Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Gelderland-Noord

Regio Gelderland-Noord

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2019-2024 (CentERdata, november 2018)
Het voortgezet onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2019 – 2024 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met 3 procent. Dat komt vooral door de dalende leerlingaantallen. Dit zien we ook in de regio Gelderland-Noord, bestaande uit arbeidsmarktregio’s ‘Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe’ en ‘Foodvalley’. In 2024 zal de werkgelegenheid in Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe ten opzichte van 2019 met bijna 6 procent zijn gedaald. In Foodvalley zien we in dezelfde periode een daling van ruim 3 procent. In 2024 komt de werkgelegenheid in de gehele regio naar verwachting uit op 3.214 fte.

Ondanks de dalende werkgelegenheid in Nederland wordt in veel regio’s wel een tekort aan leraren verwacht. Het tekort ontstaat onder andere door de uitstroom van (oudere) leraren en een beperkte instroom in de sector. In de regio Gelderland-Noord zal het tekort de komende jaren naar verwachting toenemen, tot 47 fte in 2024. Voor de arbeidsmarktregio FoodValley wordt een tekort verwacht van 24 fte in 2024, in Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe een tekort van 23 fte. Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het ook wenselijk te kijken naar het aantal vacatures ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat Foodvalley, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, een relatief groot tekort zal hebben. In de regio Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe wordt daarentegen een beperkt tekort verwacht. In deze regio worden de grootste tekorten in absolute zin verwacht voor de vakken wiskunde, natuurkunde, Duits en Frans. Zo wordt voor wiskunde in 2024 een tekort van 9 fte voorspeld.
Regionale arbeidsmarktanalyses voortgezet onderwijs (Voion, april 2018)
Wilt u weten hoe het aantal leerlingen in uw regio zich de komende jaren gaat ontwikkelen? Of wilt u weten hoeveel studenten in uw regio een lerarenopleiding hebben afgerond? In de regionale arbeidsmarktanalyses worden deze en andere cijfermatige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs voor u op regionaal niveau inzichtelijk gemaakt.

Uit de regionale arbeidsmarktanalyse voor de regio Noord-Gelderland blijkt dat het tekort aan leraren in de regio de komende jaren zal toenemen, tot 40 fte in 2023. Er worden vooral tekorten verwacht voor de vakken Duits en wiskunde. In de regio werkt een relatief groot aandeel 55-plussers, vooral onder het directiepersoneel. Van de leraren in de regio is bijna 27 procent 55-plus. Zij zullen de sector de komende jaren gaan verlaten vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Tot slot blijkt uit deze analyse dat het merendeel van de lesuren in de regio bevoegd wordt gedoceerd. In Noordwest-Veluwe wordt het grootste aandeel lesuren bevoegd gegeven (zo’n 89 procent).

Bekijk de infographic ‘Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs 2018 – regio Noord-Gelderland’