Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Gelderland-Zuid

Regio Gelderland-Zuid

Regionale arbeidsmarktanalyse (Voion, september 2019)
Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich de komende jaren in uw regio? Deze regionale analyse geeft u inzicht in de ontwikkelingen van de vraag naar leraren, het aanbod van leraren en de onvervulde vraag in uw regio.

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2019-2024 (CentERdata, november 2018)
Het voortgezet onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2019 – 2024 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met 3 procent. Dat komt vooral door de dalende leerlingaantallen. Dit zien we ook in de regio Gelderland-Zuid. In de periode 2019-2024 zal de werkgelegenheid in de Achterhoek bijvoorbeeld met zo’n 14 procent dalen. In Rijk van Nijmegen zien we in dezelfde periode een daling van bijna 4 procent. In 2024 komt de werkgelegenheid in de gehele regio naar verwachting uit op 3.689 fte.

Ondanks de dalende werkgelegenheid in Nederland wordt in veel regio’s wel een tekort aan leraren verwacht. Het tekort ontstaat onder andere door de uitstroom van (oudere) leraren en een beperkte instroom in de sector. In de regio Gelderland-Zuid zal het tekort de komende jaren naar verwachting toenemen, tot 62 fte in 2024. Rijk van Nijmegen kent, uitgedrukt in fte, het grootste tekort (23 fte in 2024) en de Achterhoek het kleinste tekort (9 fte in 2024). Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het ook wenselijk te kijken naar het aantal vacatures ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat in Rijk van Nijmegen een vergelijkbaar tekort wordt verwacht als het landelijk gemiddelde. In de Achterhoek en Midden-Gelderland wordt, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, een relatief klein tekort verwacht, terwijl het tekort in Rivierenland boven het landelijk gemiddelde uitkomt. In deze regio zien we dat de grootste tekorten in absolute zin worden verwacht voor de vakken Duits, natuurkunde en wiskunde. Zo wordt voor Duits in 2024 een tekort van 11 fte voorspeld.