Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Flevoland

Regio Flevoland

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2018-2023 (CentERdata, januari 2018)
Dit rapport geeft een indruk van de toekomstige arbeidsmarkt voor leraren in het voortgezet onderwijs in de regio Flevoland. Deze regio bestaat uit de RPA-regio’s Flevoland en de stad Almere. Lees hieronder de belangrijkste uitkomsten uit dit rapport of raadpleeg het complete rapport.

Werkgelegenheid
Het voortgezet onderwijs krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2018 – 2023 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met ruim 4 procent. Dit zien we ook in de RPA-regio Flevoland en in Almere. In 2023 is de werkgelegenheid in Almere ten opzichte van 2018 met ongeveer 8 procent gedaald. In Flevoland zien we in dezelfde periode een daling van circa 6 procent. In 2023 komt de werkgelegenheid in de gehele regio naar verwachting uit op 1.185 fte.

Vervangingsvraag
De vervangingsvraag geeft weer hoeveel fte in een regio gedurende een jaar niet meer vervuld wordt. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren door de uitstroom van leraren, maar ook doordat leraren minder of meer gaan werken of een andere functie krijgen. Uit dit rapport blijkt dat, na een kleine stijging tussen 2018 en 2019, de vervangingsvraag in Flevoland tot 2022 daalt. Dit zien we in beide RPA-regio’s, hoewel het aantal fte per RPA-regio wel verschilt. Zo heeft Almere in 2023 een vervangingsvraag van 48 fte, terwijl deze in de RPA-regio Flevoland uitkomt op 27 fte. Het is voor de interpretatie van de gegevens daarom makkelijker deze te beschouwen in relatie tot de werkgelegenheid in de regio. Dan zien we dat de vervangingsvraag in Almere en Flevoland iets hoger is dan het landelijk gemiddelde. De relatieve vervangingsvraag is in Almere bovendien hoger dan in Flevoland.

Instroom
Om aan de vervangingsvraag te kunnen voldoen, is instroom van leraren nodig. De instroom van leraren in deze regio neemt de komende jaren naar verwachting af. De absolute omvang van de instroom is met 20 fte in 2023 het laagst in de RPA-regio Flevoland. Kijken we naar de instroom als percentage van de werkgelegenheid, dan zien we dat de instroom zowel in Flevoland als in Almere iets hoger is dan het landelijk gemiddelde.

Vacatures
Om de veranderingen in werkgelegenheid, vervangingsvraag en instroom in het juiste perspectief te kunnen plaatsen, wordt tot slot ingegaan op de onvervulde vraag in deze regio. De onvervulde vraag laat zien waar tekorten worden verwacht. In beide RPA-regio’s is sprake van een toenemend aantal onvervulde vacatures. In Flevoland is deze toename wel minimaal: van 6 fte in 2018 naar 7 fte in 2023. Flevoland kent, uitgedrukt in fte, het kleinste tekort, maar dit is ook de kleinste regio als we kijken naar de werkgelegenheid in de RPA-regio’s. Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het daarom wenselijk ook te kijken naar de relatieve onvervulde vraag: het aantal vacatures ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat Almere in 2023 in relatieve zin het grootste tekort zal kennen. Zowel Almere als Flevoland zullen een hogere relatieve onvervulde vraag kennen dan het landelijk gemiddelde.

We zien dat de tekorten in deze regio zich vooral concentreren rond de vakken Wiskunde en Duits. Voor Wiskunde komt het tekort in 2023 bijvoorbeeld uit op 5 fte.
Regionale arbeidsmarktrapportage voortgezet onderwijs 2015 van Voion (september 2015)
Groeit of krimpt het aantal leerlingen de regio Flevoland? En bij welke vakken worden knelpunten verwacht bij het vervullen van vacatures? In deze regionale arbeidsmarktrapportage voortgezet onderwijs worden de huidige en toekomstige ontwikkelingen van leerlingen, personeel, vakken en lerarenopleidingen in de regio Flevoland gepresenteerd.

Samenvatting
Leerlingen
Het aantal leerlingen in de regio Flevoland is tussen 2010 – 2014 met 7 procent toegenomen, tot 25.754 leerlingen. Tussen 2015 – 2020 zal het aantal leerlingen afnemen, tot 25.456 leerlingen in 2020. Het merendeel van de leerlingen in 2014 in deze regio zit in een brugjaar.

Werkgelegenheid

De werkgelegenheid voor leraren is in deze regio vanaf 2009 met 69 fte afgenomen tot 1.307 fte in 2013. Tussen 2014 - 2019 neemt de werkgelegenheid in de regio naar verwachting met 0,4 procent toe, tot 1.331 fte in 2019.

Leeftijd en vakken

31 procent van het personeel in de regio is in 2013 55 jaar of ouder. Dit betekent dat zij op termijn het onderwijs zullen verlaten. Vooral bij de vakken Nederlands, wiskunde en economie wordt een relatief groot deel van lessen gegeven door iemand van 55 jaar of ouder. Deze lessen zijn vaak binnen het eerstegraads vakgebied. Het vak waarbij hierdoor vooral knelpunten worden verwacht is wiskunde.

Lerarenopleidingen
De voornaamste instroom in het lerarenberoep verloopt via de lerarenopleidingen. Aan de eerstegraads en tweedegraads lerarenopleidingen die toegekend zijn aan deze regio, zullen tussen 2014 en 2018 de meeste studenten afstuderen als docent economie, Nederlands en geschiedenis.