deze en andere cijfermatige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs voor u op regionaal niveau inzichtelijk gemaakt.

Uit de regionale arbeidsmarktanalyse voor de regio Drenthe/Overijssel blijkt dat het tekort aan leraren in de regio de komende jaren zal toenemen, tot 48 fte in 2023. Er worden vooral tekorten verwacht voor de vakken Duits en wiskunde. In de regio werkt een relatief groot aandeel 55-plussers. Zo is 29 procent van de leraren 55-plus. Zij zullen de sector de komende jaren gaan verlaten vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Tot slot blijkt uit deze analyse dat het merendeel van de lesuren in de regio bevoegd wordt gedoceerd. In Twente wordt het grootste aandeel lesuren bevoegd gegeven (ruim 86 procent).

Bekijk de infographic ‘Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs 2018 – regio Drenthe/Overijssel’