Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Friesland

Regio Friesland

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2018-2023 (CentERdata, januari 2018)
Dit rapport geeft een indruk van de toekomstige arbeidsmarkt voor leraren in het voortgezet onderwijs in de regio Friesland. Lees hieronder de belangrijkste uitkomsten uit dit rapport of raadpleeg het complete rapport.

Werkgelegenheid
Het voortgezet onderwijs krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2018 – 2023 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met ruim 4 procent. Een daling zien we ook in de regio Friesland. Daar daalt de werkgelegenheid voor leraren tussen 2018 en 2023 met circa 9 procent. In 2023 komt de werkgelegenheid in de regio naar verwachting uit op 2.074 fte.

Vervangingsvraag
De vervangingsvraag geeft weer hoeveel fte in een regio gedurende een jaar niet meer vervuld wordt. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren door de uitstroom van leraren, maar ook doordat leraren minder of meer gaan werken of een andere functie krijgen. Uit dit rapport blijkt dat de regio Friesland de komende jaren te maken krijgt met een dalende vervangingsvraag. De regio heeft in 2023 een vervangingsvraag van 109 fte. Het is voor de interpretatie van de gegevens makkelijker deze te beschouwen in relatie tot de werkgelegenheid in de regio. Dan zien we dat de vervangingsvraag in Friesland vergelijkbaar is met het landelijk gemiddelde.

Instroom
Om aan de vervangingsvraag te kunnen voldoen, is instroom van leraren nodig. De instroom van leraren in deze regio neemt tussen 2018 en 2019 af en stabiliseert na 2019. De absolute omvang van de instroom in Friesland is 76 fte in 2023. Kijken we naar de instroom als percentage van de werkgelegenheid, dan zien we dat de instroom tussen 2018 en 2023 lager is dan het landelijk gemiddelde.

Vacatures
Om de veranderingen in werkgelegenheid, vervangingsvraag en instroom in het juiste perspectief te kunnen plaatsen, wordt tot slot ingegaan op de onvervulde vraag in deze regio. De onvervulde vraag laat zien waar tekorten worden verwacht. In Friesland is sprake van een toenemend aantal onvervulde vacatures. Naar verwachting kent Friesland een onvervulde vraag van 23 fte in 2023. Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het wenselijk ook te kijken naar de relatieve onvervulde vraag: het aantal vacatures ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat Friesland tussen 2018 en 2023 in relatieve zin een kleiner tekort zal kennen dan het landelijk gemiddelde.

We zien dat de tekorten in deze regio zich vooral concentreren rond de vakken Wiskunde, Duits en Natuurkunde. Voor Wiskunde komt het tekort in 2023 bijvoorbeeld uit op 5 fte. De vakken Informatica en Klassieke Talen zullen in fte te maken krijgen met een beperkt tekort, maar omdat dit relatief kleine vakken zijn, zullen de tekorten in relatieve zin wel groot zijn.

Deze Regionale Arbeidsmarkt Raming van CentERdata heeft tot doel een voorspelling te doen over de arbeidsmarkt voor leraren in het voortgezet onderwijs voor de periode 2017-2022 in de RPA-regio Friesland.

Samenvatting
Leeftijdsopbouw
Ouderen zijn relatief oververtegenwoordigd. Deze leeftijdsopbouw betekent dat op korte en middellange termijn rekening moet worden gehouden met een relatief hoge uitstroom (en vervangingsvraag) van leraren.

Werkgelegenheid
Het rapport laat zien dat de werkgelegenheid op landelijk niveau de komende jaren daalt. In de regio Friesland daalt deze nog sterker. In 2022 zal ten opzichte van 2017 zelfs ongeveer 9% van de huidig beschikbare werkgelegenheid in het voortgezet onderwijs in Friesland verdwenen zijn.

Vervangingsvraag
De vervangingsvraag in Friesland stijgt nog tot 2018, waarna deze daalt. In relatieve zin, ten opzichte van de omvang van de werkgelegenheid, zien we dat de vervangingsvraag redelijk constant blijft, tussen de 5% en 6%, net iets onder het landelijk gemiddelde.

Instroom
Ook wordt de te verwachten instroom in Friesland weergegeven. Deze instroom geeft weer hoeveel fte aan nieuw personeel er zonder beleidswijziging te verwachten valt. De instroom van leraren neemt naar verwachting af. Het rapport geeft vervolgens de te verwachten instroom als percentage van de werkgelegenheid. We zien nu dat Friesland een iets lage instroom kent ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Vacaturegraad
Na een aanvankelijke toename is het tekort relatief stabiel. De vacaturegraad in de regio Friesland zal naar verwachting na 2018 dalen en in de gehele periode 2017-2022 lager zijn dan het landelijk. Daarmee lijkt de tekortenproblematiek op termijn mee te gaan vallen.

Vakken
We zien dat tekorten zich vooral concentreren rond de vakken Duits, Frans, Natuurkunde, Scheikunde en Wiskunde. De vakken Informatica en Klassieke Talen geven kleinere tekorten te zien, maar omdat dit relatief kleine vakken zijn betekent dit wel dat de tekorten daar in relatieve zin hoog zijn. In 2022 zijn de tekorten voor deze vakken naar verwachting niet beperkter.

Regionale Arbeidsmarktrapportage voortgezet onderwijs 2015 van Voion (september 2015)
Groeit of krimpt het aantal leerlingen de regio Friesland? En bij welke vakken worden knelpunten verwacht bij het vervullen van vacatures? In deze regionale arbeidsmarktrapportage voortgezet onderwijs worden de huidige en toekomstige ontwikkelingen van leerlingen, personeel, vakken en lerarenopleidingen in de regio Friesland gepresenteerd.

Samenvatting
Leerlingen

Het aantal leerlingen in de regio Friesland is tussen 2010 – 2014 met 5,1 procent toegenomen, tot 40.197 leerlingen. Tussen 2015 – 2020 zal het aantal leerlingen afnemen, tot 36.871 leerlingen in 2020. Het merendeel van de leerlingen in 2014 in deze regio zit in een brugjaar.

Werkgelegenheid

De werkgelegenheid voor leraren is in deze regio vanaf 2009 met 317 fte afgenomen tot 2.363 fte in 2013. Tussen 2014 - 2019 neemt de werkgelegenheid in de regio naar verwachting met 8,2 procent af, tot 2.195 fte in 2019.

Leeftijd en vakken
32 procent van het personeel in de regio is in 2013 55 jaar of ouder. Dit betekent dat zij op termijn het onderwijs zullen verlaten. Vooral bij de vakken Nederlands, Duits en geschiedenis wordt een relatief groot deel van lessen gegeven door iemand van 55 jaar of ouder. Deze lessen zijn vaak binnen het eerstegraads vakgebied. De vakken waarbij hierdoor vooral knelpunten worden verwacht zijn wiskunde, natuurkunde en Duits.

Lerarenopleidingen
De voornaamste instroom in het lerarenberoep verloopt via de lerarenopleidingen. Aan de eerstegraads en tweedegraads lerarenopleidingen die toegekend zijn aan deze regio, zullen tussen 2014 en 2018 de meeste studenten afstuderen als docent Engels, Nederlands en economie.