Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Flevoland

Regio Flevoland

Regionale arbeidsmarktanalyses voortgezet onderwijs (Voion, april 2018)
Wilt u weten hoe het aantal leerlingen in uw regio zich de komende jaren gaat ontwikkelen? Of wilt u weten hoeveel studenten in uw regio een lerarenopleiding hebben afgerond? In de regionale arbeidsmarktanalyses worden deze en andere cijfermatige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs voor u op regionaal niveau inzichtelijk gemaakt.

Uit de regionale arbeidsmarktanalyse voor de regio Flevoland blijkt dat het tekort aan leraren in de regio de komende jaren zal toenemen, tot 20 fte in 2023. Er worden vooral tekorten verwacht voor de vakken wiskunde en Duits. In de regio werkt een relatief groot aandeel 55-plussers. Zo is ruim 31 procent van de leraren 55-plus. Zij zullen de sector de komende jaren gaan verlaten vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Tot slot blijkt uit deze analyse dat 85 procent van de lesuren in deze regio bevoegd wordt gegeven.

Bekijk de infographic ‘Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs 2018 – regio Flevoland

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2018-2023 (CentERdata, januari 2018)
Dit rapport geeft een indruk van de toekomstige arbeidsmarkt voor leraren in het voortgezet onderwijs in de regio Flevoland. Deze regio bestaat uit de RPA-regio’s Flevoland en de stad Almere. Lees hieronder de belangrijkste uitkomsten uit dit rapport of raadpleeg het complete rapport.

Werkgelegenheid
Het voortgezet onderwijs krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2018 – 2023 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met ruim 4 procent. Dit zien we ook in de RPA-regio Flevoland en in Almere. In 2023 is de werkgelegenheid in Almere ten opzichte van 2018 met ongeveer 8 procent gedaald. In Flevoland zien we in dezelfde periode een daling van circa 6 procent. In 2023 komt de werkgelegenheid in de gehele regio naar verwachting uit op 1.185 fte.

Vervangingsvraag
De vervangingsvraag geeft weer hoeveel fte in een regio gedurende een jaar niet meer vervuld wordt. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren door de uitstroom van leraren, maar ook doordat leraren minder of meer gaan werken of een andere functie krijgen. Uit dit rapport blijkt dat, na een kleine stijging tussen 2018 en 2019, de vervangingsvraag in Flevoland tot 2022 daalt. Dit zien we in beide RPA-regio’s, hoewel het aantal fte per RPA-regio wel verschilt. Zo heeft Almere in 2023 een vervangingsvraag van 48 fte, terwijl deze in de RPA-regio Flevoland uitkomt op 27 fte. Het is voor de interpretatie van de gegevens daarom makkelijker deze te beschouwen in relatie tot de werkgelegenheid in de regio. Dan zien we dat de vervangingsvraag in Almere en Flevoland iets hoger is dan het landelijk gemiddelde. De relatieve vervangingsvraag is in Almere bovendien hoger dan in Flevoland.

Instroom
Om aan de vervangingsvraag te kunnen voldoen, is instroom van leraren nodig. De instroom van leraren in deze regio neemt de komende jaren naar verwachting af. De absolute omvang van de instroom is met 20 fte in 2023 het laagst in de RPA-regio Flevoland. Kijken we naar de instroom als percentage van de werkgelegenheid, dan zien we dat de instroom zowel in Flevoland als in Almere iets hoger is dan het landelijk gemiddelde.

Vacatures
Om de veranderingen in werkgelegenheid, vervangingsvraag en instroom in het juiste perspectief te kunnen plaatsen, wordt tot slot ingegaan op de onvervulde vraag in deze regio. De onvervulde vraag laat zien waar tekorten worden verwacht. In beide RPA-regio’s is sprake van een toenemend aantal onvervulde vacatures. In Flevoland is deze toename wel minimaal: van 6 fte in 2018 naar 7 fte in 2023. Flevoland kent, uitgedrukt in fte, het kleinste tekort, maar dit is ook de kleinste regio als we kijken naar de werkgelegenheid in de RPA-regio’s. Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het daarom wenselijk ook te kijken naar de relatieve onvervulde vraag: het aantal vacatures ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat Almere in 2023 in relatieve zin het grootste tekort zal kennen. Zowel Almere als Flevoland zullen een hogere relatieve onvervulde vraag kennen dan het landelijk gemiddelde.

We zien dat de tekorten in deze regio zich vooral concentreren rond de vakken Wiskunde en Duits. Voor Wiskunde komt het tekort in 2023 bijvoorbeeld uit op 5 fte.