Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Friesland

Regio Friesland

Regionale arbeidsmarktanalyses voortgezet onderwijs (Voion, april 2018)
Wilt u weten hoe het aantal leerlingen in uw regio zich de komende jaren gaat ontwikkelen? Of wilt u weten hoeveel studenten in uw regio een lerarenopleiding hebben afgerond? In de regionale arbeidsmarktanalyses worden deze en andere cijfermatige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs voor u op regionaal niveau inzichtelijk gemaakt.

Uit de regionale arbeidsmarktanalyse voor de regio Friesland blijkt dat het tekort aan leraren in de regio de komende jaren zal toenemen, tot 23 fte in 2023. Er worden vooral tekorten verwacht voor de vakken wiskunde, Duits en natuurkunde. In de regio werkt een relatief groot aandeel 55-plussers. Zo is bijna 28 procent van de leraren 55-plus. Zij zullen de sector de komende jaren gaan verlaten vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Tot slot blijkt uit deze analyse dat bijna 90 procent van de lesuren in deze regio bevoegd wordt gegeven. 

Bekijk de infographic ‘Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs 2018 – regio Friesland  

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2018-2023 (CentERdata, januari 2018)
Dit rapport geeft een indruk van de toekomstige arbeidsmarkt voor leraren in het voortgezet onderwijs in de regio Friesland. Lees hieronder de belangrijkste uitkomsten uit dit rapport of raadpleeg het complete rapport.

Werkgelegenheid
Het voortgezet onderwijs krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2018 – 2023 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met ruim 4 procent. Een daling zien we ook in de regio Friesland. Daar daalt de werkgelegenheid voor leraren tussen 2018 en 2023 met circa 9 procent. In 2023 komt de werkgelegenheid in de regio naar verwachting uit op 2.074 fte.

Vervangingsvraag
De vervangingsvraag geeft weer hoeveel fte in een regio gedurende een jaar niet meer vervuld wordt. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren door de uitstroom van leraren, maar ook doordat leraren minder of meer gaan werken of een andere functie krijgen. Uit dit rapport blijkt dat de regio Friesland de komende jaren te maken krijgt met een dalende vervangingsvraag. De regio heeft in 2023 een vervangingsvraag van 109 fte. Het is voor de interpretatie van de gegevens makkelijker deze te beschouwen in relatie tot de werkgelegenheid in de regio. Dan zien we dat de vervangingsvraag in Friesland vergelijkbaar is met het landelijk gemiddelde.

Instroom
Om aan de vervangingsvraag te kunnen voldoen, is instroom van leraren nodig. De instroom van leraren in deze regio neemt tussen 2018 en 2019 af en stabiliseert na 2019. De absolute omvang van de instroom in Friesland is 76 fte in 2023. Kijken we naar de instroom als percentage van de werkgelegenheid, dan zien we dat de instroom tussen 2018 en 2023 lager is dan het landelijk gemiddelde.

Vacatures
Om de veranderingen in werkgelegenheid, vervangingsvraag en instroom in het juiste perspectief te kunnen plaatsen, wordt tot slot ingegaan op de onvervulde vraag in deze regio. De onvervulde vraag laat zien waar tekorten worden verwacht. In Friesland is sprake van een toenemend aantal onvervulde vacatures. Naar verwachting kent Friesland een onvervulde vraag van 23 fte in 2023. Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het wenselijk ook te kijken naar de relatieve onvervulde vraag: het aantal vacatures ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat Friesland tussen 2018 en 2023 in relatieve zin een kleiner tekort zal kennen dan het landelijk gemiddelde.

We zien dat de tekorten in deze regio zich vooral concentreren rond de vakken Wiskunde, Duits en Natuurkunde. Voor Wiskunde komt het tekort in 2023 bijvoorbeeld uit op 5 fte. De vakken Informatica en Klassieke Talen zullen in fte te maken krijgen met een beperkt tekort, maar omdat dit relatief kleine vakken zijn, zullen de tekorten in relatieve zin wel groot zijn.

Deze Regionale Arbeidsmarkt Raming van CentERdata heeft tot doel een voorspelling te doen over de arbeidsmarkt voor leraren in het voortgezet onderwijs voor de periode 2017-2022 in de RPA-regio Friesland.

Samenvatting
Leeftijdsopbouw
Ouderen zijn relatief oververtegenwoordigd. Deze leeftijdsopbouw betekent dat op korte en middellange termijn rekening moet worden gehouden met een relatief hoge uitstroom (en vervangingsvraag) van leraren.

Werkgelegenheid
Het rapport laat zien dat de werkgelegenheid op landelijk niveau de komende jaren daalt. In de regio Friesland daalt deze nog sterker. In 2022 zal ten opzichte van 2017 zelfs ongeveer 9% van de huidig beschikbare werkgelegenheid in het voortgezet onderwijs in Friesland verdwenen zijn.

Vervangingsvraag
De vervangingsvraag in Friesland stijgt nog tot 2018, waarna deze daalt. In relatieve zin, ten opzichte van de omvang van de werkgelegenheid, zien we dat de vervangingsvraag redelijk constant blijft, tussen de 5% en 6%, net iets onder het landelijk gemiddelde.

Instroom
Ook wordt de te verwachten instroom in Friesland weergegeven. Deze instroom geeft weer hoeveel fte aan nieuw personeel er zonder beleidswijziging te verwachten valt. De instroom van leraren neemt naar verwachting af. Het rapport geeft vervolgens de te verwachten instroom als percentage van de werkgelegenheid. We zien nu dat Friesland een iets lage instroom kent ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Vacaturegraad
Na een aanvankelijke toename is het tekort relatief stabiel. De vacaturegraad in de regio Friesland zal naar verwachting na 2018 dalen en in de gehele periode 2017-2022 lager zijn dan het landelijk. Daarmee lijkt de tekortenproblematiek op termijn mee te gaan vallen.

Vakken
We zien dat tekorten zich vooral concentreren rond de vakken Duits, Frans, Natuurkunde, Scheikunde en Wiskunde. De vakken Informatica en Klassieke Talen geven kleinere tekorten te zien, maar omdat dit relatief kleine vakken zijn betekent dit wel dat de tekorten daar in relatieve zin hoog zijn. In 2022 zijn de tekorten voor deze vakken naar verwachting niet beperkter.