Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Drenthe / Overijssel

Regio Drenthe / Overijssel

Regionale arbeidsmarktanalyse (Voion, september 2019)
Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich de komende jaren in uw regio? Deze regionale analyse geeft u inzicht in de ontwikkelingen van de vraag naar leraren, het aanbod van leraren en de onvervulde vraag in uw regio.
  • Bekijk de infographic Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs september 2019 – regio Drenthe / Overijssel
De arbeidsmarkt voor leraren vo 2019-2024 (CentERdata, november 2018)
Het voortgezet onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2019 – 2024 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met 3 procent. Dat komt vooral door de dalende leerlingaantallen. Dit zien we ook in de regio Drenthe/Overijssel, bestaande uit arbeidsmarktregio’s Drenthe, Regio Zwolle en Twente. In 2024 is de werkgelegenheid in deze regio ten opzichte van 2019 met ruim 6 procent gedaald, tot ruim 4.780 fte. Naar verwachting daalt de werkgelegenheid het sterkst in de arbeidsmarktregio Twente, namelijk met bijna 10 procent in de periode 2019-2024. In de regio Zwolle daalt de werkgelegenheid in dezelfde periode met bijna 3 procent het minst sterk.  

Ondanks de dalende werkgelegenheid in Nederland wordt in veel regio’s wel een tekort aan leraren verwacht. Het tekort ontstaat onder andere door de uitstroom van (oudere) leraren en een beperkte instroom in de sector. In de regio Drenthe/Overijssel zal het tekort de komende jaren naar verwachting toenemen, tot 63 fte in 2024. De regio Zwolle kent, uitgedrukt in fte, het grootste tekort (30 fte in 2024). Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het ook wenselijk te kijken naar het aantal vacatures ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat de regio Drenthe/Overijssel, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, een relatief laag tekort zal hebben. In deze regio zien we dat de grootste tekorten in absolute zin worden verwacht voor de vakken natuurkunde, wiskunde, en Duits. Zo wordt voor zowel natuurkunde als voor wiskunde in 2024 een tekort van 12 fte voorspeld.