Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Flevoland

Regio Flevoland

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2019-2024 (CentERdata, november 2018)
Het voortgezet onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2019 – 2024 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met 3 procent. Dat komt vooral door de dalende leerlingaantallen. Dit zien we ook in de regio Flevoland, bestaande uit arbeidsmarktregio’s Flevoland en Almere. In 2024 is de werkgelegenheid in de arbeidsmarktregio Flevoland ten opzichte van 2019 met ruim 2 procent gedaald. In Almere zien we in dezelfde periode een daling van ruim 13 procent. In 2024 komt de werkgelegenheid in de gehele regio naar verwachting uit op 1.127 fte.

Ondanks de dalende werkgelegenheid in Nederland wordt in veel regio’s een tekort aan leraren verwacht. Het tekort ontstaat onder andere door de uitstroom van (oudere) leraren en een beperkte instroom in de sector. In de regio Flevoland zal het tekort de komende jaren naar verwachting toenemen, tot 25 fte in 2024. Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het ook wenselijk te kijken naar het aantal vacatures ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat beide arbeidsmarktregio’s, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, een groter tekort zullen hebben. In deze regio worden in absolute zin de grootste tekorten verwacht voor de vakken natuurkunde, wiskunde, Duits en scheikunde. Zo wordt voor zowel natuurkunde als voor wiskunde in 2024 een tekort van 5 fte voorspeld.
Regionale arbeidsmarktanalyses voortgezet onderwijs (Voion, april 2018)
Wilt u weten hoe het aantal leerlingen in uw regio zich de komende jaren gaat ontwikkelen? Of wilt u weten hoeveel studenten in uw regio een lerarenopleiding hebben afgerond? In de regionale arbeidsmarktanalyses worden deze en andere cijfermatige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs voor u op regionaal niveau inzichtelijk gemaakt.

Uit de regionale arbeidsmarktanalyse voor de regio Flevoland blijkt dat het tekort aan leraren in de regio de komende jaren zal toenemen, tot 20 fte in 2023. Er worden vooral tekorten verwacht voor de vakken wiskunde en Duits. In de regio werkt een relatief groot aandeel 55-plussers. Zo is ruim 31 procent van de leraren 55-plus. Zij zullen de sector de komende jaren gaan verlaten vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Tot slot blijkt uit deze analyse dat 85 procent van de lesuren in deze regio bevoegd wordt gegeven.

Bekijk de infographic ‘Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs 2018 – regio Flevoland